താൾ:CiXIV271.pdf/7

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ലൊക സൃഷ്ടി ക്രിസ്തു മുൻ
നെ വരുത്തി രാജധാനിയെയും ശുദ്ധമുള്ള
ദെവാലയത്തെയും കൊള്ളയിടിക്കുന്നത
൯൭൧
൩൧൦൮ എലിയാ ദീൎഘദൎശി സ്വൎഗ്ഗത്തിലെക്കു എടുത്തുകൊ
ള്ളപ്പെട്ട എലിശ അവന പിമ്പനാകുന്നത
൮൯൬
൩൧൬൫ എലിശാ മരിക്കുന്നത ൮൩൯
൩൧൯൪ ഉസ്സിയായെന്നും, അസറിയാ എന്നും നാമമുള്ള
യെഹ്രദായുടെ രാജാവിന്റെ ൫൨ വത്സര
ത്തെ രാജ്യഭാരത്തിന്റെ തുടസ്സം
൮൧൦
൩൨൭൮ ഹെസക്കിയാ മതമൎയ്യാദകളെ നന്നാക്കി, വെദ
പ്രമാണ പുസ്തകങ്ങളെ ജനങ്ങളുടെ ഇട
യിൽ പരത്തുന്നതിന ഉപാദ്ധ്യായന്മാരുടെ
ഒരു സംഘത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നത
൭൨൬
൩൨൮൩ യിസ്രാഎലിന്റെ രാജ്യം യെഹൂദായിൽനിന്ന
വെർതിരിഞ്ഞ പത്തൊമ്പത ദുഷ്ട രാജാക്കൾ
അതിൽ ൨൫൪ വൎഷം ഭരിച്ചതിന്റെ ശെഷം
അശൂർകാരാൽ അശെഷം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു
൭൨൧
൩൨൯൨ മിഖായും നാഹൂമും ദീൎഘദൎശനം പറയുന്നത ൭൧൨
൩൩൦൮ ഊഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഹെസകിയാ
യുടെ പുത്രനായി യെഫ്രദിയായിലെ രാജാ
വായ മനശെ യശായായെ വാളുകൊണ്ട
അറുക്കുന്നത
൬൯൬
൩൩൬൩ സഫനിയാ ദീൎഘദൎശനം പറയുന്നത ൬൪൧
൩൩൮൧ യൊവെൽ ദീൎഘദൎശനം പറയുന്നത ൬൨൩
൩൩൯൫ ഹബക്കുക. ദീൎഘദൎശനം പറയുന്നത ൬൦൯
൩൩൯൮ നബുഖദനെസർ യെറുശലം പിടിച്ച രാജാ
വിനെ കപ്പത്തിൻ കീഴാക്കി അനവധി ആ
ളുകളെ അടിമക്കാരാക്കി; അവരുടെ ഇട
യിൽ ദാനിയെലും അവന്റെ മൂന്നു കൂട്ടുകാ
രും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം യറമിയാ
മുൻ പറഞ്ഞ ൭൦ വൎഷത്തെ അടിമ തുടങ്ങി
൬൦൬
൩൪൧൦ ഹെസക്കെൽ കൽദിയായിൽ ദീൎഘദൎശനം പ
റയുന്നത
൫൯൪
൩൪൧൬ നബുഖദനെസർ എറനാൾ നിരൊധിച്ചതി
ന്റെ ശെഷം യെറുശലമും അതിലുണ്ടായിരു
ന്ന ദെവാലയവും ദഹിപ്പിച്ച, യെഫ്രദന്മാ
രിൽ ഏതാനും പാപപ്പെട്ടവരെ ഒഴികെ
ശെഷം എല്ലാവരെയും അടിമക്കാരായി ബാ
ബിലൊനിലെക്ക കൊണ്ടുപൊയി. യെഹൂദാ
രാജ്യം ദാവീദ മുതൽ ൪൬൮ വൎഷവും പത്ത
ഗൊത്രങ്ങൾ വെർ തിരിഞ്ഞതിന്റെ ശെഷം
൩൩൮ വൎഷവും യിസ്രാഎൽ രാജ്യത്തിന്റെ
നാശം മുതൽ ൧൩൪ വൎഷവും നിലനിന്നു
൫൮൮
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV271.pdf/7&oldid=177759" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്