താൾ:CiXIV271.pdf/6

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ലൊക സൃഷ്ടി ക്രിസ്തു മുൻ
൨൮൮൮ പ്രധാനാചാൎയ്യനായ എലി മരിച്ചതും പെട്ടി
ഫലശ്തിയക്കാരാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടതും
൧൧൧൬
൨൯൦൯ ശാവുൽ രാജാവായിട്ട അഭിഷെകം ചെയ്യപ്പെ
ട്ടത
൧൦൯൫
൨൯൧൯ ദാവീദിന്റെ ജനനം ൧൦൮൫
൨൯൪൨ ദാവീദ രാജാവായിട്ട അഭിഷെകം ചെയ്യപ്പെ
ട്ടത
൧൦൬൩
൨൯൪൨ ദാവീദ ഗൊലിയാഥിനെ നിഗ്രഹിക്കുന്നത ൧൦൬൨
൨൯൪൯ ശാവുൽ യുദ്ധത്തിൽ തൊല്ക്കയാൽ തന്നെത്താൻ
കൊല്ലുന്നതും യെഹൂദാ മനുഷ്യർ ദാവീദി
നെ രാജാവായി കൈക്കൊള്ളുന്നതും
൧൦൫൫
൨൯൫൬ യിസ്രാഎലിന്റെ രാജാവായ ഇശ്ബൊശെത ച
തിവാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രാജ്യം മുഴുവനും ദാ
വീദിന്റെ കീഴിൽ ഒന്നിച്ചു
൧൦൪൮
൨൯൫൭ ദാവിദ യബുസായിക്കാരിൽനിന്ന യെറുശലം
പിടിച്ച അതിനെ രാജ നഗരി ആക്കുന്നത
൧൦൪൭
൨൯൬൯ ദാവീദ ബതശെബായൊടെ കൂടെ വ്യഭിചാരം
ചെയ്യുന്നത
൧൦൩൫
൨൯൭൦ ദീൎഘദൎശി ആയ നാഥാനെ യഹൊവാ അയക്ക
യാൽ ദാവീദ അനുതപിച്ചത
൧൦൩൪
൨൯൭൧ ശലൊമൊന്റെ ജനനം ൧൦൩൩
൨൯൮൧ അബ്ശാലൊം അവന്റെ പിതാവിനൊട മത്സരി
ച്ചതുകൊണ്ടു യൊയാബിനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത
൧൦൨൩
൨൯൮൯ ദാവീദ ശലൊമൊനെ രാജാവായിട്ട അഭിഷെ
കം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത
൧൦൧൫
൨൯൯൦ ദാവീദ ൭൦ വയസ്സിൽ മരിക്കുന്നത ൧൦൧൪
൩൦൦൦ ശലൊമൊന്റെ ദെവാലയം ൭ വൎഷം കൊണ്ട
പണി തീൎന്നത
൧൦൦൪
൬ാം കാലം
ശലൊമൊന്റെ ദെവാലയം പണിതത മുതൽ ബബിലൊനിലെക്ക
അടിമപൊയത വരെ ൪൧൫ വൎഷം
൩൦൦൧ ശലൊമൊന്റെ ദെവാലയ പ്രതിഷ്ഠ ൧൦൦൩
൩൦൨൯ ശലൊമൊന്റെ മരണം. പത്തഗൊത്രം മറുതലി
ച്ച യരൊബൊയാമിനൊട ചെരുന്നത. യ
രൊബൊയാം കാളക്കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കി വന്ദി
പ്പിച്ചത, അനെകം പട്ടക്കാരും ജനങ്ങളും ൟ
വിഗ്രഹാരാധന മൂലം യരൊബൊയാമിനെ
വിട്ട റെഹൊബൊയാമിനൊട ചെരുന്നത
൯൭൫
൩൦൩൩ റെഹൊബൊയാമിന്റെ ദുഷ്ടത ഹെതുവായി
ട്ട ദൈവം എജിപ്തിലെ രാജാവായ ശീശാക്കി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV271.pdf/6&oldid=177758" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്