താൾ:CiXIV133.pdf/351

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

PIT 339 PLA

Pinner, s. ശിരൊലങ്കാരത്തിൽ ഒരു അം
ശം, മൊട്ടുസൂചിയുണ്ടാക്കുന്നവൻ.

Pint, s. നാഴിപൊലെ ഒരു താപ്പ.

Pioneer, s. വെണ്മഴുകാരൻ, വഴിനന്നാ
ക്കുന്ന പട്ടാളത്തിൽ ഒരുത്തൻ; തുരങ്കമിടു
ന്നവൻ.

Pious, a. ദൈവഭക്തിയുള്ള, ഭക്തിയുള്ള,
പുണ്യമായുള്ള.

Piously, ad. ഭക്തിയൊടെ, ദൈവഭക്തി
യൊടെ.

Pip, s. കൊഴികളുടെ വായിൽ ഉണ്ടാകു
ന്ന ഒരു വക മുള്ള.

To Pip, v. n. ചിലെക്കുന്നു.

Pipe, s. ഊത്തുകുഴൽ, കുഴൽ; പീപ്പാ;
സ്വരം.

To Pipe, v. a. കുഴലൂതുന്നു: കിണുങ്ങുന്നു.

Piper, s. കുഴൽകാരൻ.

Piping, a. ഊതുന്ന; ചൂടുള്ള; ക്ഷീണമുള്ള.

Pipkin, s. ചെറിയ മൺകലം.

Pippin, s. ഒരു വക ചെറിയ പഴം.

Piquant, a. എരിവുള്ള, കാരമുള്ള; മുള്ളു
പൊലെ കുത്തുന്ന, മൂൎച്ചയുള്ള.

Pique, s. ദുൎമനസ്സ, ദുൎബുദ്ധി, അസൂയ, നീ
രസം.

Piracy, s. കടൽ കളവ, കള്ളക്കപ്പലിൽ ഒ
ടി കവൎച്ച ചെയ്യുക: ചൊരണം.

Pirate, s. കടൽകള്ളൻ, കള്ളകപ്പൽകാ
രൻ.

Piratical, a. കടൽ കളവ ചെയ്യുന്ന.

Piscary, s. മീൻപിടിക്കുന്നതിനുള്ള അവ
കാശം.

Piscation, s. മീൻപിടിക്കുക, മീൻപിടി
ത്തം.

Piscatory, a. മീനിനൊടുചെൎന്ന.

Pisces, s. മീനംരാശി.

Piscivorous, a . മീൻ തിന്നുന്ന, മീനിനാൽ
ഉപജീവിക്കുന്ന.

Pish, interj. നിന്ദാവാക്ക, ഛി.

Pisimire, s. ഇറുമ്പ, പിപീലിക.

Pistillation, s. ഉരലിൽ കുത്തുക, ഇടിക്കുക.

Pistol, s. മടിത്തൊക്ക, കൈത്തൊക്ക.

Piston, s. പീച്ചാങ്കുഴലിന്റെയും മറ്റും ത
ള്ളക്കൊൽ, അച്ചുകൊൽ.

Pit, s. കുഴി, പള്ളം, പാതാളം; രംഗസ്ഥ
ലം; വടു, പാട.

Pit of the stomach, നെഞ്ചുകുഴി.

To Pit, v. a. കുഴിക്കുന്നു, വടുകവീഴ്ത്തുന്നു.

Pitapat, s. നെഞ്ചിടിപ്പ, തുടിപ്പ.

Pitch, s. കീൽ; ഇടൽ; ഉയരം; വലിപ്പം.

To Pitch, v. a. കീൽതെക്കുന്നു; (കൂടാരം)
ഇടുന്നു, സ്ഥാപിക്കുന്നു; നാട്ടുന്നു; (സ്വ
രം) ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു; മുമ്പൊട്ട എറിഞ്ഞു
കളയുന്നു.

To Pitch, v. n. കുത്തിവീഴുന്നു; കിഴുക്കാ
മ്പാട വീഴുന്നു; തെരിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

Pitcher, s. കുടം, മംഗലി; ജലപാത്രം.

Pitchfork, s. ചവറും മറ്റും എറിഞ്ഞുകള
യുന്ന മുള്ള.

Pitchy, a. കീൽപൂശിയ, ഇരുണ്ട, കറുത്ത.

Pitcoal, s, നിലത്തിൽ നിന്ന കുഴിച്ചെടുക്കു
ന്ന കരി.

Piteous, a. ദുഃഖമുള്ള, ആൎദ്രതയുള്ള, കനി
വുതൊന്നതക്ക; അരിഷ്ടതയുള്ള, ഹീനമാ
യുള്ള.

Pitfal, s. കുഴിച്ച മെൽപുറം മൂടിയകുഴി,
വാരിക്കുഴി.

Pitch, s. കാതൽ, കാമ്പ; സാരം, സത്വം.

Pithiness, s. സാരം, ബലം.

Pithless, a. കാതലില്ലാത്ത, സാരമില്ലാത്ത.

Pithy, a. സാരമുള്ള, ബലമുള്ള.

Pitiable, a. കനിവുതൊന്നതക്ക, ആൎദ്രത
പ്പെടാകുന്ന: അരിഷ്ടതയുള്ള.

Pitiful, a. ദുഃഖമുള്ള; കരുണയുള്ള, കനി
വുള്ള; നിസ്സാരമായുള്ള: നിന്ദ്യമായുള്ള.

Pitsaw, s. രണ്ട ആൾ പിടിച്ച അറുക്കുന്ന
ൟൎച്ചവാൾ.

Pittance, s. ചെറിയ ഒഹരി, അല്പവൃത്തി.

Pituitous, a. കഫമുള്ള.

Pity, s. കാരുണ്യം, കനിവ, അലിവ, ദയ.

To Pity, v. a. & n. കരുണചെയ്യുന്നു, മ
നസ്സലിവകാട്ടുന്നു, ദയതൊന്നുന്നു, ആൎദ്ദ്ര
തപ്പെടുന്നു.

Pivot, s. ചുഴിക്കുറ്റി, കുടുമ.

Placability, s. ശാന്തതപ്പെടതക്കമനസ്സ;
ഇണക്കം, മരിക്കം.

Placable, a. ശാന്തതപ്പെടതക്ക, ശാന്തത
പെടുത്താകുന്ന; ഇണങ്ങാകുന്ന, ഇണ
ക്കംവരുത്താകുന്ന.

Placard, Placart, s. കല്പനക്കടലാസ വി
ളംബരം; പരസ്യക്കടലാസ, വാറൊല.

To Placate, v. a. ശാന്തതപ്പെടുത്തുന്നു;
ഇണക്കംവരുത്തുന്നു.

Place, s. സ്ഥലം, ഇടം, സ്ഥാനം; ദിക്ക,
തുറ, പദം; ഉദ്യൊഗം.

To Place, v. a. വെക്കുന്നു, സ്ഥാപിക്കുന്നു,
ആക്കുന്നു.

Placid, a. ശാന്തതയുള്ള, നയശീലമുള്ള;
മരിക്കമുള്ള.

Placidity, s. ശാന്തത, സൌമ്യത, നയ
ശീലം.

Placit, s. വിധി, തീൎച്ച, നിശ്ചയം.

Placket, s. അരച്ചട്ടയുടെ പഴുതുള്ള സ്ഥ
ലം.

Plagiarism, s. കവിതചൊരണം, സാഹി
ത്യചൊരണം.

Plagiary, s. സാഹിത്യചൊരകൻ, മറ്റൊ


X x 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/351&oldid=178205" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്