താൾ:CiXIV133.pdf/350

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

PIL 338 PIN

Pier, s. പാലത്തിനും മറ്റും കീഴുള്ളതുണ;
മുട്ട.

To Pierce, v. a. തറെക്കുന്നു, കുത്തിതുളെ
ക്കുന്നു; കുത്തുന്നു, വെധിക്കുന്നു , കൊള്ളി
ക്കുന്നു.

To Pierce, v. n. തുളയുന്നു, കടക്കുന്നു; തു
രക്കുന്നു; കുത്തുകൊള്ളുന്നു; നന്നായികൊ
ള്ളുന്നു; മഹാ കൊളായിരിക്കുന്നു.

Piercer, s. തുരപ്പണം, വെധസാധനം.

Pietism, s. കൂടഭക്തി.

Piety, s. ദൈവഭക്തി, ഭക്തി, പുണ്യം.

Pig, s. പന്നി, പന്നിക്കുട്ടി; ൟയക്കുട്ടി,
ഇരിമ്പുകട്ട.

Pigeon, s, പ്രാവ, കപൊതം.

Pigeon—house, s. പ്രാക്കൂട, കപൊത പാ
ലിക.

Pigeonlivered, a. ശാന്തമുള്ള, മരുങ്ങിയ.

Piggin, s. മരവി, ചെറിയ മരപ്പാത്രം.

Pigment, s. ചായക്കൂട്ട, വൎണ്ണം.

Pigmy, s. മുണ്ടൻ, വാമനൻ, കുറുമുണ്ടൻ,
കൃശൻ.

Pignoration, s. പണയംവെക്കുക.

Pike, s. ൟട്ടി, കുന്തം; ഒരു വക മീൻ.

Pikestaff, s. ൟട്ടിക്കൊൽ , കുന്തത്തണ്ട.

Pilaster, s. ചതുരത്തൂണ.

Pile, s. എരിക്കാൽ; കൂമ്പാരം, കൂട്ടം: പൊ
ലി; മാളിക, രൊമം.

To Pile, v. a. കൂമ്പാരംകൂട്ടുന്നു, പൊലി
യായികൂട്ടുന്നു; കൂട്ടമായികൂട്ടുന്നു; കൂട്ടിവെ ക്കുന്നു.

Piles, s, മൂലരൊഗം.

To Pilfer, v. a. മൊഷ്ടിക്കുന്നു, കക്കുന്നു, ത
ട്ടിയെടുക്കുന്നു, കളവചെയ്യുന്നു.

Pilferer, s. തട്ടിയെടുക്കുന്നവൻ, പാൎശ്വ
കൻ.

Pilgrim, s. യാത്രക്കാരൻ, പരദെശയാത്ര
ക്കാരൻ; സഞ്ചാരി.

Pilgrimage, s. യാത്ര, പരദെശയാത്ര;
സഞ്ചാരം.

Pill, s. ഗുളിക, ഔഷധഉണ്ട.

Pillage, s. കൊള്ള, കവൎച്ച; മൊഷണം.

To Pillage, v. a. കൊള്ളയിടുന്നു, കവൎച്ച
ചെയുന്നു.

Pillager, s. കൊള്ളക്കാരൻ.

Pillar, s. തൂൺ, സ്തംഭം, ഊന്ന.

Pillared, a. തൂണുകളാൽ താങ്ങിയ, തുണു
ള്ള.

Pillion, s. സ്ത്രീകൾക്ക ഇരിപ്പാനുള്ള ജീ
നി.

Pillory, s. ഒരു വക ശിക്ഷസ്ഥലം.

Pillow, s. തലയിണ.

To Pillow, v. a. തലയിണവെച്ച താങ്ങു
ന്നു.

Pillow—case, s. തലയിണയുറ, കവിയൻ.

Pilosity, s. രൊമാധിക്യം, രൊമാവലി.

Pilot, s. മാലുമി, നാവികൻ, ചാലുകാട്ടി,
അമരക്കാരൻ.

To Pilot, v. a. ചാലിൽ ഒടിക്കുന്നു, അമ
രംപിടിക്കുന്നു.

Pilotage, s. മാലുമിയുടെ വിദഗ്ദ്ധത, മാ
ലുമിവെല; അമരക്കാരന്റെ ശമ്പളം.

Pimenta, s. ഒരു വക മുളക.

Pimp, s. ദൂതൻ, കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നവൻ.

Pimping, a. ചില്ലറ, അല്പമായുള്ള.

Pimple, s. അഴൽ, കുരു, മുഖക്കുരു.

Pin, s. മൊട്ടുസൂചി, മൊട്ടാണി, ആണി,
മരയാണി, കുറ്റി.

To Pin, v. a. മൊട്ടുസൂചികുത്തി ഉറപ്പിക്കു
ന്നു; കൂട്ടിലാക്കുന്നു.

Pincers, s. കൊടിൽ, ഇറുക്കുകൊൽ, ച
വണ; നഖരം.

To Pinch, v. a. നുള്ളുന്നു, പിച്ചുന്നു; കി
ള്ളുന്നു: ഇറുക്കുന്നു: ഞെരുക്കുന്നു; ഞെക്കു
ന്നു; ഞെക്കിക്കളയുന്നു, ഇടുക്കുന്നു.

To Pinch, v. n. ഞെരുങ്ങുന്നു, ഇടുങ്ങുന്നു;
ഭ്രമിക്കുന്നു; കഷ്ടിപ്പായി ചിലവിടുന്നു, ലു
ബ്ധിക്കുന്നു.

Pinch, s. നുള്ളൽ, പിച്ച, കിള്ളൽ, ഇറുക്ക;
ഞെരുക്കം, ഇടുക്ക, മുട്ട, ബുദ്ധിമുട്ട.

Pinchbeck, s. തമ്പാക്ക.

Pincushion, s. മൊട്ടുസൂചികൾ കുത്തിവെ
ക്കുന്ന മെത്ത.

Pine, s. ദെവദാരവൃക്ഷം; പയിൻ.

To Pine, v. n. മെലിയുന്നു, ശൊഷിക്കു
ന്നു, ക്ഷീണിക്കുന്നു; ബലംക്ഷയിച്ചുപൊ
കുന്നു.

Pine—apple, s. കൈതച്ചക്ക.

Pinfold, s. കന്നുകാലികളെ പിടിച്ച ഇട്ട
പൂട്ടുന്ന സ്ഥലം.

Pinguid, a. തടിച്ച, കൊഴുപ്പുള്ള.

Pinion, s. ചിറക, പക്ഷിയുടെ ചിറക,
തൂവൽ; പുറകൊട്ടുള്ള കെട്ട.

To Pinion, v. a. ചിറകുകളെ കൂട്ടികെട്ടു
ന്നു; കൈവിലങ്ങിടുന്നു; മുഴങ്കൈകളെ കൂ
ട്ടിക്കെട്ടുന്നു.

Pink, s. ഒരു വിശെഷപുഷ്പം; ഒരു മീൻ;
ഊപ്പ; ഒരു വിധം ചുവപ്പുവൎണ്ണം; ഒരു വ
ക കപ്പൽ; ചെറുകണ്ണ; മഹാ വിശെഷ
വസ്തു, ചെറുതുളകളുള്ള മുദ്ര.

To Pink, v. n. കണ്ണു ചിമ്മുന്നു.

Pinmoney, s. ഭാൎയ്യയുടെ സ്വകാൎയ്യച്ചിലവു
വകെക്കുള്ള ദ്രവ്യം.

Pinnance, s. പടക്കപ്പലിന്റെ കൂടെയുള്ള
തൊണി.

Pinnacle, s. കൊടുമുടി, മെൽതൂൺ, മുകൾതൂൺ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/350&oldid=178204" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്