താൾ:CiXIV133.pdf/347

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

PER 335 PES

ദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു, അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നു, ദുഃ
ഖിപ്പിക്കുന്നു, വെദനപ്പെടുത്തുന്നു.

Persecution, s. പീഡനം, ഉപദ്രവം,
ഞെരുക്കം, ജനപീഡ.

Persecutor, s. ഉപദ്രവി, പീഡിപ്പിക്കുന്ന
വൻ, പീഡകൻ.

Perseverance, s. സ്ഥിരത, നില; സമൎത്ഥ
നം, സത്വത്സാഹം, അധ്യവസായം.

To Persevere, v. a. നിലനില്ക്കുന്നു, സ്ഥി
രപ്പെടുന്നു, ഉത്സാഹിക്കുന്നു, ഉദ്യൊഗിക്കു
ന്നു, അധ്യവസായം ചെയ്യുന്നു.

Persian, s. പാൎശിയൻ, പാൎശി.

To Persist, v. n. നിലനില്ക്കുന്നു, ഒരു കാ
ൎയ്യത്തെ പിടിക്കുന്നു, വിടാതിരിക്കുന്നു, ഉ
റപ്പായിരിക്കുന്നു; ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നു.

Persistence, s. സ്ഥിരത, നിലനില്പ; ശഠ
ത, ശാഠ്യം, പിടിത്തം.

Person, s. ആൾ, മനുഷ്യൻ, പുരുഷൻ,
ദെഹം; മൂൎത്തി.

Personage, s. വലിയ ആൾ, യജമാനൻ,
മഹാൻ; ഭാവം; വെഷം.

Personal, a. ആൾസംബന്ധമുള്ള, പുരു
ഷസംബന്ധമുള്ള, മനുഷ്യനടുത്ത.

Personality, s. മൂൎത്തിത്വം, തത്വം, സ്വം.

Personally, ad. മുഖദാവിൽ, മുഖാമുഖമാ
യി, മുഖപരിചയമായി.

To Personate, v. n. ഒരുത്തനെപൊലെ
യിരിക്കുന്നു, മറ്റൊരുത്തന്റെ വെഷം
ധരിക്കുന്നു; മായം കാട്ടുന്നു.

Personification, s. വെഷധാരണം, വ
സ്തുക്കളെ മൂൎത്തീകരിപ്പിക്കുക.

To Personify, v. a. വസ്തുക്കളെ മൂൎത്തീക
രിപ്പിക്കുന്നു.

Perspective, s. കുഴൽകണ്ണാടി; സൂക്ഷപ
ടം വരെക്കുന്ന വിദ്യ; വിസ്താരകാഴ്ച.

Perspective, a. കാഴ്ചസംബന്ധമുള്ള.

Perspicious, a. സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയുള്ള.

Perspicacity, s. സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടി, സൂക്ഷ്മബു
ദ്ധി.

Perspicuity, s. തെളിവ, തെളിഞ്ഞ ബു
ദ്ധി; പ്രസന്നത; സ്ഫുടത; സ്വച്ഛത.

Perspicuous, a. തെളിവുള്ള, സ്വച്ഛമായു
ള്ള, പ്രസന്നതയുള്ള.

Perspiration, s. വിയൎപ്പ, സ്വദം.

To Perspire, v. n. വിയൎക്കുന്നു, സ്വെദി
ക്കുന്നു, വെവെടുക്കുന്നു, ഉഷ്ണിക്കുന്നു.

To Persuade, v. a. ബൊധം വരുത്തു
ന്നു, സമ്മതം വരുത്തുന്നു, അനുസരിപ്പി
ക്കുന്നു; ബൊധിപ്പിക്കുന്നു.

Persuasion, s. ബൊധംവരുത്തുക; ബൊ
ധം, സമ്മതം, മതി, മതം.

Persuasive, Persuasory, a. ബൊധംവ
രുത്തുന്ന, അനുസരിപ്പിക്കുന്ന.

Pert, a. ചുറുക്കുള്ള, പ്രസരിപ്പുള്ള, മിടുക്കു
ള്ള, ത്രാണിയുള്ള; അകനിന്ദയുള്ള, തെറി
യുള്ള, ഗൎവ്വമുള്ള.

To Pertain, v. n. ചെരുന്നു, സംബന്ധി
ക്കുന്നു, അടുത്തിരിക്കുന്നു.

Pertinacious, a. ശഠതയുള്ള, ദുശ്ശഠതയു
ള്ള; വികടശീലമുള്ള; നന്നാപിടിച്ചിരിക്കു
ന്ന.

Pertinaciousness, s. ശഠത, ദുശ്ശഠത;

Peltinacity, s. സ്ഥിരത, ഉറപ്പ,
കടുംപിടിത്തം.

Pertinence, Pertinency, s. യുക്തി, കാ
ൎയ്യതക്കം , കാൎയ്യത്തിന യൊഗ്യത; കാൎയ്യ
സംബന്ധം, കാൎയ്യച്ചെൎച്ച.

Pertinent, a. യുക്തമായുള്ള, തക്ക, യൊ
ഗ്യമായുള്ള, ഉചിതമായുള്ള.

Pertingent, a. എത്തുന്ന, തെടുന്ന.

Pertness, s. ചുറുക്ക, പ്രസരിപ്പ, മിടുക്ക;
അകനിന്ദ, അഹംഭാവം, ഗൎവ്വം.

Perturbation, s. മനക്കലക്കം, മനസ്സിള
ക്കം, വാരിപ്ലവം.

Peratusion,s . തുളെക്കുക, തുരക്കുക, കുത്തി
ത്തുളെച്ച തുള.

To Pervade, v. n. വ്യാപിക്കുന്നു, കടന്നു
പൊകുന്നു, പരക്കുന്നു.

Pervasion, s. വ്യാപകം , കടന്നുപൊകു
ക, പരപ്പ.

Perverse, a. പ്രതിവിരൊധമായുള്ള, മറു
പാടായുള്ള, വികടമുള്ള; ദുശ്ശഠതയുള്ള,
പ്രതികൂലമായുള്ള.

Perverseness, Perversity. s. പ്രതിവി
രൊധം, വികടം, വികടശീലം, വികൃതി
ത്വം, ദഷ്കൊപം; ദുശ്ശീലം, പ്രതികൂലത.

Perversion, s. പിരട്ട; മറുപാട, വികടം,
വഷളാക്കുക; വിക്രിയ; മറിച്ചിൽ.

To Pervert, v. a. പിരട്ടുന്നു, മറുപാടാ
ക്കുന്നു; മറിക്കുന്നു, മറിച്ചുകളയുന്നു; വഷ
ളാക്കുന്നു, ദൊഷപ്പെടുത്തുന്നു.

Pervicacious, a. അകനിന്ദയുള്ള, ദുശ്ശഠത
യുള്ള, മുറണ്ടബുദ്ധിയുള്ള, ദുസ്സാഹസമുള്ള.

Pervious, a. ഊടെകടക്കാകുന്ന, ഊടെ
തുളെക്കാകുന്ന; നടക്കാകുന്ന, കടക്കുന്ന;
വ്യാപിക്കുന്ന, ഗമ്യമായുള്ള.

Peruke, s. മറുമുടി.

Perusal, s. വായന, വായിച്ചുനൊക്കുക;
അദ്ധ്യയനം, പരിശൊധനം.

To Peruse, v. a. വായിക്കുന്നു, വായിച്ചു
നൊക്കുന്നു, പരിശൊധിക്കുന്നു.

Pest, s. പകരുന്ന വ്യാധി; പൊല്ലാപ്പ, ഉ
പദ്രവം; നാശം, ദുഷ്ട; വിഷം; ദുൎഘടം.

To Pester, v. a. വരുത്തപ്പെടുത്തുന്നു, ഉ
പദ്രവിക്കുന്നു; മുഷിപ്പിക്കുന്നു, മുഷിച്ചിലാ
ക്കുന്നു.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/347&oldid=178201" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്