താൾ:CiXIV133.pdf/332

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ORB 320 ORG

To Oppress, v. a. ഉപദ്രവിക്കുന്നു, പീഡി
പ്പിക്കുന്നു, ഞെരുക്കം ചെയ്യുന്നു, ബുദ്ധിമു
ട്ടിക്കുന്നു, മുട്ടിക്കുന്നു, ഒതുക്കുന്നു, അമൎക്കുന്നു.

Oppression, s. ഞെരുക്കം, ബുദ്ധിമുട്ട, പീ
ഡ, ഒതുക്കം.

Oppressive, a. ഞെരുക്കുന്ന, ഞെരുക്കം
ചെയ്യുന്ന, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന.

Oppressor, s. ഞെരുക്കം ചെയ്യുന്നവൻ,
ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവൻ.

Opprobrious, a. അവമാനമുള്ള, നിന്ദയാ
യുള്ള, അപവാദമുള്ള.

To Oppugn, v. a. എതിൎക്കുന്നു, നെരിടു
ന്നു, ചെറുക്കുന്നു.

Optative, a. ഇഷ്ടംകാണിക്കുന്ന, ആഗ്രഹം
കാട്ടുന്ന.

Optic, s. നയനെന്ദ്രിയം, കണ്ണുകാഴ്ച, നെ
ത്രനാഡി.

Optic, a. കണ്ണകാഴ്ചയൊട ചെൎന്ന.

Optician, s. കണ്ണകാഴ്ചെക്കുള്ള വിദ്യ അറി
യുന്നവൻ, മൂക്കുകണ്ണാടിയും മറ്റുമുണ്ടാക്ക
ന്നവൻ.

Optics, s. കണ്ണുകാഴ്ചവിദ്യ.

Optimacy, s. ശ്ലാഘ്യത, ശ്ലാഘ്യന്മാരുടെ
സംഘം.

Option, s. തെരിഞ്ഞെടുപ്പ, നിയമം, തൻ
മനസ്സ, മനൊ ഇഷ്ടം.

Opulence, s. ഐശ്വൎയ്യം, സമ്പത്ത, ആ
Opulency, s. സ്തി.

Opulent, a. ഐശ്വൎയ്യമുള്ള, സമ്പത്തുള്ള.

Or, conj. അല്ലെങ്കിൽ.

Oracle, s. ദിവ്യവാക്യം; സന്നതം; ദിവ്യ
വാക്ക പറയുന്നവനൊ പറയുന്ന സ്ഥല
മൊ, ജ്ഞാനി.

Oracular, Oraculous, a. ദിവ്യവാക്ക പ
റയുന്ന, തീൎച്ചയുള്ള; കല്പനയുള്ള.

Oral, a. വാഗ്വിശെഷമുള്ള, വാമൊഴിയാ
യുള്ള.

Orange, s. മധുരനാരെങ്ങാ.

Orangery, s. മധുരനാരകത്തൊപ്പ.

Oration, s. പ്രസ്ഥാപനം, സംഭാഷണം;
പ്രസംഗം.

Orator, s. വാചാലൻ, വാഗ്വൈഭവക്കാ
രൻ, വാഗീശൻ, പ്രസംഗി.

Oratorical, v. വാക്ചാതുൎയ്യമുള്ള.

Oratorio, s. ഗീതവാദ്യഘൊഷം.

Oratory, s. വാക്ചാതുർയ്യം, വാഗ്വൈഭവം;
അലങ്കാരശാസ്ത്രം, പ്രാൎത്ഥനസ്ഥലം.

Orb, s. മണ്ഡലം, ഗൊളം, ചക്രം, ഭൂചക്രം;
ഉണ്ടയായുള്ള വസ്തു.

Orbate, a. പുത്രരില്ലാത്ത, പിതാവില്ലാത്ത,
നിരാധാരമായുള്ള.

Orbation, s. നിരാധാരം; അപ്പനമ്മ എ
ങ്കിലും, മക്കളെങ്കിലും ഇല്ലായ്മ.

Orbed, a. ഉരുണ്ട, വട്ടമായുള്ള, ചക്രാകാ
രമുള്ള.

Orbicular, a. ഉരുണ്ട, വട്ടത്തിലുള്ള, ച
ക്രാകാരമുള്ള.

Orbit, s. ഗ്രഹപന്ഥാവ; ഗ്രഹമണ്ഡലം.

Orchard, s. കായ്കനിതൊട്ടം.

Orchestra, or Orchestre, s. വാദ്യവാ
യനെക്കുള്ള സ്ഥലം.

To Ordain, v. a. നിയമിക്കുന്നു, നിശ്ച
യിച്ചാക്കുന്നു, കല്പിക്കുന്നു, പട്ടം കൊടുക്കു
ന്നു; വാഴിക്കുന്നു.

Ordeal, s. അഗ്നിയാൽ എങ്കിലും വെള്ള
ത്താൽ എങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ശൊധന, ശി
ക്ഷ.

Order, s. അടവ, ക്രമം, ചട്ടം, കല്പന,
ശാസന, വരുതി, കല്പിതം, അനുജ്ഞ, ഉ
ത്തരവ, ആജ്ഞ; കൂട്ടം, തരം, വഴി.

To Order, v. a. ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു, ചട്ടമാ
ക്കുന്നു; നടത്തുന്നു; കല്പിക്കുന്നു, ഉത്തരവ
കൊടുക്കുന്നു, ആജ്ഞാപിക്കുന്നു.

Ordens, s. pl. പട്ടം, പട്ടസ്ഥാനം.

Ordinable, a. നിയമിക്കതക്ക.

Ordinal, s. ക്രമപ്പുസ്തകം.

Ordinal, a. ക്രമമുള്ള, ക്രമെണയുള്ള.

Ordinance, s. നിയമം, കല്പന, കല്പനച്ച
ട്ടം, യഥാവിധി, ആചാരമുറ, ചട്ടം, ക്ര
മം.

Ordinary, a. നടപ്പുള്ള, സാമാന്യമായു
ള്ള; സാധാരണമായുള്ള; മദ്ധ്യമമായുള്ള;
വിരൂപമുള്ള.

Ordinary, s. പള്ളി സംബന്ധമുള്ള കാൎയ്യ
ങ്ങളിൽ വിധികൎത്താവ, യൊഗത്തിൽ പ്ര
മാണി; കല്പനചട്ടം: നിത്യസ്ഥാനം, ഭ
ക്ഷണശാല.

Ordinate, a. ക്രമമായുള്ള.

Ordination, s. നിയമിപ്പ; പട്ടംകൊടുക്കു
ക; പട്ടം; പട്ടസ്ഥാനം.

To receive ordination, പട്ടം എല്ക്കുന്നു.

Ordnance, s. പീരങ്കികൾ, വലിയതൊക്കു
കൾ.

Ordure, s. ചാണകം, കാഷ്ഠം, പുരീഷം,
അഴുക്ക.

ore, s. പഞ്ചലൊഹമുള്ള കല്ലൊ, മണ്ണാ,
അയിര.

Organ, s. ഇന്ദ്രിയം, കരണം; കിന്നരം.

Organic, s. കരണമായുള്ള; കിന്നര
Organical, s. ത്തൊട ചെൎന്ന.

Organism, s. കരണപ്പണി, കിന്നരപ്പണി.

Organist, s. കിന്നരം വായിക്കുന്നവൻ,
കിന്നരക്കാരൻ.

Organization, s. ക്രമമായിട്ടുള്ള യന്ത്രപ്പ
ണി, സന്ധിബന്ധച്ചെൎച്ച; സൂത്രപ്പണി;
ചട്ടം.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/332&oldid=178186" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്