താൾ:CiXIV133.pdf/321

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

MYS 309 NAR

To Muster, v. n. പട്ടാളക്കാർ വന്നുകൂടു
ന്നു, ഒന്നിച്ചുകൂടുന്നു.

To Muster, v. a. പട്ടാളക്കാരെ എണ്ണം
നൊക്കുന്നു; ഒന്നിച്ചകൂട്ടുന്നു.

Muster, s. പട്ടാളശൊധന; മാതിരി, മ
ച്ചം; കൂട്ടം.

Musterbook, s. പട്ടാളക്കാരുടെ പെർ
വിവരമെഴുതുന്ന പുസ്തകം.

Musterroll, s. പടജനങ്ങളുടെ പെർ
വിവരം, വരിച്ചാൎത്ത.

Mustiness, s. വളിപ്പ, പൂപ്പ.

Musty, a. വളിപ്പുനാറ്റമുള്ള, പൂത്ത.

Mutability, s. മാറ്റം, ഭെദ്യം, അസ്ഥിര
ത; മനശ്ചാഞ്ചല്യം.

Mutable, a. ഭെദ്യമായുള്ള, മാറാകുന്ന.

Mutation, s. മാറുക, മാറ്റുക, മാറ്റം,
ഭെദം, വ്യത്യാസം.

Mute, a. മൂകതയായുള്ള, മിണ്ടാട്ടമില്ലാത്ത,
മിണ്ടാതെയുള്ള, ശബ്ദമില്ലാത്ത.

Mute, s. മൂകൻ, മിണ്ടുവാൻ വഹിയാത്ത
വൻ; ശബ്ദിക്കാത്ത അക്ഷരം.

To Mute, v. n. കാഷ്ഠിക്കുന്നു, കാഷ്ഠമിടു
ന്നു.

To Mutilate, v. a. അംഗഭംഗം വരുത്തു
ന്നു, കുറച്ചിടുന്നു; സാരഭംഗംവരുത്തുന്നു.

Mutilation, s. അംഗഭംഗം, അംഗഹാനി.

Mutineer, s. കലഹക്കാരൻ, ദ്രൊഹി, മ
ത്സരക്കാരൻ.

Mutinous, a. കലഹമായുള്ള , മത്സരമുള്ള.

To Mutiny, v. n. മത്സരിക്കുന്നു, ദ്രൊഹം
കാട്ടുന്നു.

Mutiny, s. മത്സരം, ദ്രൊഹം, കലഹം.

To Mutter, v. n. മുറുമുറുക്കുന്നു, മുരളുന്നു,
പിറുപിറുക്കുന്നു.

Muttering, s. മുറുമുറുപ്പ, മുരൾച.

Mutton, s. ആട്ടിറച്ചി.

Muttonfist, s. ചുവന്ന വലിയ കൈ.

Mutual, a. പരസ്യമായുള്ള, അന്യൊന്യ
മായുള്ള , തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള.

Mutuality, s. പരസ്പരം, അന്യൊന്യത.

To Muzzle, v. a. വാക്കെട്ടുന്നു.

Muzzle, s. എതൊരു വസ്തുവിന്റെയും വാ
യ; വാക്കെട്ട.

My, pron. possessive. എന്റെ, ഇനിക്കു
ള്ള.

Myriad, s, അയുതം, പതിനായിരം; ബ
ഹുസംഖ്യ.

Myrmidon, s. മഹാ വല്ലാത്തവൻ.

Myrrh, s. നറുംപശ, ഗുൽഗുലു.

Myitle, s. കൊഴുന്ത.

Myself, pron. ഞാൻ തന്നെ.

Mysterious, a. മറവുള്ള, രഹസ്യമായുള്ള,
ഗൂഢമായുള്ള, ഗൊപ്യമായുള്ള.

Mysteriously, ad. രഹസ്യമായി, മറവാ
യി; ബുദ്ധിക്കെത്താതവണ്ണം, ജ്ഞാനാൎത്ഥ
മായി.

Mystery, s. രഹസ്യം, ഗൊപനം, മറവ,
ജ്ഞാനാൎത്ഥം

Mystic, Mystical, a. ഗൂഢാൎത്ഥമായുള്ള,
രഹസ്യമായുള്ള.

Mythological, a. കവിതാപ്രബന്ധത്തൊ
ടുചെൎന്ന.

Mythology, s. കെട്ടുകഥ, കവിത, പ്ര
ബന്ധം.

N

To Nab, v. a. യദൃഛയാൽപിടിക്കുന്നു.

Nag, s. ഒരു ചെറിയ കുതിര, മട്ടക്കുതിര.

Nail, s. നഖം; ആണി; ഒരു ഘജത്തിൽ
പതിന്നാറിൽ ഒന്ന.

To Nail, v. a. ആണി തറെക്കുന്നു.

Naked, a. നഗ്നമായുള്ള, നിൎമ്മാണമുള്ള;
വസ്ത്രമില്ലാത്ത; മൂടാത്ത, ആയുധമില്ലാത്ത;
സ്പഷ്ടമായുള്ള: ശുദ്ധ.

Nakedness, s. നഗ്നത, നിൎമ്മാണം, വ
സ്ത്രഹീനത; സ്പഷ്ടത; ശുദ്ധം.

Name, s. പെർ, നാമം, നാമധെയം.

To Name, v. n. പെരിടുന്നു, പെർവിളി
ക്കുന്നു.

Nameless, a. പെരില്ലാത്ത; കാൎയ്യമില്ലാ
ത്ത.

Namely, ad. വിവരമായി.

Namesake, s. പെർ ഒന്നായവൻ.

Nap, s. കുറെനെരത്തെക്കുള്ള ഉറക്കം; കു
റെ നിദ്ര; മയക്കം; മാൎദ്ദവമുള്ള രൊമം;
പപ്പ.

To take a nap, കുറെനെരത്തെക്ക ഉറ
ങ്ങുന്നു.

Nape, s. പിടലി, പിൻകഴുത്ത.

Napkin, s. കൈത്തൂവാല.

Napless, a. മെലെ രൊമമില്ലാത്ത.

Nappy, a. പതയുള്ള; മെലെ രൊമമുള്ള.

Narcotic, a. മയക്കമുണ്ടാക്കുന്ന, നഞ്ചുള്ള.

Narcotic, s. മയക്കമുണ്ടാക്കുന്ന ഔഷധം,
കറുപ്പ ഇത്യാദിയായുള്ള ഔഷധങ്ങൾ.

Nard, s. അമൃത.

To Narrate, v. a. ചൊല്ലുന്നു, വിസ്തരിച്ച
പറയുന്നു, വൎണ്ണിക്കുന്നു; വിവരം പറയു
ന്നു.

Narration, s. കഥ, ചരിത്രം, വൃത്താന്തം,
പ്രബന്ധം.

Narrative, a. വിസ്തരിക്കുന്ന, ചൊല്ലുന്ന.

Narrator, s. കഥകൻ, വിസ്തരിച്ചപറയു
ന്നവൻ, പ്രബന്ധക്കാരൻ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/321&oldid=178175" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്