താൾ:CiXIV133.pdf/295

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

LIN 283 LIQ

Limbed, a. അവയവങ്ങളുള്ള.

Limber, a. എളുപ്പം വളയുന്ന, മയമുള്ള,
വഴക്കമുള്ള.

Limbo, s. കാരാഗൃഹം, അമൎച്ചവരുത്തുന്ന
ഒരു സ്ഥലം.

Lime, s. ചുണ്ണാമ്പ, കുമ്മായം; ജൊനക
നാരങ്ങാ.

To Lime, v. a. കുമ്മായം തെക്കുന്നു; കുടു
ക്കുന്നു; കുമ്മായവളമിടുന്നു.

Limekiln, s. ചുണ്ണാമ്പുചൂള.

Limestone, s. ചുണ്ണാമ്പുകല്ല.

Limit, s. അവധി, അറുതി, അതിര, ക്ലി
പ്തം; പ്രമാണം.

To Limit, v. a. അതിരിടുന്നു; ക്ലിപ്തപ്പെ
ടുത്തുന്നു.

Limitarty, a. അതിരിങ്കൽ കാവലായുള്ള.

Limitation, s. അതിര, ക്ലിപ്തം, പ്രമാ
ണം, അളവ.

To Limn, v. a. ചിത്രമെഴുതുന്നു, ചായ
മിടുന്നു.

Limner, s. ചിത്രക്കാരൻ.

Limous, a. ചെറായുള്ള, ചെളിയുള്ള.

Limp, s. നൊണ്ടൽ, മുടന്ത.

To Limp, v. n. നൊണ്ടുന്നു, നൊണ്ടിന
ടക്കുന്നു; മുടന്തുന്നു.

Limpid, a. തെളിവുള്ള, സ്വഛമായുള്ള.

Limpidness, s. തെളിവ, സ്വഛത.

Limpingly, ad. നൊണ്ടലായി.

Limy, a. ഒട്ടുന്ന, പശയുള്ള; ചുണ്ണാമ്പു
പൊലെ പശയുള്ള; ചുണ്ണാമ്പുപശയുള്ള.

Linchpin, s. അച്ചുതണ്ടിലെ ആണി.

Linctus, s. നാക്കുകൊണ്ടു സെവിക്കുന്ന മ
രുന്ന, ലെഹം.

Linden, s. ജൊനകനാരകം.

Line, s. വരി; ചരട; നൂൽചരട; വര;
നിര; പന്തി; അണി; വംശവഴി; എഴു
ത്ത.

To Line, v. a, അകശീലയിടുന്നു; അകത്ത
പട്ടാളകാവലാക്കുന്നു; അകം ഉറപ്പിക്കുന്നു;
ഇരട്ടിക്കുന്നു; മൂടുന്നു, ചനഎല്പിക്കുന്നു.

Lineage, s, വംശക്രമം, വംശപാരമ്പ
ൎയ്യം; യഥാക്രമം.

Lineal, a. വംശക്രമമായി.

Lineament, s. വരി, മുഖഭാവം, മുഖരൂ
പം, ലക്ഷണം.

Linear, a. വരിവരിയായുള്ള, വരവായാ
യുള്ള,

Lineation, s. വര.

Linen, s. നെരിയ ശീല; ചണനൂൽകൊ
ണ്ട ഉണ്ടാക്കിയ ശീല; ഉടുപ്പ.

Linen, a. നെരിയ ശീലകൊണ്ടുള്ള.

Linendraper, s. നെരിയ ശീലയും മറ്റും
വില്ക്കുന്നവൻ.

To Linger, v. n. ബഹുനാളായിവെദന
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; താമസിക്കുന്നു, താമസം
ചെയ്യുന്നു; സംശയിക്കുന്നു.

Linget, s. ലൊഹക്കട്ടി; ഒരു പക്ഷി.

Lingo, s. ഭാഷ; വാക്ക.

Linguacious, a. വായാട്ടമുള്ള.

Linguadental, a. നാവും പല്ലും കൂട്ടിപ്പ
റയുന്ന.

Linguist, s. പലഭാഷ അറിയുന്നവൻ.

Liniment, s. കുഴമ്പ; തെക്കുന്ന ഒരു വക
തൈലം.

Lining, s. അകശീല.

Link, s. ചങ്ങലക്കണ്ണി; കൊളുത്ത; ചങ്ങ
ല; തുടൎച്ച; പന്തം, ദീപെട്ടി; വളയം.

To Link, v. a. കണ്ണികൂട്ടിചെൎക്കുന്നു, കൊ
ളുത്തുന്നു, പിണെക്കുന്നു, ചെൎക്കുന്നു, എ
കൊല്പിപ്പിക്കുന്നു.

Linkboy, s. ദീപെട്ടിക്കാരൻ.

Linseed, s, ചെറുചണം; ചെറുചണത്തിന്റെ വിത്ത.

Linseywoolsey, a. ചണനൂലും ആട്ടുരൊ
മവുംകൊണ്ട ഉണ്ടാക്കിയ.

Linstoclk, s, വലിയതൊക്കിന തിരിതല്ലുന്ന
വെടത്തിരിയൊടുകൂടിയ കൊൽ.

Lint, s. വ്രണങ്ങളിൽ ഇടുന്ന മയമുള്ള
ശീല.

Lintel, s, വാതിലിന്റെ മെലത്തെ കുറു
മ്പടി.

Lion, s. സിംഹം; കെസരി; ചിങ്ങംരാശി.

Lioness, s. പെൺസിംഹം.

Lip, s. ചുണ്ട, അധരം; വിളിമ്പ.

To make a lip, കൊഞ്ഞനം കാട്ടുന്നു.

Lipothymous, a. മൊഹാലസ്യമുള്ള, ബൊ
ധക്കെടുള്ള.

Lipothymy, s. മൊഹാലസ്യം, ബൊധക്കെട.

Lippitude, s. ചില്ലം, കണ്ണളിച്ചിൽ, പീള
യടിച്ചിൽ.

Liquation, s. ഉരുക്കുക.

Liquefaction, s. ഉരുക്കുക, ഉരുക്കം, ഉരു
ക്ക; അലിച്ചിൽ, ലയം, ദ്രവം.

Liquefiable, a. ഉരുക്കാകുന്ന.

To Liquefy, v. a. & n. ഉരുക്കുന്നു, അലി
ക്കുന്നു; ഉരുകുന്നു, അലിയുന്നു.

Liquescent, a. ഉരുക്കുന്ന, അലിക്കുന്ന.

Liquid, a. വെള്ളംപൊലെയുള്ള, അലി
ച്ചിലുള്ള.

Liquid, s. വെള്ളം പൊലെയുള്ളവസ്തു, നീർ
പണ്ടം, രസം, ദ്രാവകം; തൈലം; ലയം.

To Liquidate, v. a. തീൎത്തകൊള്ളുന്നു; ക
ടംതീൎക്കുന്നു.

Liquids, s. pl. l, m, n, r, എന്ന അക്ഷ
രങ്ങൾ.


O o 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/295&oldid=178149" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്