താൾ:CiXIV133.pdf/255

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

IMB 243 IMM

To Illustrate, v. a. വിവരപ്പെടുത്തുന്നു,
തെളിച്ചുകാട്ടുന്നു, വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു; പ്ര
കാശംവരുത്തുന്നു, ശൊഭിപ്പിക്കുന്നു ; പ്രാ
ബല്യപ്പെടുത്തുന്നു.

Illustration, s. വിവരണം, തെളിച്ചിൽ,
വ്യാഖ്യാനം, വജനം.

Illustrative, a. വിവരപ്പെടുത്തുന്ന, തെ
ളിയിക്കുന്ന, ശൊഭിപ്പിക്കുന്ന.

Illustratively, ad, വിവരണമായി, തെ
ളിച്ചിലായി.

illustrious, a. പ്രാബല്യമുള്ള, പ്രശസ്തമാ
യുള്ള, ശ്രഷ്ഠമായുള്ള, വിശേഷമായുള്ള.

Illustriously, ad. പ്രബലമായി, പ്രശ
സ്തമായി.

Illustriousness, s, പ്രബലത, ശ്രഷ്ഠത,
പ്രധാനത.

Image, s. ബിംബം, രൂപം, ഛായ, പ്ര
തിമ, പ്രതിരൂപം, വിഗ്രഹം; മനൊഭാ
വം.

To Image, v. a. രൂപിക്കുന്നു, ഭാവിക്കു
ന്നു; ഊഹിക്കുന്നു.

Imagery, s. നിരൂപണം, ഭാവം, മന
സ്സിൽ തോന്നുന്ന ഭാവന: ചിത്രം, വ
നം; വ്യവിചാരം, മായാമോഹങ്ങൾ.

Imaginable, t, നിരൂപിക്കാകുന്ന, മന
സ്സിൽ ഭാവിക്കാകുന്ന: തൊന്നത.

Imaginary, v. തൊന്നുന്ന, ഊഹമുള്ള,
ഭാവമുള്ള, വ്യഥാനിനവുള്ള, മായാമൊഹ
മുള്ള.

Imagination, s. തൊന്നൽ, നിനവ, ഉ
ഹം, മനൊവിചാരം, മനൊഭാവം, ചി
ന്ത.

Imaginative, a. പൈത്യചിന്തയുള്ള,
വൃഥാനിനവുള്ള.

To Imagine, v. a. മനസ്സിൽ തൊന്നുന്നു,
നിരൂപിക്കുന്നു, നിനക്കുന്നു, വിചാരി
ക്കുന്നു, ഭാവിക്കുന്നു, ഉൗഹിക്കുന്നു; മന
സ്സിൽ യന്ത്രിക്കുന്നു.

Imbecile, a. ദുബലമായുള്ള, ബലഹീന
മായുള്ള, ക്ഷീണതയുള്ള, ബലക്ഷയമുള്ള,
ശക്തിയില്ലാത്ത.

Imbecility, s. ബലഹീനത, മനസ്സിനെ
ങ്കിലും ശരിരത്തിനെങ്കിലും ഉള്ള ക്ഷീണ
ത.

To Imbibe, v. a. സ. കുടിക്കുന്നു, വലി
ക്കുന്നു, വറ്റിക്കുന്നു, ഉള്ളിലാക്കുന്നു; കുതി
ക്കുന്നു; അകത്തേക്ക് വലിയുന്നു, പിടിക്കു
ന്നു, കൊള്ളുന്നു; കുതിരുന്നു.

Imbiber, s. കുടിക്കുന്നത.

To Imbitter, a. കൈപ്പാക്കുന്നു; വ്യസ
നപ്പെടുത്തുന്നു; കൊപമാക്കുന്നു.

To Imbody, v. a. ഒന്നാക്കുന്നു, എകീകരി
ക്കുന്നു, എകവുരുവാക്കുന്നു; കൂട്ടിച്ചെൎക്കുന്നു.

To Impody, v. n. ഒന്നായി കൂടുന്നു, ഒന്നി
ക്കുന്നു.

To Imbolden, v. a. ധൈൎയ്യപ്പെടുത്തുന്നു,
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു; തുനിയിക്കുന്നു.

To Imbosom, a, a, മടിയിൽ വെക്കുന്നു,
വാത്സല്ലിക്കുന്നു; പുതപ്പിച്ചുലാലിക്കുന്നു; മ
നസ്സിൽ വെക്കുന്നു.

To Imbound, v. a. ചുറ്റി അടുക്കുന്നു, വെലി
വളച്ചുകെട്ടുന്നു.

To Impower, v. a, വള്ളിക്കുടിൽ ഉണ്ടാ
ക്കുന്നു, വൃക്ഷങ്ങൾകൊണ്ട മറക്കുന്നു.

Imbricated, a, വള്ളലായി തീൎത്ത, ഉൾവ
ളവുള്ള; പാത്തിപൊലുള്ള.

Imlitication, s. വളൽ, ഉൾവളവ, കു
ഴിവ.

To Imprown, v. v. തവിട്ടുനിറമാക്കുന്നു,
കറുപ്പിക്കുന്നു.

To Imprue, v. v. കുതിക്കുന്നു, മുക്കുന്നു;
തുറക്കുന്നു.

To Imbrute, v. v. മൃഗപ്രായമാക്കുന്നു.

To Imbue, p. a. ചായംപിടിപ്പിക്കുന്നു,
ചായത്തിൽ മുക്കുന്നു; കറപ്പെടുത്തുന്നു.

To Insburse, v. a. മുതൽ ഉണ്ടാക്കികൊടു
ക്കുന്നു.

Imitability, s. പിന്തുടരുന്നതിനുളള യൊ
ഗ്യത.

Imitable, a. പിന്തുടരതക്ക, അനുകരിക്ക
തക്ക, ദൃഷ്ടാന്തമാക്കി നടക്കതക്ക.

To Imitate, v. a. തുടരുന്നു, അനുകരിക്കു
ന്നു, മാതിരിനാകിനടക്കുന്നു; കണ്ടുചെ
യുന്നു; വെപ്പെഴുതുന്നു, പകത്തുന്നു; ഒ
ന്നിന്റെ ഛായയിൽ മറ്റൊന്ന കള്ളമാ
യുണ്ടാക്കുന്നു; ഒന്നുപോലെ മറ്റൊന്ന
ഉണ്ടാക്കുന്നു.

Imitation, s. പിന്തുടൎച്ച, അനുകരണം,
അനുകാരം; വെൎപ്പെ, പകൎത്തൽ; മാതിരി
നൊക്കി ചെയ്യുക; മററ്റൊന്നിൻ ഛാ
യയിൽ ഉണ്ടാക്കുക.

Imitative, a, കണ്ടചെയ്വാൻ നൊക്കുന്ന,
ഒരുത്തൻ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ചെയ്വാൻ
ഭാവിക്കുന്ന.

Imitator, s. പിന്തുടരുന്നവൻ, മാതിരി
കണ്ട ചെയ്യുന്നവൻ; പെൎക്കുന്നവൻ, പ
കൎത്തുന്നവൻ.

Immaculate, a, നിഷ്ക്കളങ്കമായുള്ള, കറയി
ല്ലാത്ത, അശുദ്ധപ്പെടാത്ത.

To Immanacle, v. a. കൈവിലങ്ങിടുന്നു.

Immanent, a, അന്തഭവിച്ചിരിക്കുന്ന, സ
ഹജമായുള്ള, അകത്തുള്ള, ഉള്ളിലത്തെ.

Immanity, s. കന്നത്വം; യൂത്ത, മൂകത;
പുളിന്ദത.

Immancessible, a. വാടിപ്പൊകാത്ത, നി
ത്യമായുള്ള


I i 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/255&oldid=178109" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്