താൾ:CiXIV133.pdf/246

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

HOL 234 HOM

Hod, s, കുമ്മായം വാരിചുമക്കുന്ന മരവി.

Hodman, s, കുമ്മായം ചുമക്കുന്നവൻ.

Hodge—podge, s. പലസാധനങ്ങൾ കൂ
ട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം.

Hoe, s. കിളതൂമ്പാ.

To Hoe, v. a, കളതുമ്പാകൊണ്ട കിളെ
ക്കുന്നു, ചെത്തുന്നു.

Hog, s, പന്നി, കിടി.

H0gcote, s. പന്നിക്കൂട.

Hoggish, a, പന്നിപ്രായമായുള്ള, മൃഗസ്വ
ഭാവമുള്ള.

Hoggishness, v. പന്നിപ്രായം, മൃഗസ്വ
ഭാവം; കൊതിത്തരം; മൂഢത.

H0gshead, s. വലിയ പീപ്പക്കുറ്റി; അതി
ന്റെ അളവ.

H0gsty, s. പന്നിക്കൂട.

Hogslard, s, പന്നിനെയ്യു

To Hoise, ഉയൎത്തുന്നു, പൊക്കുന്നു,
To Hoist, v. a. എറ്റുന്നു, കയറുന്നു;
തൂക്കിയിടുന്നു.

To host a flag, കൊടി എറ്റുന്നു.

To Hold, v. a. പിടിക്കുന്നു, അടക്കുന്നു,
കിറയുന്നു; പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; കൊള്ളുന്നു;
വിചാരിക്കുന്നു; അനുഭവിക്കുന്നു; നടക്കു
ന്നു; നടത്തുന്നു; നിലനിൎത്തുന്നു; നിൎത്തു
ന്നു; മുടക്കുന്നു; വെച്ചിരിക്കുന്നു; ഉദ്യൊഗ
വും മറ്റും എല്ക്കുന്നു; താങ്ങുന്നു.

To hold forth, കാട്ടുന്നു, ഗുണദോഷി
ക്കുന്നു; നീട്ടുന്നു.

To hold am, പിടിച്ചടക്കുന്നു, തടങ്ങൾ
ചെയ്യുന്നു.

To Hold of, അകറ്റിനിൎത്തുന്നു, നീക്കി
നിൎത്തുന്നു.

To hold on, തടവുകൂടാതെയാക്കുന്നു, മു
റുകിപ്പിടിക്കുന്നു.

To hold out, നീട്ടുന്നു, പ്രസ്ഥാപിക്കു
ന്നു, ചെയ്തുകൊണ്ടുവരുന്നു.

To hold up, ഉയൎത്തുന്നു, പൊന്തിക്കുന്നു,
താങ്ങുന്നു, വഹിക്കുന്നു.

To Hold, v. n. നില്ക്കുന്നു, നിലനില്ക്കുന്നു;
കൊള്ളാകുന്നു; ൟടനിലക്കുന്നു, പിടിച്ചി
രിക്കുന്നു, പറ്റിയിരിക്കുന്നു; അടങ്ങുന്നു;
കൊള്ളുന്നു.

To hold forth, പ്രസ്ഥാപമുണ്ടാകുന്നു,
പരക്കെ പറയുന്നു.

To hold in, അടങ്ങുന്നു.

To hold of; അകന്നുനില്ക്കുന്നു, നീങ്ങി
നില്ക്കുക്കുന്നു.

To hold on, നടന്നുവരുന്നു, നടക്കുന്നു.

To hold out, ൟടുനില്ക്കുന്നു, പഴക്കം
ചെയ്യുന്നു; വിസമ്മതമാകുന്നു.

To hold together, പറ്റുന്നു, കൂടിപ്പിടി
ക്കുന്നു, കൂടിച്ചെൎന്നിരിക്കുന്നു.

To hold up, താങ്ങാതിരിക്കുന്നു, തെളി
വായിരിക്കുന്നു; കൂടുതൽ കുറവുകൂടാ
തെ നടക്കുന്നു.

Hold, interj. നില്ക, വിട, പൊറുക.

Hold, s. പിടി, പിടിത്തം; താങ്ങ; ഉടക്ക
കാവൽ, കാരാഗൃഹം; ബലം, ശക്തി;
കൊട്ട; ഒളിപ്പിടം; കപ്പലിൽ ചരക്കുകളെ
ഇടുന്ന സ്ഥലം.

Holder, s. പിടിക്കുന്നവൻ; എറ്റ നടക്കു
ന്നവൻ; പാട്ടക്കാരൻ.

Holdenforth, s. സംസാരി, പ്രസ്ഥാപി
ക്കുന്നവൻ.

Holdfast, s. കൊളുത്ത, പിടി, ഉടക്ക.

Holding, s. പാട്ടനിലം, പാട്ടം, എല്പ.

Hole, s. ദ്വാരം, കിഴുത്ത, പഴുത, ഒട്ട,
തുള, പൊഴി, അള, പോത, പൊത്ത;
ഛിദ്രം, സുഷിരം.

Holily, ad. ശുദ്ധമായി, മുഖ്യമായി; ലം
ഘനം കൂടാതെ.

Holiness, s. ശുദ്ധത, ശുദ്ധി, ശുദ്ധീകര
ണം; ദൈവഭക്തി; റോമ പാപ്പായ്ക്ക
കൊടുക്കുന്ന ആചാര പേർ.

To Holla. or Hollo, v. a. കൂകിവിളിക്കു
ന്നു, ദൂരത്തനിന്ന വിളിച്ച കൂകുന്നു.

Holland, s. ഒരു വക വിശേഷമായുള്ള
ശീല.

Hollow, a. പൊള്ളയായുള്ള, കുഴിയുള്ള,
കുഴലായുള്ള; ഇരച്ചിലുള്ള; കപടമുള്ള.

Hollow, s. പൊള്ള, കുഴി; പളം, ഗുഹ;
പൊത; വാച്ചാൽ.

To Hallow, v. a. പൊളളയാക്കുന്നു; കു
ഴിക്കുന്നു, തൊടുന്നു, തുളെക്കുന്നു.

Hollowness, s. പൊള്ള, പള്ളം, കുഴിവ,
കുഴിച്ചിൽ: കപടം, വഞ്ചന.

Holocaust, s.. ദഹനബലി, ഹൊമം.

Holsten, s. മടിത്തൊക്ക വെക്കും ഉറ.

Holy, a. ശുദ്ധിയുള്ള, ശുദ്ധമുള്ള, പരിശു
ദ്ധ പുണ്യമുള്ള, മുഖ്യമായുള്ള, നല്ല.

Holyday, s. പെരുനാൾ, ശുഭദിനം; വി
ശേഷദിവസം; ഇളവ; അനദ്ധ്യയനം.

Holy Ghost, s. പരിശുദ്ധാത്മാവ.

Homage, s. ഊഴിയം, പ്രഭുക്കന്മാരോടും
വലിയ ആളുകളൊടും ചെയ്യുന്ന ആചാ
രം, വണക്കം, പൂജ.

Home, s, പാൎക്കുന്ന വീട, ഭവനം; സ്വമ
ന്ദിരം, സ്വദെശം.

Home, ad. വിട്ടിലെക്ക, സ്വദെശത്തിലെ
ക്ക, ഹൃദയത്തിലെക്ക, അടുത്ത.

Homeborn, a. സ്വദെശത്തിൽ ജനിച്ച,
നാടൻ.

Homebred, a, വീട്ടിൽ വളൎക്കപ്പെട്ട, നാ
ടൻ, സ്വദേശത്തിൽ ഉണ്ടായ നാടൊടി;
മരിക്കമുള്ള; പരദേശമല്ലാത്ത.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/246&oldid=178100" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്