താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/37

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 29 —

കാരം ഇന്നും എന്റെ വേദപുസ്തകത്തിൽനിന്നു ഞാൻ ഒരു അംശത്തെ
വായിപ്പാൻ പോകുന്നു" എന്നു പറഞ്ഞ ഈ അല്പവാക്കുകൾ സംശയ
ക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ വശീകരം എന്ന പോലെ വൻപേടി നീക്കി ശമ
നം വരുത്തി "ഇനി ഇവന്റെ ഭവനത്തിൽ ഭയമെന്നിയെ ഉറങ്ങാം
എന്നും വേദപുസ്തകത്തെ വായ്ക്കയും ദൈവത്തോടു മുട്ടുകുത്തി പ്രാൎത്ഥി
ക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ കവൎച്ചക്കാരനല്ല എന്നും ഉറപ്പിച്ചു പ്രാൎത്ഥന കഴി
ഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം കിടന്നു തന്റെ അച്ഛന്റെ ഭവനത്തിൽ എന്ന
പോലെ സുഖത്തോടെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു.

അന്നു മുതൽ വാണിഭക്കാരൻ സ്വന്തവിചാരങ്ങളെയും മനുഷ്യരുടെ
ജ്ഞാനതൎക്കങ്ങളെയും അല്ല വേദപുസ്തകത്തെ മാത്രം നടപ്പിന്നു പ്രമാ
ണമാക്കി വിശ്വസിക്കയും അതിനെ അനുസരിക്കയും ഭാഗ്യമുള്ളവനായി
ജീവിച്ചു പോരുകയും ചെയ്തു. L. C.

POPE LEO XIII.

പതിമൂന്നാം ലേയോ എന്ന മാർപാപ്പാവു.

പതിമൂന്നാം ലേയോ മാർപാപ്പാവു 1878 ഏപ്രിൽ 21ാം൹ സൎവ്വ
ലോകത്തിലുള്ള രോമകത്തോലിക്ക പിതൃശ്രേഷ്ഠന്മാർ 1) പ്രഥമന്മാർ 2) മേ
ലദ്ധ്യക്ഷന്മാർ അദ്ധ്യക്ഷന്മാർ എന്നീ സഭാസ്ഥാനികൾക്കു ഒരു ഭ്രമണ്ഡല
പത്രികയെ 3) എഴുതിയയച്ചു. അതിൽ സഭയായവൾ ലൌകിക നാഗരീക
ത്തെ പോറ്റിയ അച്ചിയും ഉപാദ്ധ്യായിനിയും മാതാവും ആകുന്നു എന്നും
പാപ്പാവു ക്രമണം 4) നയമതസ്വാതന്ത്ര്യം 5) നൂതന നാഗരീകം എന്നിവറ്റി
ന്നു വിരോധമായി പ്രവൃത്തിക്കാതെ അവറ്റോടൊന്നിച്ചു ഏകമനസ്സോടെ
നടക്കേണ്ടതിന്നു ഭാവിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഇതെല്ലാം മുമ്പേ
ത്ത പാപ്പാവായ ഒമ്പതാം പീയൻ ഉരെച്ചതിന്നു പ്രതികൂലമായതല്ല.
പിന്നേ ആ ലേഖനത്തിൽ സഭാസ്ഥാനികൾ കറയറ്റ സ്വൎഗ്ഗരാജ്ഞിയാ
യ മറിയ തങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മദ്ധ്യസ്ഥം ചെയ്യേണ്ടതിന്നും ഒമ്പതാം പീ
യൻ പാപ്പാവു സഭയുടെ സ്വൎഗ്ഗീയ അഭയസ്ഥാനമായി (അടക്കളമായി)
സങ്കല്പിച്ച ശുദ്ധ യോസേഫ് തങ്ങളുടെ പക്ഷം എടുത്തു പറയേണ്ടതി
ന്നും 6) അവരോടു കെഞ്ചി യാചിക്കേണം എന്നു ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അ
പൊസ്തല പീഠത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന തെറ്റില്ലാത ബോധനയെ ഓ
ൎത്തു തന്റെ ലേഖനത്തിന്നും കോടായ്മയെ ആരോപിക്കുന്നു. ലൌകിക
പാപാസ്വത്തിന്നു നീക്കം വന്നതുകൊണ്ടു താൻ വളരെ ക്ലേശിക്കുന്നു. എ
ന്നാൽ ദൈവത്തിൻ ജ്ഞാനമുള്ള ആലോചനയാൽ പണ്ടുപണ്ടേ രോമ

1) Patriarchs, 2) Primates. 8) Encyclica, 4) Advance, 3) Liberalism, 6). To make
intercession.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/37&oldid=187951" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്