താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/35

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 27 —

ക്കന്നു. രാജദ്രോഹി രാജാവിനെ അടുത്തു ദോഷം പ്രവൃത്തിക്കാതവണ്ണം
ആയുധപാണികൾ ആയവനെ കാക്കുവാൻ ചൂഴവേ നില്ക്കും പോലെ
യും കന്നുകാലികൾ നട്ടു തൈകളെ നക്കി നക്കി തോൽ ഊരി ചേതം വ
രുത്താതെ ഇരിപ്പാൻ ചുററും കെട്ടിയ വേലി പോലെയും ദൈവഭയം മ
നുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ കാക്കുന്നു.

ദൈവഭയം സൎവ്വജ്ഞാനത്തിൻ ഉറവും വിശിഷ്ടദാനവും വസ്ത്രാഭര
ണങ്ങളിൽ വിലയേറിയതും രത്നങ്ങളിൽ ഉൽകൃഷ്ടമായതും മനുഷ്യന്നു അ
ത്യലങ്കാരമുള്ളതും തന്നേ. ഉള്ളിൽ ഈ രത്നം ഇല്ലാത്തവൻ ബാഹ്യാല
ങ്കാരങ്ങൾ എത്ര തേടി ധരിച്ചു നടന്നാലും ദൈവത്തിന്നു വെറുപ്പത്രേ.
എന്നാൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവർ അവന്നു പ്രസാദമായതിനെ ചെ
യ്യുമ്പോൾ കൎത്താവവരെ ദുഷ്ടരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു. ത
ന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഒക്കയും യഹോവ കാത്തു സകല ദുഷ്ടരെയും
സംഹരിക്കും. സങ്കീ. ൧൪൫, ൧൯. J. M. F.

FEAR, OVERCOME.

ഭയാപഹം (ഭയത്തെ ജയിച്ചതു).

അമേരിക്ക ഐക്യസംസ്ഥാനത്തിലേ വിൎഗ്ഗിന്യ ജില്ലയിൽനിന്നു കെ
ന്തുക്കി എന്ന ജില്ലയിലേക്കു ഒരു വാണിഭക്കാരൻ ൨൪ ലക്ഷം ഉറുപ്പികയു
ടെ ഹുണ്ടികയോടു കൂടെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. അവൻ പോകേണ്ടുന്ന വഴി
കവൎച്ചകൊണ്ടും കുലപാതകംകൊണ്ടും ശ്രതിപ്പെട്ട വങ്കാട്ടിൽ കൂടി ആ
യിരുന്നു. വഴിതെറ്റി രാത്രി അടുത്തതുകൊണ്ടു ആപത്തു വൎദ്ധിച്ചു തുട
ങ്ങി. ക്രമത്താലേ താനും തന്റെ കുതിരയും ക്ഷീണിച്ചാറെ അപായമു
ള്ള സ്ഥിതിയിൽ അകപ്പെട്ടപ്രകാരം അറിഞ്ഞു. ഒടുക്കം ഒരു വിളക്കിനെ
കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷിപ്പാനും ഭയപ്പെടുവാനും തുടങ്ങി. വിളക്കിന്റെ
അടുക്കേ എത്തീട്ടു ചെറിയോരു കുടിലേ കണ്ടു. വിശപ്പിനാലും തളൎച്ചയാ
ലും വലഞ്ഞവനായി പേടിയോടെ പതുക്കേ വാതില്ക്കൽ മുട്ടിയാറെ ഒരു
സ്ത്രീ വാതിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞതാവിതു: "എന്റെ ഭൎത്താവു നായാട്ടിന്നു
പോയിരിക്കുന്നു. മടങ്ങി വരുമ്പോൾ സംശയം കൂടാതെ സന്തോഷത്തോ
ടെ നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളും" എന്നു യാത്രക്കാരൻ കേട്ടു തന്റെ കുതിരയെ
കെട്ടീട്ടു വിവരിപ്പാൻ കഴിയാത്ത വിചാരഭയങ്ങളോടുകൂടെ സങ്കേതസ്ഥല
ത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചു തീയടുക്കേ ഇരുന്നു തന്റെ അവസ്ഥയെ തൊട്ടു
ധ്യാനിപ്പാൻ തുടങ്ങി. ഏകാന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ വഴിപോക്കരുടെ മുതലിനെ
പിടിച്ചു പറ്റി ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന കവൎച്ചക്കാരന്റെ ഭവനത്തിൽ
താൻ കുടുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്ന വിചാരം വിടാതെ പനി പിടിക്കും വ
രേ അവനിൽ വൎദ്ധിച്ചുപോന്നു.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/35&oldid=187947" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്