താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/224

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 216 —

എന്നീ കൊല്ലങ്ങളിൽ കൊല്ലം ഒന്നിൽ ഉരുക്കി
സ്ഫുടം ചെയ്ത പൊന്നിൻ വിളവിനേക്കാൾ
മേൽ പറഞ്ഞ വൻതുക ഐയ്യിരട്ടിച്ച അനുഭ
വം എന്നേ വേണ്ടു.

വെള്ളിയോ ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ കടൽവ
ഴിയായി 1869-78 മാൎച്ച് 31 ൹ ഓളം എത്തിയ
വെള്ളിയുടെ വില 70,2,50,000 ഫൊൺ
അതിൽനിന്നു കടൽ വഴിയായി കൊടുത്തയ
ച്ചതു 1,55,00,000 ഫൌൺ
ബാക്കി 5,4,50,000 ,,

ഈ വെള്ളി ആകട്ടേ പണവും ആഭരണ
വുമായിട്ടു ഓരോരുത്തരുടെ കൈയിൽ കിടപ്പു
ണ്ടു. ഹോ എത്ര പണം വിലാത്തിക്കു പോകു
ന്നുണ്ടു, എന്നു പറയുന്നവരുടെ നിനവു തെ
റ്റെന്നു ബോധിക്കുമല്ലോ, വിലാത്തി ചീനം മു
തലായ ദേശങ്ങളുടെ പൊന്നും വെള്ളിയും ഭാ
രതത്തിലേക്കു ചെല്ലുന്നു എന്നേ പറവാനുള്ളു.
Fr. M. M. 242.

യൂരോപ Europe.

ഇംഗ്ലന്തു.— ൧൮൭൮ ആം ആണ്ടിന്റെ
തപ്പാൽ പ്രവൎത്തനവിവര പ്രകാരം ഐക്യ
രാജ്യത്തിൽ 13881 തപ്പാൽ ചാവടികളും 25,767
കത്തിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ടു. ലണ്ടൻ മഹാന
ഗരത്തിൽ ഓരോ വാരത്തിൽ ചകട്ടു മേനി
യായി 71,50,000 കത്തിടപ്പെടുകയും 7,11,50,00
കത്തു കൊടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ തുക
യെ 52 കൊണ്ടു പെരുക്കിയാൽ 37,180 ലക്ഷം
കത്തു ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ലണ്ടൻ നഗരത്തിൽ
തപ്പാലിൽ ഇടപ്പെടും. ഈ തുക നാലിനാൽ
പെരുക്കിയാൽ 1,48.720 ലക്ഷം കത്തുകൾ കി
ട്ടും. ഇതു ഇംഗ്ലന്തു സ്കൊത്ലന്തു ഐയൎല്ലന്തു എ
ന്നീ ഐക്യരാജ്യത്തിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിന്നകം
എഴുതി വരുന്ന കത്തുകൾ. ൧൮൭൭ ആം കൊ
ല്ലം ഉണ്ടായത്തിൽ ൧൮൭൮ ആമതു 5,89,62,100
വിവിധ കത്തുക ഏറ കാണിക്കുന്നു. എഴുതു
ന്നവരുടെ സൂക്ഷ്മക്കുറവു മരണം ദേശമാറ്റം
മുതലായ സംഗതികളാൽ മേൽവിലാസക്കാരെ
കണ്ടു പിടിക്കാതെ അവറ്റെ മുതലാളികൾക്കു
മടക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവറ്റിൽ 33,311
കത്തിൽ പണം കണ്ടതു. M. M. 227.

രുസ്സ്യ.— പാൎസ്സിസ്ഥാനവഴിയായി കേ
ൾക്കുന്ന പ്രകാരം രുസ്സരുടെ മുമ്പട (advance
column) ഗുജൂഖ് തെപ് എന്ന സ്ഥലത്തിൽ
വെച്ചു തെക്കേ തുൎക്കൊമന്നരോടു പട വെട്ടേ
ണ്ടി വന്നപ്പോൾ 700 രുസ്സർ പട്ടുപോകയും
ശത്രുക്കുൾ അവരുടെ തോക്കുകൾ കൈയിൽ
ആക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു (സപ്ത. ൨൩ ൹).

രുസ്സൎക്കും ചീനൎക്കും തമ്മിലുള്ള നിയമത്തി
ന്നു ഒപ്പിടേണ്ടതിന്നു ചീനകാൎയ്യസ്ഥൻ ലിവാ
ദ്യയിൽ എത്തി. ഇനിമേലാൽ ചീനൎക്കും സ
ന്ത്‌പേതൎസ്സ്‌ബുൎഗ്ഗിൽ ഒരു സ്ഥിരകാൎയ്യസ്ഥൻ
ഉണ്ടാകും

ആഫ്രിക്കാ Africa.

സുപ്രത്യാശമുനമ്പു.—ഇംഗ്ലിഷ്കാർ
ഉലുന്ദിയെ പിടിച്ചപ്പോൾ ഇസന്ദ്‌ഹ്ലവനിൽ
ജൂലുക്കാപ്പിരികളുടെ കൈയിൽ അകപ്പെട്ടു
പോയ എല്ലാ പൊള്ളുണ്ടകളും ബാണങ്ങളും
ഉപകരണങ്ങളും വീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഔസ്ത്രാലിയ Australia.

സിദ്നെ എന്ന വലിയ നഗരത്തിൽ ഒരു
കാഴ്ച ചന്തയെ സെപ്തമ്പ്ര ൧൭ ആം ൹ ൽ കാ
ണികൾക്കു തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നു.

അമേരിക്കാ America.

ഐകമത്യസംസ്ഥാനം.— 1616
ആം കൊല്ലത്തിൽ പുകയില കൃഷിയെ ആ
രാജ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ചു ഏറ്റുമതിയായി പുറ
നാടുകളിലേക്കു അയച്ച സംഖ്യയാവിതു:

൧൭൦0 ആമതിൽ 2,20,00,000 റാത്തൽ
൧൭൭൫ ,, 10,00,00,000 ,, (പരം)
൧൮൭൭ ,, 46,30,00,000 ,, (പരം)

ഇങ്ങനെ പുകയിലകൃഷി പെരുത്തു വൎദ്ധി
ച്ചിരിക്കുന്ന. വിൎഗ്ഗിന്യ, മേരിലന്തു, വടകരോ
ലീന, തെനെസ്സി, കെന്തക്കി, മിസൂരി എന്നീ
ആറു കൂറുപാടുകൾ 30,00,00,000 ത്തിൽ ഏറ
റാത്തൽ പുകയില വളൎത്തുണ്ടാക്കുന്നു. എ
ന്നാൽ ഐകമത്യകോയ്മ പുകയിലക്കു അധികം
നികുതി ചാൎത്തിയതുകൊണ്ടു ൧൮൭൮ ആമത്തിൽ
ആ കൃഷി 10,000,000 റാത്തലിന്നു ചുരുങ്ങി
പോയി. (M. T. 227).

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/224&oldid=188365" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്