താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/225

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

കേരളോപകാരി

AN ILLUSTRATED MALAYALAM MAGAZINE

Vol. VI. DECEMBER 1879. No. 12.

SHORT ACCOUNT OF THE LIFE OF HEROD THE GREAT.

(Translated by S.W.)

ഒന്നാം മഹാഹെരോദാവിൻ ചരിത്രസംക്ഷേപം.

(VIാം പുസ്തകം 204ാം ഭാഗത്തിൽനിന്നു തുടൎച്ച)

ഈ വംശാവലി കാണിക്കും പ്രാകാരം മകാബ്യരുടെ വംശപിതാവു
മതത്ഥ്യ തന്നേ. ഇവന്നു യോഹന്നാൻ, ശീമോൻ, യൂദാ. എലിയാസർ,
യോനഥാൻ എന്ന അഞ്ചു മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശീമോൻ എന്നവന്നു
യോഹന്നാനായ ഒന്നാം ഹിൎക്കാനും ഹിൎക്കാനന്നോ അന്തിഗൊനൻ ഒന്നാം
അരിസ്തൊബൂൽ, അലക്ക്സന്തർ യന്നേയുസ് എന്നീ മൂന്നു പുത്രന്മാരും
ജനിച്ചു. അലക്ക്സന്തർ എന്നവൻ അലക്ക്സന്ത്രാ എന്നവളെ വേളി കഴി
ച്ചിട്ടു രണ്ടാം അരിസ്തൊബൂൽ രണ്ടാം ഹിൎക്കാൻ എന്നിവരും രണ്ടാം അ
രിസ്തൊബൂലിന്നു അന്തിഗൊനൻ, അലക്ക്സന്തർ എന്നവരും ജനിച്ചു. ര
ണ്ടാം ഹിൎക്കാന്റെ മകളായ അലക്ക്സന്ത്രയെ രണ്ടാം അരിസ്തൊബൂലിന്റെ
മകനായ അലക്ക്സന്തർ വിവാഹം കഴിക്കയും അവരിൽനിന്നു അരിസ്തൊ
ബൂൽ എന്ന മകനും മറിയമ്ന എന്ന മകളും ഉണ്ടാകയും ചെയ്തു. ഇവർ
തന്നേ മക്കാബ്യവംശത്തിൻ ഒടുക്കത്തവർ. ഈ മറിയമ്നയാൽ മക്കാബ്യൎക്കും
ഹെരോദ്യൎക്കും തമ്മിൽ ബാന്ധവം ഉണ്ടായി വന്നു.

ഹെരോദ്യരുടെ വംശപിതാവു അന്തിപ്പാസ് എന്നവൻ തന്നെ ആയി
രുന്നു. ഇവന്റെ മകനായ അന്തിപത്തർ: മഹാഹെരോദാ, ഫാസായേൽ,
ഫെരോരാസ്, ശലൊമ എന്നീ നാലു മക്കളെ ജനിപ്പിച്ചു. മഹാഹെരോ
ദാവിൻ ഒന്നാം ഭാൎയ്യയായ ദോരിസ് അന്തിപത്തരേയും, രണ്ടാമവളായ
ഒന്നാം മറിയമ്ന അരിസ്തൊബൂൽ അലക്ക്സന്തർ എന്നവരേയും, മൂന്നാം
പത്നിയായ രണ്ടാം മറിയമ്ന ഹെരോദാ ഫിലിപ്പൻ എന്നവനേയും; മൽ
ഥാക്കെ എന്ന നാലാം കളത്രം ഹെരോദാ അന്തിപ്പാ, അൎഹെലാവ് എ

12

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/225&oldid=188367" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്