താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/199

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 191 —

ഭാഗത്തു) കടത്തിയ ശേഷം വേറെ നാലുരുളുകൾ കടലാസ്സിന്നു കേമമു
ള്ള അമൎത്തൽ കൊണ്ടു പശിമയും മിനുസവും വരുത്തുന്നു. ആ നാലിൽ
അവസാനത്തേതിന്മേൽ കൂടി താഴോട്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ മുകളിൽനിന്നു എ
തിരേല്ക്കുന്ന ഉണക്കക്കമ്പിളിക്കു (11) തട്ടി അമ്പുകൾ കാണിക്കുന്ന വഴി
യായിട്ടു (12ഉം, 13ഉം, 14ഉം) എന്ന പൊള്ളുരുളുകളെ ചുറ്റിക്കൊള്ളുന്നു.
യന്ത്രത്തിൻ പള്ളക്കുള്ള മൂന്നു കുഴലുകളുടെ പൊള്ളുരുളുകളിൽ പ്രവേശി
ക്കുന്ന ആവി അവറ്റിന്നു ചൂടു പിടിപ്പിക്കുന്നതിനാലും മേലും കീഴും നട
ക്കുന്ന ഉണക്കക്കമ്പിളികൾ കടലാസ്സിനു തട്ടി അല്പനേരം ഒരുമിച്ചു
കൂടി ഓടുന്നതിനാലും അതു ആറി വലത്തേ അറ്റത്തുള്ള വലിയ നെട്ടുരുളി
ന്മേൽ (5) തിരിച്ചു വരുന്നു. ഇനി പായായി മുറിച്ചെടുക്കു മാത്രമേ വേ
ണ്ടു. സാധാരണ കടലാസ്സിന്നു ഇപ്പോൾ വിവരമായി തെളിയിച്ച പണി
മതിയാകുന്നെങ്കിലും വിശേഷ തരങ്ങൾക്കു ഏറ്റവും മിനുസം വരുത്തുവാ
നായി ഓരോ പായി ഓരോ തുത്ഥനാകപലകകളുടെ അടിയിൽ അട്ടിയാ
ക്കി വെച്ചു വളരേ ഉറപ്പോടെ അമൎക്കും, നീലവും പച്ചയും ചുവപ്പും മ
റ്റും വല്ല നിറത്തിൽ ഉണ്ടാക്കേണമെങ്കിൽ കൂഴിനെ കുഴിതൊട്ടിയിൽ വ
രുത്തും മുമ്പേ അതിനോടു വേണ്ടുന്ന ചായങ്ങൾ ചേൎത്താൽ മതി.

വിലാത്തിക്കടലാസ്സു പ്രയോഗിക്കുന്ന ൩൫,൦൦,൦൦,൦൦൦ ആളുകൾ കൊ
ല്ലംതോറും ൪൦,൦൦,൦൦൦ ശതത്തൂക്കം എഴുത്തു കടലാസ്സും ൧൦,൦൦൦,൦൦൦ ശത
ത്തൂക്കം അച്ചടിക്കടലാസ്സും ൭൦,൦൦,൦൦൦ ശതത്തൂക്കം ഓരോ മാതിരിക്കടലാ
സ്സും ആകെ ൧,൨൦,൦൦,൦൦൦ ശതത്തൂക്കം കടലാസ്സു ചെലവഴിക്കുന്നു. പൂഴി
പ്പിടിയനിൽ വീഴുന്ന കൂഴ് ൩ നിമിഷത്തിനകം കടലാസ്സായി തീരും എ
ന്നറിഞ്ഞു പുരാണ നിൎമ്മാണം ഇപ്പോഴത്തേതിനോടു ഒപ്പിച്ചു നോക്കി
യാൽ മനുഷ്യൎക്കു ദാനമായി കിട്ടിയ ബുദ്ധിയെയും അതിനാൽ ദൈവവ
ചനം അച്ചടിച്ചു എല്ലാവൎക്കും എത്തിപ്പാൻ സംഗതിവന്നതിനെയും കു
റിച്ചു പ്രത്യേകമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ കടലാ
സ്സു പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവനാദൂഷണത്തിന്നും കൂട്ടുകാരന്റെ നാ
ശത്തിന്നും അല്ല ദൈവസ്തുതിക്കായിട്ടേ ചെയ്യാവൂ. E, Hibrck.

THE COCOANUT TREE, THE PALMYRA, AND THE GOURD.

താല കേര തുംബികൾ (ഒരു കഥ)

വരികരികിലമിതരസവാൎത്തകൾ ചൊല്ലുന്ന
വാണിംധരേ! ശുകപ്പൈതലേ! ഓമലേ!
പെരുകിയൊരു കുതുകമൊടു ഭാഷിക്ക സല്ക്കഥാ
ഭീരുത്വമെന്തിന്നു ധീമൎത്തുക്കൾക്കെടോ?
മധുരമൊഴിപകരുമൊരു ശുക്തരുണി ചൊല്ലിനാൾ:

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/199&oldid=188310" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്