താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/152

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 144 —

ചാതുൎയ്യവാക്കുകൊണ്ടിങ്ങടുക്കുന്നു നീ
സഖി, മമത ഹൃദി കരുതുമതികശലനെന്നു നീ
സമ്പ്രഹാരാൎത്ഥം നടിച്ചെന്തുവാൻ ഗുണം?
സുഖമിതിതി തവ മതിയിലരുതു ശമനം ഖല!
സൂക്ഷിച്ചുകൊൾക നി നാശമാകും ജവം."
ഭ്രമരകമിതുരചെയ്തറുചുവടകലേ നീങ്ങിനാൾ
പാൎശ്വഗൻ തോറ്റെന്നു പാടിക്കുളിച്ചഹോ!
ദമനനഹ! ധവളനിറഗവുളി ഒളിമാൎഗ്ഗമായ്
സാധുവാന്തുമ്പിയിൻ പിമ്പിൽ ഞെരുങ്ങിനാൻ
അഹിതനിതി കൊത്തിയൊടറുതവണ വലവീശിനാൻ
ആറീടുമാക്ഷേപയോഗ്യനായ്തീൎന്നഹോ!
ബഹുമദമൊടുടനെ ഭ്രമകരമുര ചെയ്തീവിധം:
"പാതകാ! ഘാതകാ! പാൎത്തു ഞാൻ നിന്മനം
മധുരമൊഴി പലതുരചെയ്തെന്നോടടുത്തതും
വാത്സല്യമൂലമല്ലല്ലോ നിശാചരാ!
ഇതികുമതി നയതയൊടു ചതികൾ പലർ ചെയ്കിലും
ഈശസാന്നിദ്ധ്യം ലഭിച്ചവന്നില്ല മാൽ."
പരിചൊടൊരു തരുണ നടിയൊന്നോടു ഗൌളിയെ
പഞ്ചാംഗഭേദം വരുത്തി ചതെച്ചുടൻ!
പരമകൃപ പ്രതിദിനമണിഞ്ഞിങ്ങുവത്സ!
ഭദ്രമായി നിത്യം സുഖിക്കഹോ! മംഗളം M. Walsalam.

PAMICKI, THE SANDWICH-ISLANDER.

പമിക്കി എന്നവന്റെ ചരിത്രം.

പമിക്കെന്നവൻ തെൻസമുദ്രത്തിലുള്ള സംദ്വിച്ച് ദീപിൽ (Sand
wich), പിറന്നു. ഇവന്റെ ജനനകാലത്തിൽ ആ ദീപിലേ ജനങ്ങൾ എ
ല്ലാം മഹാക്രൂരരും ദുഷ്ടരും അജ്ഞാനികളും ആയിരുന്നു. ഇവന്റെ അമ്മ
യും കൂടെ മഹാക്രൂരതയുള്ളവൾ തന്നെ. എങ്ങിനെ എന്നാൽ അവൻ ജന
നത്തിൽ അംഗഹീനനും ബലഹീനനുമായിരുന്നതിനാൽ അവൾ അവ
നെ അടുത്ത കാട്ടിലേക്കു എടുത്തുകൊണ്ടു പോയി അവിടെ ഒരു കുഴിമാ
ന്തി ജീവനോടു കൂടെ അവനെ അതിൽ പൂത്തു പോയ്ക്കളകയും ചെയ്തു. ഇവ
നോ ദൈവം തനിക്കു കൊടുത്ത ശക്തി എല്ലാം കൂട്ടി മേൽ മൂടിയ മണ്ണെ
ല്ലാം നീക്കി അവിടെ കിടന്നു കരവാൻ തുടങ്ങി. അതിന്നു സമീപത്തിൽ
തന്നെ തനിക്കു ഏകമായിരുന്ന കുട്ടി മരിച്ചു പോയതിനാൽ അതിന്റെ
അമ്മ കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു. അവൾ ഈ കുട്ടിയുടെ കരച്ചൽ കേട്ട
ഉടനെ അതു തന്റെ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദം പോലെ ഇരുന്നതിനാൽ ഭ്രമിച്ചു
സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടു ആ ദിക്കിലേക്കു ചെന്നു. അവിടെ എത്തിയ
പ്പോൾ കരഞ്ഞു കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന കുട്ടി മരിച്ചു പോയ തന്റെ ആൺ
കുട്ടിക്കു സമപ്രായമുള്ളതെന്നു കണ്ടു അല്പനേരം ഭൂമിച്ചുനിന്നു പിന്നെ
ധൈൎയ്യത്തോടെ ആ കുട്ടിയെ എടുത്തു തന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോയി സ്വ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/152&oldid=188208" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്