താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/145

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

കേരളോപകാരി

AN ILLUSTRATED MALAYALAM MAGAZINE

Vol. VI. AUGUST 1879. No. 8.

SHORT ACCOUNT OF THE LIFE OF HEROD THE GREAT.

(Translated by S.W.)

ഒന്നാം മഹാഹെരോദാവിൻ ചരിത്രസംക്ഷേപം.

(VIാം പുസ്തകം 124ാം ഭാഗത്തിൽനിന്നു തുടൎച്ച.)

എന്നാൽ ഈ ആശയെ കെടുക്കുന്നൊരു കിണ്ടും അവന്നു പിണഞ്ഞു.
എങ്ങിനെ എന്നാൽ മക്കാബ്യരിൽ അന്ത്യപ്രഭുവായ അന്തിഗൊനൻ രാ
ജ്യഭാരം കൈക്കലാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചതു അല്പ സമയത്തേക്കു സാധിച്ചു.
ഇവൻ രണ്ടാം ഹിൎക്കാന്റെ സഹോദരനായ രണ്ടാം അരിസ്തൊബൂലി
ന്റെ മകൻ ആയിരുന്നു. അന്നു ചിറ്റാസ്യൽ അതിക്രമിച്ചു ബലപ്പെ
ട്ടു വന്ന പൎത്ഥരുടെ സഹായം കൊണ്ടു അത്തിഗൊനൻ യരുശലേം
പട്ടണത്തെ വളഞ്ഞു. ദൈവാലയത്തെ കൈക്കലാക്കി. അക്കാലം
യഹൂദന്മാരിൽ അന്തഃഛിദ്രം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു പുരോഹിതനായ
ഹിൎക്കാന്റെ പക്ഷത്തിൽ എദോമ്യരായ ഫാസായേലും ഹെരോദാവും ചി
ല യഹൂദരും മാത്രം കൂടി; അന്യപക്ഷക്കാരോ അന്തിഗൊനനോടു ചേൎന്നു
പൎത്ഥരുമായി അവന്റെ സംബന്ധികളായ ഹെരോദാവിനോടു യുദ്ധം
ചെയ്തു. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാറെ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ രണ്ടു പ
ക്ഷക്കാരും സമ്മതിച്ചപ്പോൾ ഹിൎക്കാനും ഫാസായേലും ദമസ്കിലുള്ള പ
ൎത്ഥരുടെ പാളയത്തിൽ ക്ഷണിച്ചപ്രകാരം എത്തിയ ഉടനെ പൎത്ഥർ
അവരെ പിടിച്ചു അന്തിഗൊനന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കയും യരുശ
ലേം പട്ടണത്തെ കൊള്ളയിടുകയും അന്തിഗൊനനെ രാജാവാക്കുകയും
ചെയ്തു. ഹിൎക്കാൻ ഇനിമേലാൽ മഹാപുരോഹിതനാകായ്വാൻ അത്തി
ഗൊനൻ അവന്റെ ചെവികളെ ചെത്തി. അതു കണ്ടു ഫാസായേൽ
ഭയപ്പെട്ടു തന്റെ തലയെ കാരാഗൃഹച്ചുവരോടു അടിച്ചു മരിച്ചു
കളഞ്ഞു. ഹെരോദാ ബഹു കൌശലക്കാരനായിരുന്നതു കൊണ്ടു അന്തി
ഗൊനന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടില്ല. അവന്നു എതിൎത്തു നില്പാൻ കഴിവി

8

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/145&oldid=188193" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്