താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/144

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 136 —

ഭാരതത്തിൽ സ്ഥാനപതികളെ നിശ്ചയിച്ചു
പാൎപ്പിക്കാം®.

൫. അംഗ്ലസ്ഥാനാപതികൾ സുഖത്തോടും
മാനത്തോടും തന്റെ രാജ്യത്തിൽ പാൎക്കേണ്ട
തിന്നു അമീർ ഏല്ക്കുന്നു.

൬. ൭. കച്ചവടത്തിന്നും എടവാടിന്നും ക
ഴിയുന്ന സഹായം അമീർ ചെയ്യും.

൮. കുറം താഴവരയിൽ കൂടി കാബൂലോളം
ഒരു വൎത്തമാനക്കമ്പിയെ നിൎത്തുവാൻ അംഗ്ല
കോയ്മയ്ക്കു അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

൯. കുറം പിഷീൻസിബി എന്നീ താഴ്വര
കൾ ഒഴികേ അംഗ്ലകോയ്മ പിടിച്ച പ്രദേശ
ങ്ങളെ അമീരിന്നു തിരിച്ചു ഏല്പിക്കുന്നു. അവ
രുടെ കൈയിലുള്ള രാജ്യത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന
മുതലെടുപ്പിൽനിന്നു കാണുന്ന ബാക്കി അംഗ്ല
കോയ്മ അമീരിന്നു ഏല്പിക്കും. എന്നാൽ ഖൈ
ബർ മിച്നി എന്നീ കണ്ടിവാതിലുകളിലും ചു
റ്റുവട്ടത്തിൽ പാൎക്കുന്ന മലവാസികളിലും അം
ഗ്ലകോയ്മക്കു പൂൎണ്ണാധികാരം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു.

൧൦. മേൽപറഞ്ഞ നിയമത്തിൻപ്രകാരം
അമീർ നടക്കുന്ന കാലത്തോളം കാലത്താൽ ആ
റുലക്ഷം ഉറുപ്പിക സഹായപ്പണം (subsidy)
കൊടുക്കും. ഇരുപക്ഷക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന
യോഗം അതിരിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തു.

ഈ നിയമത്തിന്നു മേയി 30 ഉപരാജാ
വവൎകൾ സമ്മതം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഇതിനാൽ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു ആവശ്യ
മല്ലാത്ത പട്ടാളങ്ങൾക്കു അവരവരുടെ പട
ക്കൊട്ടിലുകളിലേക്കു മടങ്ങുവാൻ കല്പന ഉണ്ടാ
കും.—അമീർ യാക്കൂബ് ഖാൻ ബദക്ഷാൻ നാ
ട്ടിലേ ദ്രോഹത്തെ അടക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു.

അഫ്രിക്കാ Africa.

സുപ്രത്യാശമുന.— മേയി മാസത്തി
ന്റെ പത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതിൻ വണ്ണം ജൂലു
കാപ്പിരികൾക്കു ആൾചേതം വന്നില്ലെങ്കിലും
ഓരോ തോൽമകൾ തട്ടിയിരിക്കുന്നു. മാൎച്ച് ൨൮
൨൯൹ കൎന്നൽവൂദിന്റെ പാളയത്തിൽ (ലൂനെ
ബെൎഗ്ഗിൽ) ൨൫൦൦ പേർ പട്ടു പോയി. ഏപ്രിൽ

൨൹ ചെൽമ്സ് ഫൊൎദ്ദ് കൎത്താവു ജിംഘൊലോ
വ (ജിഞ്ജിഹ്ലോസി?) യിൽ മൺ കിളകൊ
ണ്ടും മറ്റും ഉറപ്പിച്ച തന്റെ പാളയത്തെ
൪൪൦൦ ജൂലുകാപ്പിരികൾ കയറി പിടിപ്പാൻ
വളരെ സാഹസം ചെയ്തിട്ടും ൧ മണിക്കൂറകം
൧൨൦൦ ആൾ വെടികൊണ്ടതിനാൽ ശേഷമുള്ള
വർ മണ്ടി പോയി. ഏപ്രിൽ ൪൹ രാക്കാല
ത്തു ചെൽമ്സ് ഫൊൎദ്ദ് കൎത്താവു ൩ പട്ടാളങ്ങളും
ചില കടൽ പടയാളികളും (Marines) വിരോ
ധം കൂടാതെ എക്കൊവേയോളം കൊണ്ടു പോ
യി അവിടുത്തേ മൺക്കോട്ടയിൽ തടവുകാരെ
പോലേ ശത്രുക്കളെ തടുത്തു കൊണ്ടു പാൎത്ത
കൊൎന്നൽ പീൎസ്സനും പടയും വിടുവിച്ചു ജിം
ഘൊലോവയിലേക്കു കൂട്ടി കൊണ്ടു പോയി.
൧൫ ആം൹ കേപ്‌തൌനിൽ നിന്നയച്ച കമ്പി
വൎത്തമാന പ്രകാരം ആ നാട്ടിൽ കുടിയേറിപ്പാ
ൎക്കുന്ന വെള്ളക്കാരുടെ ഒരു തന്നിഷ്ടപട്ടാളം
മൊരോസി എന്ന ബസുതോകാരുടെ തലവ
ന്റെ കോട്ടയെ കയറി പിടിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞതു
നിഷ്ഫലമായി.

ഏപ്രിൽ ൧൮൹ ബൂൎസ്സ് എന്ന ലന്തക്കാർ
ഉണ്ടാക്കിയ പാളയത്തെ പൊളിച്ചു അംഗ്ലക്കോ
യ്മയോടേ നിരന്നു കൊണ്ടു താന്താങ്ങളുടെ സ്ഥ
ലങ്ങളിലേക്കു വാങ്ങി പോയിരിക്കുന്നു.

ഏപ്രിൽ ൨൬൹ ചെതെവായോവിന്റെ സ
ഹോദരനായ മങ്ങേസ ഇംഗ്ലിഷ്ക്കാരെ അഭ
യം പൂക്കിരിക്കുന്നു. ചെൽമ്സ് ഫൊൎദ്ദ് കൎത്താവി
ന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ഇംഗ്ലന്തിൽനിന്നു
അധികം സൈന്യം സുപ്രത്യാശമുനയിലേക്കു
അയക്കുന്നു.

മേയി 30൹ ശ്രീ ഗാൎന്നത്തു വൂൽസ്ലേ സു
പ്രത്യാശമുനയിലേക്കു യാത്രയായി. അവർ
ചെൽമ്സ് ഫൊൎദ്ദ് കൎത്താവിന്റെ കൈയിൽനി
ന്നു സേനാപതിസ്ഥാനം ഏല്ക്കുവാൻ പോകുന്നു.

തെൻ അമേരിക്കാ S. America.

മേയിമാസത്തിൽ ഇക്കിൽ (Iquique) എന്ന തു
റമുഖത്തിന്റെ തൂക്കിൿ ചീലിക്കാരുടെ ര°ണ്ടു
മരപ്പോൎക്കപ്പലുകളും പെരുവിയാന ഓർ ഇരി
മ്പു ചുറക്കപ്പലും തമ്മിൽ പട വെട്ടുമ്പോൾ ക
പ്പൽ മൂന്നും ആണ്ടു പോയിരിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസത്തിന്റെ പ്രതിയിൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റു നുഴഞ്ഞു വന്നു. അതാവി
തു 113 ഭാഗം II. 1. എന്ന അക്കം തൊട്ടു ചേരുന്ന സൂചകങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിത്താഴും
എന്ന വാക്കോളം III. ഭാഗം പല്ലുകളുടെ ചരിത്രത്തിന്റെയും 2 എന്ന അക്കത്തിന്റെയും നടു
വിൽ ചെല്ലേണ്ടതു. എല്ലാവരും ഈ തെറ്റു പൊറുക്കേണമേ.

Printed at the Basel Mission Press, Mangalore.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/144&oldid=188191" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്