താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/128

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 120 —

വോവിന്റെ ദിവാജ്ഞിയായിരുന്ന ഗണേശ
ബന്തു എന്ന ധനവാന്റെ ഭവനത്തിൽ ഏ
റി തനിക്കുള്ള 10-12 കാവല്ക്കാരിൽ ചിലരെ
കൊന്നു ഭവനക്കാരിൽ ഓരോരുത്തരെ മുറി
പ്പെടുത്തിന്റെ ശേഷം 75,000 രൂപ്പികയോ
ളം മുതൽ കവൎന്നു കൊണ്ടു പോയിരിക്കുന്നു.

പൂണാ.—മേയി 13൹ ഒരു കൂട്ടം കവ
ൎച്ചക്കാർ കോയ്മയുടെ മേൽശാല, ബുദ്ധവാട
കോവിലകം, എല്ല ന്യായകോടതികൾ, ത
പ്പാൽചാവടി, പൊലീസ്സ് ഠാണാവു എന്നീ
കോയ്മ നിൎമ്മാണങ്ങൾക്കു തീ വെച്ചിരിക്കുന്നു.
ആ ഭവനങ്ങളും അതിലേ പല വിലയേറിയ
പട്ടോലകളും അമ്പതു വീടുകളും വിശ്രാമ ബാ
ഘും ധനിധേരാജ കോവിലകവും വെന്തു
പോയി. എരിച്ചും കെട്ടും പോയ മുതൽ ഏക
ദേശം 20 ലക്ഷത്തോളം മുട്ടും. പൂണാവിലേ
വരുമാന പകപ്പിലേ എഴുത്തനായ വാസുദേ
വൻ ബാലവന്തു (Financial Dept. Clerk) എന്ന
വൻ കോയ്മയോടു കല്പന വാങ്ങി കത്തിക്കവ
ൎച്ചക്കാരുടെ നായകനായി തീൎന്നിരിക്കുന്നു. ആ
യവനെ പിടിച്ചേല്പിക്കുന്നവന്നു ആയിരം ഉ
റുപ്പിക സമ്മാനം കിട്ടും.

ബങ്കളുർ.— രാജ്യദ്രവ്യ മേൽകണക്കുവ
കുപ്പിലേ (Accountant General Dept.) കണക്കു
പിള്ള (Cashier) ആയ സേട്ടുരാവോ എന്ന
പ്രായം ചെന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പത്തമ്പതിനാ
യിരം ഉറുപ്പികയോളം കോയ്മയോടു ഭൎഗ്ഗിച്ചെ
ടുത്തിരിക്കുന്നു. 600 ഉറുപ്പിക മാസപ്പടി ഉണ്ടാ
യിട്ടും സാധാരണ വെഌഅ ഉടുത്തു പഴയ പ
ന്നാസുള്ള വണ്ടിയിൽ ഏറിയതിനാലും പരമാ
ൎത്ഥമുള്ള മുഖവും ശാന്തശീലവും കാണിച്ചതിനാ
ലും ഇവനൊത്ത കാൎയ്യസ്ഥൻ ഇനിയുണ്ടോ
എന്ന സംശയഭാവത്തോടെ 55 വയസ്സു കഴി
ഞ്ഞവൻ എങ്കിലും ഉദ്യോഗത്തിൽ നിൎത്തുകയും
പല വിധത്തിൽ മാനിക്കയും ചെയ്ത ശേഷം
അവൻ തിരണ്ടകള്ളൻ എന്നു ഇപ്പോൾ അ
ത്രേ. വെളിച്ചത്തു വന്നുള്ളു. അവൻ എവിടേ
ക്കോ ഓടിയൊളിച്ചതിനാൽ താൻ മുമ്പേ പ
ണി എടുത്ത ആ ആഫീസ്സിന്റെ ചുമരിന്മേൽ
അവനെ പിടികിട്ടി ഏല്പിക്കുന്നവൎക്കു ൧൦൦൦
ഉറുപ്പിക സമ്മാനം ഉണ്ടാകും എന്ന പരസ്യ
ത്തെ പറ്റിച്ചിരിക്കുന്നതു.

ബൎമ്മ.— തീബാ എന്ന ബൎമ്മാവിലേ രാ
ജാവു മന്ത്രികൾ തലതികഞ്ഞ യോഗത്തിൽ
താൻ ഇത്രോടം ഭയംകൊണ്ടു ബ്രിതിഷ് കോ
യ്മയുടെ ന്യായങ്ങളെ കേട്ടനുസരിച്ചിരിക്കേ

തനിക്കു ഇനിമേലാൽ വഴിപ്പെടുവാൻ ഭാവ
മേയില്ല എന്നു പ്രശംസിച്ചു പോന്നു. ഇരാവ
ദി എന്ന നദിയിൽ കൂടി ഏറ്റിറക്കം നടത്തു
ന്ന ഇംഗ്ലിഷ് പുകക്കപ്പൽകൂട്ടുകാൎക്കു 16 പുക
ക്കപ്പലുകളും 31 പരന്ന മരക്കലങ്ങളും ഉണ്ടു.
ആ പുകക്കപ്പലുകൾ കൊണ്ടു പരന്ന മരക്കല
ങ്ങളെ fiats ഇഴെക്കാറുണ്ടു രണ്ടു വകയിൽ
കൂടി 13,600 പടയാളികളെയും 11,200 കണ്ടി
പോർകോപ്പുതീൻപണ്ടങ്ങളെയും കയറ്റി രം
ഗൂനിൽനിന്നു മണ്ടലേയോളം എട്ടു പത്തു നാ
ൾക്കുള്ളിൽ എത്തിക്കയും ആം, വീമ്പും വമ്പും
പറയുന്നതിനാൽ ഇത്രോടം ആൎക്കും ജയം സാ
ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നു ബൎമ്മാവിലേ മന്നൻ ഓ
ൎത്താൽ നന്നു.

ആഫ്രിക്കാ Africa.

മിസ്ര.— മിസ്രയിലേ ഖേദിവു ബേക്കർ
പാഷാവു ഗൊൎദ്ദൻ പാഷാവു എന്നീ ഇംഗ്ലിഷ്
ക്കാരെക്കൊണ്ടു ക്രമത്താലേ ൧൧ കോടി നിവാ
സികൾ ഉള്ള സുദാൻ എന്ന രാജ്യത്തെ തന്റെ
ചെങ്കോലിന്നു കിഴ്‌പെടുത്തു. മുമ്പേത്ത ദൎപ്പൂർ
എന്ന രാജ്യത്തിലേ ശെക്കാവിൽ പാൎത്ത മിസ്ര
സൈന്യത്തിന്നു ബാർ എൽ ഘസാലിൽ എന്ന
നാട്ടിൽ നടന്നു വന്ന അടിമക്കച്ചവടത്തെ ഇ
ല്ലാതാക്കുവാൻ കല്പനയുണ്ടായി. അറബികളാ
യ അടിമക്കച്ചവടക്കാരിൽ സുലൈമാൻ എന്ന
പേൎപ്പെട്ട ധീരന്നു അക്കാലത്തു അവിടവിടേ
ഇരുപത്തഞ്ചോളം അടിമ പാണ്ടികശാലക
ളും അതിലേ ആണ്കുട്ടികളും പുരുഷന്മാരും കൂ
ടാതെ മുഹമ്മദീയൎക്കു വില്പാൻ നിശ്ചയിച്ച പ
തിനായിരം പെണ്കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായി
രുന്നു. എന്നാൽ ആ മല്ലനോടു പടവെട്ടുന്നതു
കളിയല്ല. മിസ്രക്കാൎക്കു മൂവായിരം പടയാളികൾ
ഉണ്ടാകകൊണ്ടു അവനോടു പോൎക്കള
ത്തിൽ എതിൎക്കാതെ തങ്ങൾ വേണ്ടുന്ന തീൻ
പണ്ടങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അ
ദ്ധ്വാനിച്ചു ഒരു മൺകോട്ടയെ കോരിക്കിളെ
ച്ചെടുത്തു പിറ്റെന്നു സുലൈമാൻ ൧൧,൦൦൦
പോൎച്ചേവകരുമായി ആ കോട്ടയെ വളെച്ചു അ
തിനെ കൈയിലാക്കേണ്ടതിന്നു താനും കൂട്ടരും
ബഹു ധീരതകാണിച്ചു ഏറിയവർ പട്ടു പോ
യിട്ടും നാലു വട്ടം പാഞ്ഞേറുവാൻ നോക്കിയ
ശേഷം ആവതില്ല എന്നു കണ്ടു ൧൦൮൭ ആൾ
മരിച്ചതിനാൽ പിൻവാങ്ങിക്കുളഞ്ഞു. മിസ്രക്കാ
രിൽ ൨ഠ പേർ മാത്രം പട്ടുപോകയും മുറി
വേല്ക്കയും ചെയ്തതേയുള്ളൂ.
Cöln. Zeitg. No. 15, 1879.

Printed at the Basel Mission Press, Mangalore.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/128&oldid=188156" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്