താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/127

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 119 —

ത്താൽ ഞെരങ്ങുന്ന ബൊലിവ്യെക്കു 23,35,000
ഉം നിവാസികൾ ഉണ്ടു. ആ യുദ്ധത്തിന്റെ
സംഗതിയോ ഇന്തുപ്പുവും വെള്ളിയും വിള
ഞ്ഞു വിലയേറുന്ന ചില സുരംഗങ്ങൾ കൈക്ക
ലാക്കുക തന്നേ. Cöln. Z. No. 15. 1879.

യൂരോപ്പ Europe.

രുസ്സ്യ.— ആ വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിലേ
നാസ്തികതനക്കാർ അവിടവിടേ ഓരോ ക്രൂര
തകളും അരുകലകളും നടത്തിവരുന്നു. ആ
കൂട്ടരോടു ചേരുവാൻ മനസ്സില്ലാത ഒരു ബാല്യ
ക്കാരനെ ആരോ കടുമ്പകലത്തു തെരുവീഥി
യിൽ വെടിവെക്കയും ൧൯ വയസ്സുള്ള ബാല്യ
ക്കാരത്തി ഓരോ പുള്ളിക്കാർ കൂടുന്ന സ്ഥല
ത്തു ഏതാണ്ടൊരു സംഗതിയാൽ ഒരു യുവാ
വിനെ മറ്റവർ കാണ്കെ സ്വസ്ഥമായി ഇരു
ന്ന മുറിയിൽ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയും ആ
കൂട്ടുകെട്ടുകാർ ഓരോ ശ്രേഷ്ഠന്മാൎക്കു വാറോല
അയക്കുകയും ചെയ്തതു—ചക്രവൎത്തിയെ ചതി
കുല ചെയ്യേണ്ടതിന്നു ഒരു പിച്ചൻ തുനിഞ്ഞു
എന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞുവല്ലോ ആ ഹേതുവാൽ
സന്ത്‌പേതൎസ്സ്‌ബുൎഗ്ഗിന്നും മുഖ്യകൂറുപാടുകൾ
ക്കും ഉള്ള വാഴികൾക്കെല്ലാം ചക്രവൎത്തി നാ
സ്തികതനക്കാരെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു പൂൎണ്ണാ
ധികാരം സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബുൽഗാൎയ്യ.— ബുൽഗാരരുടെ ആലോ
ചനായോഗക്കാർ ഏപ്രിൽ ൨൯൹ ബ
ത്തൻബെൎഗ്ഗിലേ ലൂവി എന്ന പ്രഭുവെ തങ്ങ
ളുടെ രാജാവായി തെരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു.

ആസ്യ Asia.

അഫ്ഘാനസ്ഥാനം.— ൧. ഖൈബർ
കണ്ടിവാതിൽ ഏപ്രിൽ ൨൧൹ ബ്രൌൻ രോ
ബൎത്ത്സ് എന്നീ രണ്ടു സേനാപതികളുടെ പട
കൾ മുഖിഖയിൽ പുഴെക്കും ഗണ്ടമൿ മൈതാ
നത്തിനും നടുവെ പാളയം ഇറങ്ങിയിരുന്നു.
നിവാസികൾ മമത കാണിച്ചു വരുന്നു. മേയി
൧൹ ചില ഘനശാലികളായ ഘിൽജേ ഗോ
ത്രത്തലവന്മാർ ഗണ്ടമക്കിൽ എത്തി മേജർക
വഞ്ഞാരി എന്നവരോടു തങ്ങളുടെ വിധേത
യെ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മേയി ൮ ൹
യാക്കൂബ് ഖാൻ അംഗ്ലക്കോയ്മയോടു വഴിപ്പെടു
വാൻ കാബൂലേ വിട്ടു അംഗ്ലപാളയത്തിലേക്കു
പുറപ്പെട്ടു—ഇംഗ്ലിഷ്‌ക്കാർ കൈക്കലാക്കിയ
പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരോളം മേജർ കവ
ഞ്ഞാരി കുതിരപ്പടകളുമായി അവരെ എതിരേ
റ്റു ചേന്നു നിരത്തിന്റെ ഇരുവിളുമ്പിൽ ൨
നാഴിക നീളത്തിൽ നില്ക്കുന്ന ഭടന്മാരുടെ അ
ണികളിൽ കൂടി അവൎക്കു വേണ്ടി അടിച്ച കൂ

ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചു ൨൧ നിയമ വെടി കഴി
പ്പിച്ചു കൊടുത്തതിനാൽ യാക്കൂബ്ഖാന്നു വള
രെ ആനന്ദം ജനിച്ചു. അവിടെനിന്നു ലാഹോ
രോളം എഴുന്നെള്ളി–മെയി ൧൦ ൹ യിൽ ഉ
പരാജാവുമായി ഉണ്ടായ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇം
ഗ്ലിഷ് കോയ്മക്കു കുറുംതൊട്ടു ശതർഗൎത്തൻ ക
ണ്ടിവാതിലോളമുള്ള നാടും ഖൈബർ, ലോവ
ൎഗ്ഗി, കന്ദഹാർ, പിഷിൻ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളും
ഏല്പിച്ചു കൊടുപ്പാനും തന്റെ മൂലനഗരത്തിൽ
സദാകാലം ഓർ അംഗ്ലകാൎയ്യസ്ഥനെ കൈക്കൊ
ൾവാനും സന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

൨. മേയി ൩ ൹ രോവൎത്ത്സ് സേനാപതി
തനിക്കു കീഴ്പെട്ട വിവിധ പടയാളികൾക്കു
അണിപ്പകപ്പു നോട്ടം (review) കഴിച്ചു. കുറും
താഴ്വരയിൽ 5000 കാലാളരും 18 പീരങ്കത്തോ
ക്കുകളും വേണ്ടുന്ന കുതിരപ്പടകളുമുണ്ടു. പട
ത്തലവനായ രോബൎത്ത്സ് പിന്നീടു ഒരു വലി
യ ദൎബ്ബാരിനെ ചേൎത്തു അതിൽ കൂടി വന്ന
പ്രധാനികളോടു അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു
പത്തിയും എന്ന ഭാവം കാണിക്കാതെയും മുല്ല
മാരുടെ ദുരുപദേശങ്ങൾക്കു ചെവി കൊടുക്കാ
തെയും ഇരുന്നാൽ ജീവധനമതവിശേഷമാ
യി സൌഖ്യമനുഭവിക്കും എന്നു അറിയിച്ചിരി
ക്കുന്നു.

൩. ഏപ്രിൽ ൨൧൹ ക്രീഘ് (Capt. Creagh)
നായകൻ മാൎവ്വാട പട്ടാളത്തിന്റെ ഒരു പങ്കു കം
ദക്കയിലേക്കു നടത്തുമ്പോൾ 1200 മമ്മന്ദ് ഗോ
ത്രക്കാർ അവരെ വളെച്ചു സംഹരിപ്പാൻ നോ
ക്കിയതു സാധിക്കാതെ ലന്ദികോതലിൽനിന്നു
വന്ന തണുപ്പടയാൽ ആയാർ തോറ്റു മണ്ടി
ക്കളഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ ൨൮൹ ഒരു വലിയ കൂട്ടം
മമ്മന്ദ് ഗോത്രക്കാർ ദക്കയെ പിടിപ്പാൻ ചെ
ല്ലുകയിൽ മാൎവ്വാടപട്ടാളം അവരോടെതിൎത്തു
ഇരുപക്ഷക്കാർ വല്ലാതെ പട വെട്ടിയിരുന്നു.
മേയി ൧൧൹ ലന്ദികോതലിൽനിന്നു ദക്കാവി
ലേക്കു പോകുന്ന യുദ്ധവാഹനക്കാരെ (convoy)
300 കൊള്ളക്കാർ (marauders) ആക്രമിച്ചു ചി
ല വണ്ടിക്കാൎക്കു മരിക്കത്തക്ക മുറിവുകളെ ഏ
ല്പിച്ചു എങ്കിലും കാവൽപ്പടയും (escort) ഹഫ്ത്
ചാരിൽനിന്നു പാഞ്ഞു വന്ന മൺപണിക്കാരും
(sappers) അവരുടെ തുണപ്പടയും അവരെ
ഓടിച്ചുകളഞ്ഞു. ആ മൺപണിക്കാർ തൊ
ർഖാൻ എന്ന കണ്ടിവാതിലിൽ ഒരു കോട്ടയെ
പണിയിച്ചു വരുന്നു.

ബൊംബായി.— ബൊംബായി തുറമു
ഖവക്കത്തുള്ള പൊൽഹസ്പ എന്ന ഊരിൽ
മേയി ൧൦൹ കടുംപകലത്തു ൨൦൦ കവൎച്ചക്കാർ
മുമ്പേത്ത ബരോഡയിലേ രാജാവായ ഖണ്ഡരാ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/127&oldid=188153" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്