താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/129

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

കേരളോപകാരി

AN ILLUSTRATED MALAYALAM MAGAZINE

Vol. VI. JULY 1879. No. 7.

SHORT ACCOUNT OF THE LIFE OF HEROD THE GREAT.

(Translated by S.W.)

ഒന്നാം മഹാഹെരോദാവിൻ ചരിത്രസംക്ഷേപം.

ഹെരോദാ രാജാവിന്റെ നാളുകളിൽ യേശു യഹൂദായിലേ ബെത്ല
ഹേമിൽ വെച്ചു ജനിച്ചു എന്നു നാം വായിക്കുന്നുവല്ലോ. (മത്ത. ൨, ൧.)
ഈ രാജാവിനെ കുറിച്ചു വിശുദ്ധ വേദത്തിൽ ചുരുക്കമായി വിവരിച്ചതി
നെയും അതിന്നു സംബന്ധിച്ച ഓരോ വേദവാക്യങ്ങളെയും തെളിയിക്കേ
ണ്ടതിന്നു ഈ ചരിത്രത്തെ കഥിപ്പാൻ തുനിയുന്നു.

യഹൂദ ജനം വളരെ കാലമായി തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു പോന്ന അ
ശൂൎയ്യർ, യവനർ എന്നിവരാൽ ഏറെ അസഹ്യപ്പെട്ട ശേഷം യവനസാ
മ്രാജ്യത്തിന്നു കീഴടങ്ങേണ്ടിവന്നപ്പോൾ (ക്രി. മു. 332) അന്ത്യോഹ്യൻ
എപിഫാനൻ* അവരെ ദൈവധൎമ്മത്തെ വിട്ടു അജ്ഞാനമതത്തെ കൈ
ക്കൊള്ളേണ്ടതിന്നു ആവോളം നിൎബ്ബന്ധിച്ചതു കൊണ്ടു യഹോവ ഭക്തി
യുള്ള അഹരോന്യരായ മക്കാബ്യർ ആയുധമെടുത്തു വീരന്മാരായി നാല്പ
തു സംവത്സരങ്ങൾ്ക്കകം പൊരുതു ജയിച്ചു രാജ്യത്തെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടു
ത്തി ഈ യുദ്ധത്തിനു ആദിയിൽ പുറപ്പെട്ട മക്കാബ്യരുടെ പടനായകൻ
ആ വംശത്തിലുള്ള മഹാപുരോഹിതനായ മതഥ്യൻ തന്നേ, ഇവന്റെ
പൌത്രനായ ഒന്നാം യോഹാൻ ഹിൎക്കാൻ (ക്രി. മു. 130) യഹൂദരുടെ രാ
ജാവായി എദോമ്യരെ ജയിച്ചു യഹൂദമാൎഗ്ഗം അംഗീകരിക്കുമാറാക്കി. ത
ങ്ങൾ കീഴ്പെടുത്തിയ എദോമ്യരെ വാഴേണ്ടതിന്നു അവരിൽനിന്നു തന്നെ
നാടുവാഴികളെ തെരിഞ്ഞെടുത്തു. ഇവരിൽവെച്ചു അന്തിപ്പാസ് എന്നു
പേരുള്ളവൻ ഹെരോദ്യരുടെ വംശപിതാവത്രേ. രോമസാമ്രാജ്യത്തെ
വാഴുന്ന യൂല്യൻ കൈസർ† തന്റെ എതിരാളിയായ പൊമ്പയ്യന്റെ പ
ക്ഷക്കാരെ ജയിച്ചു മിസ്രവഴിയായി കനാൻ ദേശത്തിൽവന്നു. ഇതിനിടേ

*എപിഫാനെസ്. †തേസാർ.

7

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/129&oldid=188158" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്