താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/118

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 110 —

ളായ നായ്ക്കളെ തൊടുന്നതിനാൽ ഞാൻ തീണ്ടിപ്പോകും എന്നു ഭയപ്പെടു
ന്നില്ലെങ്കിലും അശുദ്ധിയിൽ പെരുമാറി വിശുദ്ധമായവറ്റെ തൃണീകരിക്ക
യും ഉദരത്തിന്നോ അമിതമായ അഭിമാനത്തിന്നോ തൃപ്തിവരുവാനായിട്ടു
കൂട്ടക്കാരുടെ ദേഹീദേഹങ്ങളെ ശങ്കകൂടാതെ നശിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്ന ആ
ളുകളോടു പരിചയിച്ചു സംസൎഗ്ഗം ചെയ്യുന്നതിനാൽ എന്റെ ആത്മാവി
ന്നു ഹാനി വരും എന്നു പേടിപ്പാനേ സംഗതി ഉള്ളൂ; അതുകൊണ്ടു പ്രി
യ വായനക്കാരേ! നായ്കളേ സൂക്ഷിപ്പിൻ.—ഒരു വീട്ടിൽ കടിക്കുന്ന ഒരു
നായി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ എത്രയും ദൂരേ കടക്കയും ഭവനത്തിൽ ചെ
ല്ലുവാൻ മടിക്കയും ചെയ്യും. നായുടെ പല്ലകളേക്കാൾ കപടഭക്തിയും അ
ശുദ്ധിയും എത്രയും അപായമുള്ളതാകുന്നു.—ചാരിയാൽ ചാരിയതു മണ
ക്കും. നായ്ക്കളോടൊത്ത ചതിയന്മാർ നുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടു ഒരു സ്നേഹിത
ന്റെയും ദൈവഭക്തന്റെയും വേഷത്തെ ധരിക്കുന്നെങ്കിലും നീ സൂക്ഷി
ക്കാഞ്ഞാൽ അവരുടെ വേഷം നീ അറിയാതെ മേൽക്കുമേൽ മാറിപ്പോ
കയും ഒടുവിൽ ഈ വക നായ്ക്കളുടെ പല്ലുകളിൻ കടിയും അവറ്റിൻ വാ
യിൽനിന്നു വീഴുന്ന നഞ്ഞുള്ള കേലയും കൊണ്ടു നീ തീണ്ടിപ്പോകും,
എന്നു തന്നെയല്ല ആ നായ്ക്കളെ സൂക്ഷിക്കാതെ അവരോടു കൂട്ടായ്മ ചെ
യ്യുന്നതിനാൽ നീയും ക്രമേണ അവൎക്കു സമനായി മാറിപ്പോകും. ആദി
ത്യനോളം ശോഭിപ്പാനായി മുൻനിൎണ്ണയിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഇവ്വണ്ണം പാ
പത്തിൻ ചളിയിൽ കിടന്നു ഉരുളുന്നെങ്കിൽ ആ നാളിൽ അതിശുദ്ധിയു
ള്ള ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുഖത്തിൽ നോക്കുവാൻ ആളാകയില്ല. യേശു
വിന്റെ രക്തത്താൽ ശുദ്ധരായി തീൎന്നിട്ടുള്ളവർ അന്നു അത്യന്തമനോഹ
രമായൊരു പട്ടണത്തിൽ കടക്കുന്നെങ്കിലും "നായ്ക്കളും, ഒടിക്കാരും, പുല
യാടികളും, കുലപാതകരും, ബിംബാരാധികളും ഭോഷ്ക്കിനെ കൂറുള്ളവനും
ചെയ്യുന്നവനും ഒക്കയും പുറത്തു തന്നെ" നില്ക്കും എന്നു നാം വായിക്കുന്നു.
(വെളിപ്പാടു 22, 15.)

ആകയാൽ നായ്ക്കളെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ദൈവം എല്ലാവരെ പ്രാപ്തന്മാ
രാക്കേണമേ. F. F. F.

II. THE HUMAN SKULL: 4. THE TEETH.

4. പല്ലുകൾ (ദന്തങ്ങൾ, Dentes).

I. പല്ലുകൾ മുഖത്തിൻ മേലേത്ത രണ്ടു അരവെല്ലുകളിലും കീഴേ
ത്ത താടിയെല്ലിലും ഉറെച്ചു നാട്ടി നില്ക്കുന്നു. അവറ്റിന്നു അസ്ഥിക്കൊ
ത്ത രൂപണം 1) ഉണ്ടെങ്കിലും അവ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലുകളിൽനിന്നു പ
ലവിധേന ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നു. ശേഷം അസ്ഥികൾ മാനുഷകണ്ണിന്നു മറ

1) Formation.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/118&oldid=188133" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്