താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/103

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 95 —

വിരോധമായവരെ ഠക്കരെ പോലെ കൂശാതെ
കൊന്നുകളകയും നിവാസികൾ അവരുടെ
പകയെ ഭയപ്പെട്ടു അവൎക്കു വഴുതിപ്പോകുവാൻ
സഹായിക്കുയും ചെയ്യുന്നു. രുസ്സ്യക്കോയ്മ അവ
രെ എങ്ങനെ അമൎത്തണ്ടു എന്നു ബുദ്ധിമുട്ടി
വലയുന്നു.

റൂമിസ്ഥാനം.— മാൎച്ച് ൧൦ ൹ തുൎക്കപട
കൾ എദിൎന്നേ (Adrianople) എന്ന നഗര
ത്തെ വീണ്ടും കൈയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.

റൂമേല്യ നാട്ടിനെ പലകോയ്മകളുടെ പടക
ളെ പാൎപ്പിച്ചു ഭരിക്കേണം എന്ന രുസ്സരുടെ
അഭിപ്രായത്തെ പുതിയ പ്രയാസങ്ങളെ ശ
ങ്കിച്ചിട്ടാകുന്നു ചിലകോയ്മകൾ തള്ളിക്കുളഞ്ഞതു.

മിസ്രയിലെ ഖെദിവു തനിക്കു കീഴ്പെട്ടരാ
ജ്യത്തിന്റെ വരവു ചെലവുകളെ ക്രമത്തിലാ
ക്കുവാൻ മറുത്തു നില്ക്കുന്നതു കൊണ്ടു സുല്ത്താൻ
ഹലീം പാഷാവെ ഓരിരിമ്പു ചുറക്കപ്പലിൽ
അവന്റെ സ്ഥാനത്തേറുവാൻ അയച്ചിരിക്കു
ന്നു (ഏപ്രിൽ ൧൨). എന്നാൽ ആയതു എളുപ്പ
ത്തിൽ സാധിക്കുന്ന പ്രകാരം തോന്നുന്നില്ല.

ആസ്യാ Asia.

അഫ്ഘാനിസ്ഥാനം.— മാൎച്ച് ൧൦
൹ യാക്കൂബ് ഖാന്നു അരിയിട്ടു വാഴ്ച കഴിഞ്ഞു.
൧൭൹ അവൻ തന്റെ സഹോദരനോടു നിര
ന്നു ൧൦,൦൦൦ പടയാളികളും ൧൧ പീരങ്കികളും
കൊണ്ടു ഇംഗ്ലിഷ്ക്കാരോടു പടവെട്ടുവാൻ ഓ
ങ്ങി നിന്നിട്ടോ മാൎച്ച് ൨൭൹ അംഗ്ലക്കോയ്മ
യോടു സന്ധിച്ചു വരുവാൻ മനസ്സു കാണിച്ചു.
അവൻ പരമാൎത്ഥിയല്ലായ്കയാൽ ഷതർ ഗൎദ്ദാൻ
എന്ന കണ്ടിവാതിൽ കടപ്പാൻ കഴിവു വന്ന
ഉടനെ അംഗ്ലപടകൾ കാബൂലിലേക്കു പുറ
പ്പെടേണം എന്നു കോയ്മ കല്പിച്ചു. ആ സംഗ
തിയാൽ ഉപരാജാവായ കൎത്താവു ലിത്തൻ സേ
നാപതികളോടു ആലോചന കഴിക്കേണ്ടതി
നു ലാഹോരിലേക്കു എഴുന്നെള്ളിയിരിക്കുന്നു.
കുറും താഴ്വരയിൽ രണ്ടു പട്ടാളം വെള്ളക്കാർ
എത്തിയതു ക്രടാതെ കന്ദഹാരിലും സൈന്യം
പെരുകി വന്നു.

ഏപ്രിൽ ൮൹ ഹെരാത്തിലുള്ള പടജ്ജന
ങ്ങൾ ആയൂബോടു ബാക്കിയുള്ള ശമ്പളത്തെ
ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ നഗരവാഴി മുതലാ
യ പ്രമാണികളെ കെട്ടി തടവിൽ ആക്കിച്ചി
രിക്കുന്നു.

ജല്ലാലബാദ്. ആ നഗരത്തിനടുത്ത മേ
നൊൎക്കു പ്രദേശത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ
ഭൂമി അളക്കുമ്പോൾ അിടത്തെ ശെൻവാരി
കൾ എന്ന ഗോത്രക്കാർ അവരെ ഓട്ടേണ്ടതി
ന്നു പടവെട്ടിയിരിക്കുന്നു (മാൎച്ച് ൧൯ ൹).

ആയതു തൽക്കാലം സാധിച്ചുവെങ്കിലും തൈ
ത്ലർ സേനാപതി മാൎച്ച ൨൪ ൹ അവരെ ശി
ക്ഷിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ 8,000 ശത്രുക്കളിൽ
നിന്നു 200 പേരെ കൊന്നു ശേഷമുള്ളവരെ
പായിച്ചു കളഞ്ഞു.—മാൎച്ച് ൨൮ ൹ ശെൻവാ
രികൾക്കു തോല്മ നേരിട്ടിട്ടും മുല്ലമാർ ദീൻ
ഘോഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടു അവർ പിന്നെയും
ലഹളക്കു തുനിയുന്നു എന്നു കോയ്മയറിഞ്ഞു
ഏപ്രിൽ ൩ ൹ രണ്ടു പടക്കൂട്ടങ്ങളെ അവ
ൎക്കെതിരെ അയച്ചു—ഗഫ് (Gough) സേനാ
പതി തന്റെ നേരെ വരുന്ന ൫൦൦൦ ഖഗ്യാനി
കളിൽനിന്നു ൪൦൦ പേരെ കൊല്ലിക്കയും ശേ
ഷമുള്ളവരെ ഓടിക്കയും ചെയ്തു. എന്നാൽ രാ
ത്രിയിൽ ൧൦ മണിക്കു ജല്ലാലബാദിനടുത്ത
കാബൂൽ പുഴയെ കടക്കുന്ന കാൽക്കടവു വിട്ടു
പോയി കുതിരപ്പടയിൽനിന്നു ൪൧ പേർ വെ
ള്ളത്തിന്റെ കഴവും ചാട്ടവുംകൊണ്ടു ഒലിച്ചു
മുങ്ങി മരിച്ചു. തൈത്ലർ പടത്തലവൻ തുണ
പ്പടകളോടു യാത്രയായി. പിന്നെ ലഘമാനി
ലേ ലഹളക്കാർ മൿ ഫൎസ്സൻ സേനാപതിയു
ടെ പടയെ കണ്ടപ്പോൾ മണ്ടിപ്പോയി.

ഏപ്രിൽ ൮ ൹ ബഭക്ഷാനിൽ വലിയ താ
റുമാറു നടന്നു. ഫത്തെഹബാദിൽ ഖഗ്രാനരു
ടെ മലിൿമാർ തങ്ങളുടെ അവി
ധേയതയെ ഒരു ദൎബ്ബാരിലേ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ
അറിയിച്ചു കൊടുത്തു. കാബൂലിൽനിന്നു ൩൫
നാഴിക ദൂരമുള്ള ഗുണ്ടമുഖത്തിൽ ഒരു ചെറു
സൈന്യത്തെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വിട്ടുല്ഫ്
സേനാപതി മാൎച്ച് ൧൦ ൹ സൈന്യവുമായി
കൊജുൿ കണ്ടിവാതിലിനെ കടക്കുമ്പോൾ അ
ധികം ഒട്ടകങ്ങൾ നശിച്ചു പോയി.

കെത്താവിനടുത്ത ഖുഷീൽ എന്ന കോ
ട്ടയിൽനിന്നു സുരനാരി കോട്ടൽ എന്ന ചുര
ത്തിൽ കൂടി പടകൾ പ്രയാണം ചെയ്വാൻ ത
ക്ക നിരത്തിനെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പോകുന്നു.
ആ വഴിയായി താൽ ചൊതിയാലിയിൽനി
ന്നു കെത്തയിലേക്കു കന്ദഹാരിലുള്ള സൈന്യം
മടങ്ങി ചെല്ലേണ്ടതു. കക്കാർ ഗോത്രക്കാരും
അവരുടെ തലവന്മാരും കോയ്മയോടു
സ്നേഹഭാവം കാണിച്ചു സഹായിച്ചു വരുന്നു.
മേജർ സന്ദെമൻ മാൎച്ച് ൨൪ ൹ ഇൽ സൈ
ന്യത്തോടു കൂട ബഘാനിൽ എത്തിയപ്പോൾ
ഷാജെഹാൻ പടയുമായി ഇംഗ്ലിഷ്കാരെ തടു
പ്പാൻ എതിൎത്തു നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു അവർ പ
ടക്കായി ഒരുങ്ങി പത്തു വിനാഴികക്കകം
അവനെയും ക്രട്ടരെ ജയിച്ചു മണ്ടിച്ചുകളഞ്ഞു.
മാൎച്ച് ൩൧ ൹ കന്ദഹാർ പിഷീൻ എന്നീസ്ഥ
ങ്ങളിലേ പടകൾക്കായി തീൻപണ്ടങ്ങളെയും

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/103&oldid=188099" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്