താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/104

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 96 —

ഒട്ടകങ്ങളെയും മേടിപ്പാൻ പോയ പടക്കൂട്ട
ത്തെ ഈരായിരത്തോളം ബരെച്ചി അഫഘാ
നർ തോല്പിപ്പാൻ വിചാരിച്ചു എങ്കിലും ഇവർ
തോറ്റു പ്രാണരക്ഷക്കായി ഓടേണ്ടി വന്നു.

മദ്രാശിസംസ്ഥാനം.— ഗോദാവരി
ജില്ല രാജമന്ത്രിക്കടുത്ത രമ്പ എന്ന ഊരിൽ മാ
ൎച്ച് ൧൩ ൹ നികുതി കൊടുപ്പാൻ മനസ്സില്ലാത്ത
ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പോലീസ്‌ക്കാരെ പായ്ക്ക
യും രണ്ടു സൎക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ തടവിലാ
ക്കുകയും ഒന്നു രണ്ടു ഗ്രാമങ്ങളെ എരിച്ചു കളക
യും ചെയ്തു. പല ദിക്കുകളിൽനിന്നു പോലീ
സ്‌ക്കാരെ അവിടേക്കയച്ചതു ക്രടാതെ ൩൯ാം
നാട്ടു പട്ടാളത്തേയും ചെന്നപ്പട്ടണത്തിൽനി
ന്നു തീക്കപ്പൽ കയറ്റി അയച്ചിരിക്കുന്നു. ഇ
നി ദ്രോഹികൾക്കു തക്ക ശിക്ഷയും ആ നാട്ടി
ന്നു അമൎച്ചയും ഉണ്ടാകും.

മലയാളം.— മലപ്പുറത്തു പരന്ന കുന്നി
ന്മേൽ നൂറ്റന്മാരായ വെള്ള പടയാളികൾക്കു
പാൎപ്പാൻ ഏകദേശം ൧൦൦ കോൽ നീണ്ടതും ഓ
ല മേഞ്ഞുതുമായ പടക്കെട്ടിൽ ഉണ്ടു. കുന്നി
ന്റെ ചതവിലുള്ള പറമ്പു പുല്ലിന്നും അരിപ്പൂ
ച്ചെടികൾക്കു മാൎച്ച് ൧൦൹ തീ പിടിച്ചപ്പോൾ
കാറ്റും ഉലൎച്ചയും കൊണ്ടു ആ പടക്കൊട്ടിലും
അതിൽനിന്നു വലിച്ചെടുത്ത സാമാനങ്ങളിൽ
നിന്നു ഏതാനും വെന്തു പോയി. മരുന്നറ വെ
ള്ളത്തിൽ മുക്കിനനെച്ച കമ്പളികളെ കൊണ്ടു
പുതെച്ചിട്ടാകുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടതു.

ബൊംബായി.— ഏപ്രിൽ ൧൦൹ ശ്രീ
രിച്ചാൎദ്ദ് തെമ്പ്ല് എന്ന സംസ്ഥാനവാഴി പ്രഭു
ഗോതി (Prince's Dock) എന്ന ഗോതിയുടെ
അവസാന കല്ലിട്ടു ചീപ്പിനെ തുറപ്പിച്ചു കടൽ
വെള്ളം അതിൽ പായിച്ചു. നനഗോതികളിൽ
(wet docks) വെച്ചു ഇതു ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ വ
ലിയതു. അതിനു ൭൬ ലക്ഷം ഉറു. ചെലവു

ബൎമ്മാ.— ബൎമ്മാവിലേ രാജാവു താൻ
നടത്തിയ ക്രൂരതകൾ നിമിത്തം രാജ്യദ്രോഹം
ശങ്കിച്ചിട്ടോ മറ്റോ പടകളെ ശേഖരിക്കുന്ന
തിനാൽ അംഗ്ലമേൽക്കോയ്മ ഭാരതത്തിൽനിന്നു
ചില പട്ടാളങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നു.

ആഫ്രിക്ക Africa.

സുപ്രത്യാശമുന.— ജുലുക്കാപ്പിരികൾ
എക്കൊവേ എന്ന സ്ഥലത്തിൽ അംഗ്ലപാളയ
ത്തെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ കൎന്നൽ പീൎസ്സൻ അവ
ൎക്കു തട്ടുകേടു വരുത്തി അവരെ ദൂരത്തോളം പ
ന്തേരി പായിച്ചുകളഞ്ഞു. (ഫിബ്രു. ൯ാം ൹).

ബസുതോ നാട്ടിലേ മന്നൻ രാജ്യദ്രോഹ
ത്തിനു തുനിയുന്നു.

മാൎച്ച് ൧ ൹ ജുലുകാപ്പിരികളുടെ മന്നനായ
ചെതിവായോ തനിക്കു ഇംഗ്ലിഷ്‌ക്കാരോടു പോ
രിന്നു പോവാൻ മനസ്സുണ്ടായില്ലെന്നും ഇസ
ന്ദുലയിൽ വെച്ചു നടന്ന വധം ഇംഗ്ലിഷ്‌ക്കാർ
ജൂലുക്കാരുടെ പാളയക്കാവലുകളോടെ തീൎത്ത
തിനാൽ സംഭവിച്ചു എന്നും തനിക്കു ഇംഗ്ലി
ഷ്‌ക്കാരോടു നിരന്നിരിക്കേണമെന്നും മറ്റും
അവിധ പറയുന്നു.

മാൎച്ച് ൨൫ ൹ കേപ്‌തൌനിൽനിന്നു ലീ
നെബെൎഗ്ഗിലേക്കു തീൻപണ്ടങ്ങളെ കൊണ്ടു
പോയ്ക്കാക്കുന്ന ൧൦൪ പടയാളികളുടെ നേരെ
൪൦൦൦ ജൂലുകാപ്പിരികൾ കയൎത്തു വന്നു പാതി
യോളം ആളുകളെ കൊന്നതിനാൽ ചെതിവാ
യോ മന്നന്റെ മധുരവാക്കുകളെ വിശ്വസി
പ്പാൻ സംഗതി പോരാ എന്നു കണ്ടുവരുന്നു.
ലിനെബുൎഗ്ഗിൽ വെച്ചു ൨൦, ൦൦൦ ജുലുക്കാപ്പിരി
കൾക്കു തട്ടുകേടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ
൧൹ ഏകദേശം ൬൦൦൦ ആംഗ്ലപടയാളികൾ
പോൎക്കളത്തിൽ എത്തി മറുത്തു നില്ക്കുന്ന ജൂലു
ക്കാപ്പിരികളോടു അങ്കപ്പോർ കുറെപ്പാൻ പോ
കുന്നു. ഏപ്രിൽ ൨൨ ൹ത്തേ വൎത്തമാനക്ക
മ്പിപ്രകാരം ൩൦,൦൦൦ ജൂലുകാപ്പിരികൾ ഇം
ഗ്ലിഷ്‌ക്കാരോടു പടവെട്ടി ൨൫൦൦൦ ആളോളം
പട്ടുപോയി എന്നു കേൾക്കുന്നു.

മസ്തത്തിലെ അടിമ.— ഒമാൻ എ
ന്ന നാട്ടിൽ രണ്ടു ഹിന്ദുക്കൾ അടിമയായി കി
ടക്കുന്നു എന്നു സയദ് തുൎക്കി മസ്തതിലേ
സുല്ത്താൻ കേട്ടിട്ടു അവരെ അംഗ്ലനയകാൎയ്യ
സ്ഥന്റെ (British Political Agent) കയ്യിൽ
ഏല്പിപ്പാനും കല്പിച്ചു. സ്തീ ദീനത്താൽ വഴി
ക്കൽ മരിച്ചു ൧൩ വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി മാത്രം
സുഖേന എത്തിയുള്ളൂ. ആയവനെ രണ്ടു വ
ൎഷം മുമ്പെ ഒരറവി ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ചു
വാങ്ങി ഒമാനിലേക്കു കൊണ്ടുപോയിരുന്നു.
൧൬, ൧൭, ൧൮ ആം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അറവി
കൾ ഭാരതഖണ്ഡത്തിന്റെ കരപ്രദേശത്തിൽ
കയറി അനവധി സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും
പിടിച്ചു അടിമകളാക്കികൊണ്ടു പോയ പ്രകാ
രം വിലാത്തിക്കാരായ ഗ്രന്ഥകൎത്താക്കളുടെ എ
ഴുത്തിനാൽ അറിയുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായം പണ്ടു
പണ്ടേയുള്ളതു എന്നതിനു സംശയം ഇല്ല.
ഒമാൻ നാട്ടിൽ ഏതാനും ആളുകൾ അടിമക
ളായി കൊണ്ടുവന്ന കഛ്ശിക്കാരുടെ സന്തതി
യാകുന്നു എന്നറിയുന്നു. ഭാരതഖണ്ഡക്കോയ്മ
പ്പോൎക്കപ്പലുകളുടെ ഉത്സാഹത്താൽ ഭാരതത്തി
ൽനിന്നു തെക്കെ അറവിയിലേക്കു നടത്തിയ
അടിമക്കച്ചവടം നിന്നുപോയി എന്നു പറയാം.
(M. M. 1878. No. 12.)

Printed at the Basel Mission Press, Mangalore.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/104&oldid=188102" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്