താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/791

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


ദ്യൂതപർവ്വം

866


കടൽക്കരേ ഗൃഹോദ്യാനം വഴ് വോർ സിന്ധുതടസ്ഥരും രാമന്മാർ പാരദന്മാരും കൈതവാഭീരെന്നിവർ 11 പലതേന്തിബ്ബലിദ്രവ്യം പലമാതിരി രത്നവും, അജാവിജാലം പൈ പൊന്നു കായ് തേൻ കഴുതയൊട്ടകം 12 നാനാകംബളവുംകൊണ്ടു നില്പൂ ദ്വാരി തടഞ്ഞവർ. പ്രാഗ് ജ്യോതിഷേശ്വരൻ ശൂരൻ മ്ലേച്ഛർക്കുടവൻ ബലി 13 യവനന്മാരുമായ് മന്നവൻ ഭഗദത്തൻ മഹാരഥൻ, മേത്തരം വായുവേഗംപൂണ്ടശ്വജാലങ്ങൾ മററുമായ് 14 ബലികൈക്കാണ്ടു നില്ക്കുന്നൂ ദ്വാരത്തിങ്കൽ തടഞ്ഞവൻ. വിളഞ്ഞ രത്നഭൂഷൗഘം വൻദന്തപ്പിടിവാളുകൾ 15 ഇവ നല്ലിപ്പോയി ഭഗദത്തൻ പ്രാഗ് ജ്യോതിഷേശ്വരൻ ദ്വ്യക്ഷന്മാർ ത്ര്യക്ഷർ ഫാലാക്ഷർ പലേടത്തുന്നു വന്നവർ 16 ഔഷ്ണികരന്തവാസന്മാർ പുരുഷാദകർ രോമകർ, ഏകപാദന്മരിവരെ ദ്വാരേ രോധിച്ചു കണ്ടു ഞാൻ 17 നാനാ നിറത്തിൽ ബലിയുമായസംഖ്യം നരേന്ദ്രരെ. കരിങ്കഴുത്തുമായ് ദുരെപ്പായുന്നവ പുകഴ്ന്നവ 18 പതിനായിരമേ കാഴ്ചവെച്ചൂ വാച്ച ഖരങ്ങളെ. വംക്ഷുതീരത്തിലുളവായ് നീണ്ടുരുണ്ടു മിനുത്തവ 19 ഏറെപ്പൊന്നും വെളളിയുമൊത്തേകീ തപ്പമവന്നവർ. നല്ലീട്ടവരകംപൂക്കാർ ധർമ്മനന്ദനമന്ദിരേ 20 ഇന്ദ്രഗോപനിറം തത്തനിറമൊത്തും മനോജവം, ഇന്ദ്രായുധനിറം സന്ധ്യാനിറമേവം പലേ നിറം 21 കലർന്നു വേഗമേറുന്ന നല്ലശ്വങ്ങളെയും പരം, ജാതരൂപങ്ങളും കാഴ്ചവെച്ചിതങ്ങേകപാദകർ 22 ചീനന്മാർ ശകരൗന്ധ്രന്മാർ ബർബ്ബരന്മാർ വനസ്ഥരും, വാർഷ്ണേയർ ഹാരഹൂണന്മാർ കൃഷ്ണർ ഹൈമവതേയരും 23 നീപാനൂപരുമങ്ങുണ്ടു നില്പൂ ദ്വാരേ തടഞ്ഞവർ; അവന്നു ബലി നല്ലന്നോർ പലമട്ടിലസംഖ്യമേ. 24 കരിങ്കഴുത്തുമായ് നൂറുകാതം പോകും പുകഴ്ന്നവ പതിനായിരമേ കാഴ്ചവെച്ചൂ വാച്ച ഖരങ്ങളെ 25 ബാഹ്ലീചീനത്തിലുളവായ് നീണ്ടുരുണ്ടു മിനുത്തവ. മാരാല രങ്കരോമം നൽപ്പുഴുനൂൽപ്പട്ടു നൂൽപ്പടം 26 കമലാകാരമായ് ക്കൂട്ടിമടക്കിച്ചേർത്തസംഖ്യമേ മിനുത്ത കാർപ്പാസവസ്ത്രം പതപ്പുളളാവികാജിനം 27 മൂർച്ചയേറും നീണ്ട വാൾ നല്ലൃഷ്ടി വൻ വേലു വെണ്മഴു രസഗന്ധം പലതരം രത്നജാലമസംഖ്യമേ 28 മുററും കപ്പവുമായ് കാത്തുനില്പൂ ദ്വാരി തടഞ്ഞവർ,

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/791&oldid=157131" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്