താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/688

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


യമസഭാവർണ്ണനം


യയാതി നഹുഷൻ പൂരു മാന്ധാതാ സോമകൻ നൃഗൻ 8.

ത്രസദസ്യു നരേന്ദ്രർഷി കൃതവീര്യൻ ശ്രുതശ്രവൻ
അരിഷ്ടനേമിയാസ്സിദ്ധൻ കൃതവേഗൻ കൃതീ നിമി 9.

പ്രതർദ്ദനൻ ശിബീ മത്സ്യൻ പൃഥുലാക്ഷൻ ബൃഹദ്രഥൻ
വാർത്തൻ മരുത്തൻ കുശികൻ സാങ്കാശ്യൻ‌ സാംകൃതീ ധ്രുവൻ 10.

ചതുരശ്വൻ സദശ്വേർമ്മി കാർത്തവീര്യനരേശ്വരൻ
ഭരതൻ സുരഥൻ പിന്നെസ്സുനീഥൻ നിശഠൻ നളൻ 11.

സുമനസ്സു ദിവോദാസനംബരീഷൻ‍ ഭഗീരഥൻ
വ്യശ്വൻ സദശ്വൻ വർദ്ധ്യശ്വൻ പൃതുവേഗൻ പൃഥുശ്രവൻ 12.

പൃഷഗശ്വൻ വസുമനസ്സാക്ഷപൻ സുമഹാബലൻ
വൃഷൽഗു വൃഷസേനൻതാൻ പുരുകുത്സൻ ധ്വജീ രഥി 13.

ആർഷ്ടിഷേണൻ ദിലീപൻതാൻ മഹാത്മാവാമുശീനരൻ
ഔശീനരീ പുണ്ഡരീകൻ ശര്യാതി ശരഭൻ ശുചി 14.

അരിഷ്ട നംഗൻ വേനൻതാൻ ദുഷ്യന്തൻ സൃഞ്ജയൻ ജയൻ
ഭാംഗാസുരി സുനീതാഖ്യനാനിഷാദൻ വഹീനരൻ 15.
 
കരന്ധമൻ ബാൽഹികൻതാൻ സുദ്യുമ്നൻ ബലവാൻ മധു
ഐളൻ മരുത്തനവ്വണ്ണം ബലവാനാം മഹീപതി 16.

കപോതരോമൻ തൃണകനർജ്ജുനൻ സഹദേവനും
വ്യസ്വൻ വസാശ്വൻ കൃശാശ്വൻതാൻ ശശബിന്ദുമഹീശ്വരൻ 17.

രാമനാം ദാശരഥിയാ ലക്ഷ്മണൻതാൻ പ്രതർദ്ദനൻ
അളക്കൻ കക്ഷസേനാഖ്യൻ ഗയൻ ഗൗരാശ്വനങ്ങനെ 18.

ജാമഗ്ന്യൻ രാമനേവം നാഭാഗൻ സഗരൻ പരം
ഭ്രരിദ്യുമ്നൻ മഹാശ്വാഖ്യൻ പൃഥാശ്വൻ ജനകാഭിധൻ 19.

വൈണ്യരാജൻ വാരിഷേണൻ പുരുജിജ്ജനമേജയൻ
ബ്രഹ്മഗത്തൻ ത്രിഗർത്തൻ താൻ രാജോപരിചരൻ പരം 20.

ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ ഭീമജാനു ഗൗരപൃഷ്ഠൻ നളൻ ഗയൻ
പത്മൻതാൻ മുചുകുന്ദൻതാൻ ദ്രരിദ്യുമ്നൻ പ്രസേനജിൽ 21.

അരിഷ്ടനേമി സുദ്യുമ്നൻ പൃഥുലാശ്വാഖ്യ നഷ്ടകൻ.
ശതം മത്സ്യനരേന്ദ്രന്മാർ ശതം നീപർ ശതം ഹയർ 22.

ശതമേ ധൃതരഷ്ടന്മാരെണപതേ ജനമേജയർ.
ശതമാ ബ്രഹ്മദത്തന്മാർ ശതമീരികളങ്ങനെ 23.

ഇരുനൂരുണ്ടു ഭീഷ്മന്മാർ ഭീമന്മാരു പരം ശതം.
ശതമേ പ്രതിവിന്ധ്യന്മാർ ശതം നാഗർ ശതം ഹയർ 24.

പലാശന്മാർ ശതം കാണക ശതം കാശകുശാദികൾ
ശാന്തനുക്ഷിതിപൻ ദ്രപ, നിൻ താതൻ പാണ്ഡുമന്നവൻ 25.

ഉശംഗവൻ ശതരഥൻ ദേവരാജൻ ജയദ്രഥൻ
മന്ത്രിമാരെത്തു വൃഷഭൻ രാജർഷി ബഹുബുദ്ധിമാൻ. 26.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/688&oldid=157019" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്