താൾ:Ashtanga Hridhayam Balopacharaneeyam.pdf/9

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

പ്രഥമാദ്ധ്യായഃ

  യതായിയും  അരെണുകത്തൊടു  തുല്യമായിയും ഇരിക്കുന്ന  കാട്ടുവെളളിരി, ബ്രഹ്മി,വയബ്,  ശംഖുപുഷ്പം 
 ഇവകളെ അരച്ച ഉണ്ടായ  കല്കത്തെ തെനു ,നെയ്യും ചേർത്ത്  അല്പാശനമായിട്ടസെവിപ്പിക്കുകയും വെണം--
 സൃർണ്ണം, വയബ ബ്രഹ്മി, കൊട്ടം, കടുക്ക ഇവകളെ  പൊടിച്ച തെനും നെയ്യും ചേർത്ത നക്കുകയൊ
 അല്ലെങ്കിൽ  സൃർണം,   നെല്ലിക്കാ  ഇവകളെ  പൊടിച്ച  തെനും നയ്യും  ചേർത്ത നക്കുകയൊ  വേണം-----
  അനന്തരം  ഇനൂപ്പെപാടിച്ചതും  നെയ്യും കൂട്ടി സെവിപ്പിച്ചിട്ട  ഗർഭൊദകത്തെ  ഛർദിപ്പിക്കണം-----
 ( ഗഭാംഭസാമവമനാൽ ശ്ശെഷ്മണഃകണ്ഠഗസൃവാസം പൃക്താക്താദ്ധൃദയെദുഷ്ടൊമാർഗ്ഗാനാവൃണുതെരസഃ|| ബദ്ധമുഷ്ടി
 സൂതൊമുഹൃൻരൊഗൈർബ്ബാലൊഭിദ്രയെഹൃദ്രൊഗാക്ഷെപകശ്വാസകാസഛദിജൃരാമിഭിഃ) ഇങ്ങിനെഅനൃശാസുമണ്ടാ
 കയാൽ  ഗർഭജലത്തെ ഛർദിപ്പിക്കുന്ന കവാത്തോടുകുടിഹൃദയത്തിങ്കൽ ദുഷിച്ചീട്ട വഴികളെ തടുക്കുന്നു-- 
 അതുഹെതുവായിട്ട കയ്യമടക്കി  പിടിച്ചവനായിയും മൊഹാലസൃത്തൊടു കൂടിയവനായിയും ഇരിക്കുന്ന ബാലൻ 
 ഹൃദ്രൊഗം  ആക്ഷെപവാതം  ശ്വാസം കാസം .ഛർദിജൃരം ഇദാഭികളായിരിക്കുന്നരൊഗങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു .        
എന്ന അറിഞ്ഞുകൊൾ കയും വെണം---
 ൯.  പ്രാജാപത്യെനവിധിനാജാതകർമ്മാദികാരയെൽ| സിരാണാംഹൃദയസ്ഥാനാംവിവൃത്തപാൽ പ്രസൂതിതഃ|||
 ൧ഠ.  തൃതീയെഹ്നിചതൂർത്ഥെവാസൂീണാംസൂനൃംപ്രവർത്തെതെ |  പ്രഥമെദിവസെരസ്മാത്ത്രികാലംമധുസർപ്പിഷീ |||
 ൧൧.  അനന്താമിശ്രിതെമന്ത്രിപാവിതെപ്രാശയെച്ശശൂം  ||| മ്വിതീയെലക്ഷ്മണാസിദ്ധാതൃതീയെചഘൃതംതെഃ ||
 ൧൨.  പ്രാങ്നിഷിദ്ധസനസ്യതൽപാണിതലസന്മിതം | സൂന്യാനുപാനംമൌകാലൌനവനീതം പ്രയൊജയെൽ||
 അന്വയം--------  ജാതകർമ്മാദി-- പ്രാജാപത്യെന--- വിധിനാ---  കാരയെൽ---  സ്ത്രീണാം-- പ്രസൂതിതഃ---  തൃതീയെ---  
 ചതൂർത്ഥെ---  വാഅഹ്നി---  ഹൃദയസ്ഥാനം---  സിരാണം---  വിവൃതത്വാൽ---  സൂനൃം-  പ്രവർത്തതെ-  തസ്മാൽ---

ശിശൂം-- പ്രഥമെ--- ദിവസെ--- അനന്താമിശീതെ--- മന്ത്രിപാവിതെ-- മധസാർപ്പിഷി- ത്രിക്കാലാം- പ്രശയെൽ മ്വിതീയെ

-തൃതീയെ-ച- ലകഷമണാസിദ്ധ-ഘൃതം-പ്രാശയെൽ-തതഃ- പ്രാൻ- നിഷിദ്ധസൂനസൃ- അസൃ-ലൌകാലൌ--- തൽപാണിതലസന്മിതം--- നവനീതം--- സൂന്യാനുപാ










ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Ashtanga_Hridhayam_Balopacharaneeyam.pdf/9&oldid=155799" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്