താൾ:56E237.pdf/73

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

അഞ്ചാം തരത്തിന്നു വേണ്ടി. 71

ത്തിന്നു അവന്റെ മരണത്തെ പ്രാസ്താവിക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ടു ആരാനും അപാത്രമായി ഈ അപ്പം
ഭക്ഷിക്കതാൻ കൎത്താവിൻ പാനപാത്രം കുടിക്കതാൻ
ചെയ്താൽ കൎത്താവിൻ ശരീരത്തിന്നും രക്തത്തിന്നും
കുറ്റം ഉള്ളവൻ ആകും. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ തന്നെ
ത്താൻ ശോധനചെയ്തിട്ടുവേണം ഈ അപ്പത്തിൽ
ഭക്ഷിച്ചും പാനപാത്രത്തിൽ കുടിച്ചും കൊൾവാൻ.
൧.കൊരിന്തർ ൧൧, ൨൬. ൨൮.

*202. ഇതാ ഞാൻ വാതുക്കൽ നിന്നു മുട്ടുന്നു: ആരാ
നും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു വാതിലെ തുറന്നാൽ അവ
ന്റെ അടുക്കെ ഞാൻ പുക്കു അവനോടു അവൻ
എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും. വെളി. ൩, ൨൦.

*203. ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പു
കളുമാകുന്നു. ഞാൻ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കു ഒന്നും ചെ
യ്വാൻ കഴിയായ്കയാൽ രുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ
അവനിലും വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ വളരെ
ഫലം തരും. യോഹന്നാൻ ൧൫, ൫.

*204. ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തന്നുവേണ്ടി മന്ത്രികൾ ആ
കുന്നു. ദൈവം ഞങ്ങൾമുഖേന പ്രബോധിപ്പിക്കും
പോലെ ദൈവത്തോടു നിരന്നുവരുവിൻ എന്നു
ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തന്നു പകരം യാചിക്കുന്നു. ൨. കൊ
രിന്തർ ൫, ൨൦.

205. സ്വൎഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകളെ ഞാൻ
നിണക്കു തരും. നീ ഭൂമിമേൽ വിലക്കി കെട്ടുന്നതൊ
ക്കയും സ്വൎഗ്ഗങ്ങളിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും; നീ ഭൂമിമേൽ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:56E237.pdf/73&oldid=196831" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്