താൾ:ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും.djvu/54

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


വരാഹമിഹിരൻ രാശികൾക്കു നൽകിയിട്ടുള്ള പേരുകൾ ഇവയാണ്.

ക്രിയ താവുരു ജൂതുമ
കുളീര
ലേപാർത്ഥോന ജൂക
കേർപ്പ്യാഖ്യാഃ
തൗക്ഷിക ആകോകേരോ
ഹൃദ്രോഗശ്ചാന്ത്യ
ഭഞ്ചേത്ഥം
(ബൃ.ജാ. 1,8)

എല്ലാം ഗ്രീക്കുനാമങ്ങളാണ്.( അവയുടെ ഗ്രീക്ക് രൂപങ്ങൾ അന്യത്ര ചേർത്തിട്ടുണ്ട്)
അനുബന്ധം 3


ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളുടെ രൂപവും താരസംഖ്യകളും.

ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളിൽ മിക്കതും താരഗണങ്ങളാണ്; ഒറ്റ നക്ഷത്രങ്ങൾ നാലെണ്ണമേയുള്ളു. (തിരുവാതിര, മകം, ചിത്തിര, ചോതി എത്തിവ മാത്രം) ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളെ ഓരോ കാലത്തും എവിടെയാണ് കാണുക, ഓരോ ഗണത്തിലും എത്ര നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്, അവയുടെ രൂപമെന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ 'നക്ഷത്രപ്പാന' പോലുള്ള പഴയ കൃതികളിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ജന്മ നക്ഷത്രം നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ എത്തുന്ന നേരത്ത് കിഴക്കുദിക്കുന്ന രാശി ഏതായിരിക്കും, അത് എത്ര നാഴിക ചെന്നിരിക്കും എന്ന് നക്ഷത്രപ്പാന പറയുന്നത് നോക്കുക:

ഓണം മൂന്നും മുഴക്കോൽ പോലുച്ചയ്ക്ക്
ഒന്നര ചെല്ലും മേടത്തിൽ നാഴിക.
അജത്തല പോലവിട്ടം വന്നുച്ചയ്ക്ക്
അജത്തിൽ മൂന്നേമുക്കാലും ചെന്നീടും.
ഇടവം തുടർന്നൊന്നര ചെല്ലുമ്പോൾ
വട്ടമൊത്ത ചതയം വന്നുച്ചയാം.
പൂരുരുട്ടാതി രണ്ടും വന്നുച്ചയ്ക്ക്,
പിന്നിലാമിടവം നാലേമുക്കാലും.
ഉത്രട്ടാതതി രണ്ടുച്ച, മിഥുനത്തിൽ
കുറയാതുടൻ രണ്ടേമുക്കാൽ ചെല്ലും.
മിഥുനം കഴിഞ്ഞീടുമീ രേവതി
മിഴാവുപോലുച്ചയാകുന്ന നേരത്ത്.
കർക്കടകത്തിൽ രണ്ടേകാൽ ചെല്ലുമ്പോൾ
കാണാമശ്വതിയുച്ച കൊടുവാൾപോൽ.
കർക്കടകത്തിലഞ്ചങ്ങുചെല്ലുമ്പോൾ
അടുപ്പിൻനേരാം ഭരണി വന്നുച്ചയാം.
കൃത്തികയാറും വന്നുച്ചയാകുമ്പോൾ
കീഴിലാം ചിങ്ങത്താലൊരു നാഴിക.
ചിന്നം പോലുള്ള രോഹിണിയുച്ചയ്ക്ക്,
ചിങ്ങത്തിൽ മൂന്നുനാഴിക ചെന്നീടും.
തേങ്ങാക്കൺപോൽ മകയിരമുച്ചയ്ക്ക് ,
നീക്കമെന്നിയേ കന്നിയിൽ കാൽചെല്ലും.
കന്നിരാശിയിലൊന്നര ചെല്ലുമ്പോൾ
കാണാം വന്നുച്ചയാം തിരുവാതിര.
പുണർതം കൊമ്പൻപാർപോലെ വന്നുച്ചയ്ക്ക്,
പഴുതെന്യേ തുലാത്തിൽ കാലു ചെന്നീടും.
പൂയം വാൽക്കണ്ണാടിക്കുനേർ മധ്യാഹ്നേ,
പൊന്നിറക്കോലിൽ രണ്ടര ചെന്നീടും.