ഗായത്രിമന്ത്രം/ഹനുമദ്ഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ഹനുമദ്ഗായത്രി


ഓം ആഞ്ജനേയായ വിദ്മഹേ
വായുപുത്രായ ധീമഹി
തന്നോഃ ഹനുമത് പ്രചോദയാത്