ഗായത്രിമന്ത്രം/വൈഷ്ണവിഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
വൈഷ്ണവിഗായത്രി


വിഷ്ണുഭുതായൈ വിദ്മഹേ
ചക്രഹസ്തായൈ ധീമഹി
തന്നോ വൈഷ്ണവി പ്രചോദയാൽ