ഗായത്രിമന്ത്രം/രാമഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
രാമഗായത്രി


ഓം ദാശരഥയേ വിദ്മഹേ
സീതാവല്ലഭായ ധീമഹി
തന്നോഃ രാമ പ്രചോദയാത്