ഗായത്രിമന്ത്രം/ഭദ്രകാളി ഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ഭദ്രകാളി ഗായത്രി


ഓം രുദ്രസുതായൈ വിദ്മഹേ
ശൂലഹസ്തായെ ധീമഹി
തന്നഃ കാളീ പ്രചോദയാത്