ഗായത്രിമന്ത്രം/തുളസിഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
തുളസിഗായത്രി


ഓം ത്രിപുരായൈ വിദ്മഹേ
തുളസീപത്രായ ധീമഹി
തന്നോഃ തുളസീ പ്രചോദയാത്