ഗായത്രിമന്ത്രം/കൗമാരിഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
കൗമാരിഗായത്രി


സ്കന്ദഭൂതായൈ വിദ്മഹേ
ശക്തിഹസ്തായൈ ധീമഹി
തന്നഃ കൗമാരീ പ്രചോദയാൽ