ഗായത്രിമന്ത്രം/ഇന്ദ്രാണീഗായത്രി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഗായത്രിമന്ത്രം
ഇന്ദ്രാണീഗായത്രി


ന്ദ്രഭൂതായൈ വിദ്മഹേ
വജ്രഹസ്തായൈ ധീമഹി
തന്നഃ ഇന്ദ്രാണീ പ്രചോദയാൽ