ഉപയോക്താവ്:Vis M

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search


Copyright[തിരുത്തുക]

Scan book placement as per Copyright Act 1957
Author death Publication Commons Local Wikisource
Any Time >1961
>1961 Any Time
<1961 <1961 ഫലകം:Recheck ഫലകം:Tick
<1940 <1940 ഫലകം:Tick NA
<1961 <1926 ഫലകം:Tick NA
Anonymous work <1961 ഫലകം:Recheck ഫലകം:Tick
Anonymous work <1940 ഫലകം:Tick NA
<1921 reprint>1961 ഫലകം:Tick NA


From m:Indic Wikisource Helpdesk/copyright
Scan book placement as per Copyright Act 1957
Author death Publication License Commons Local Wikisource Remarks
<1923 <1923 {{PD-old-100-1923}} ഫലകം:Tick NA
<1928 <1928 {{PD-old-80-1923}} ഫലകം:Tick NA
<1928 1928-1940 {{PD-India-URAA}} ഫലകം:Tick NA
<1928 1941-ഫലകം:PD-India-year {{PD-India}} ഫലകം:Tick
1928-1940 <1928 {{PD-old-70-1923}} ഫലകം:Tick NA
1928-1940 1928-1940 {{PD-India-URAA}} ഫലകം:Tick NA
1928-1940 1941-ഫലകം:PD-India-year {{PD-India}} ഫലകം:Tick
1941-ഫലകം:PD-India-year <1928 {{PD-1923}}; {{PD-India}} ഫലകം:Tick NA
1941-ഫലകം:PD-India-year 1928-1940 {{PD-India}} ഫലകം:Tick
1941-ഫലകം:PD-India-year 1941-ഫലകം:PD-India-year {{PD-India}} ഫലകം:Tick
Anonymous work <1928 {{PD-US}}; {{PD-India}} ഫലകം:Tick NA
Anonymous work 1928-1940 {{PD-India-URAA}} ഫലകം:Tick NA
Anonymous work 1941-ഫലകം:PD-India-year {{PD-India}} ഫലകം:Tick
<1923 reprint>ഫലകം:PD-India-year {{PD-India}} ഫലകം:Tick NA
Any Time >ഫലകം:PD-India-year Copyrighted
>ഫലകം:PD-India-year Any Time Copyrighteda. Vowels.[തിരുത്തുക]

a as a in about
ā ,, a ,, far
i ,, i ,, pin
ī ,, i ,, police
u[1] ,, u ,, full
ū ,, u ,, rule
vocalized r
do. lengthened
ḷi vocalized l
ḷī do. l lengthened
e as e in get
ē ,, e ,, prey
ei M. as ei in height
ai S. as ai in kaiser
o as o in collect
ō ,, o ,, vote
au ,, ow ,, fowl
അം am ,, um ,, fulerum
അഃ aḥ vocalized h

b Consonants.[തിരുത്തുക]

a. Initial.[തിരുത്തുക]

ka as ka in kalendar
kha the same aspirated
ġa as gs in gallon
gha the same aspirated
ṅa as gna in magnate
ča as cha in chapter
čha the same aspirated
j with en:double grave ( ̏) like ȑ as in Japan
j+ ̏ the same aspirated
ńa as nya in banyan
ṭa the cerebral ta
ṭha the same aspirated
d + overdot + underdot the cerebral da
d + overdot + underdot the same aspirated
ṇa the cerebral na
ta the true dental ta
tha the same aspirated
da, d+` (d with en:grave accent)a the true dental da
dha the same aspirated
na the true dental na
pa as pa in paternal
pha the same aspirated
ḃa as ba in balloon
bha the same aspirated
ma as ma in maternal
sa as sa in salute
ya as ya in yahoo (German j)
ra a palatal r
r+` (r with grave accent)a a cerebral r (German r)
la as la in laborious
va " va " variety
ṧa a palatal sh
ša a cerebral sh
ha V ha „ harangue
ḷa a cerebral l
l with double underdotsa a cerebro-palatal l

b. Doubled or before other consonants.[തിരുത്തുക]

ക്ക kka, ക്ത kta, etc.
ച്ച čča, ച്യ čya, etc.
ട്ട ṭṭa
ത്ത tta, ത്ന tna: (Exception ത്മ ltma,
ത്ഭു lbhu, etc)
പ്പ ppa, പ്ര pra
റ്റ t+` (t with grave accent)

c. Between two vowels.[തിരുത്തുക]

ɣ, കൃ ɣṛ
ǰ
δ, തൃ δṛ
b
n+` (n with grave accent) as n in nature
(ന്റേ n+` (n with grave accent)d+` (d with grave accent) ē; n+` (n with grave accent) as n in hyphen)

  1. (u with a ring below like r̥ final half u in Dravidian words.)

Sources[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Vis_M&oldid=211301" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്