ഉപയോക്താവ്:Shijualex/പുസ്തകങ്ങൾ/Pediapress

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Book-Icon This is a Wikisource book Bookshelves
Wikisource ]
Wikipedia ]
  This is not an encyclopedia article. For more information, see Wikisource:Books, and the introduction to Wikisource.
Download PDF ]  [ Download ODT ]  [ Download ZIM ]   [ Download EPUB ]

Open in Book Creator ]  [ Order Printed Book  ]


മഹാകവി കെ.വി. സൈമണിന്റെ കൃതികൾ[തിരുത്തുക]

വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ നിന്ന്[തിരുത്തുക]

തുംഗ പ്രതാപമാർന്ന ശ്രീയേശു നായകനേ
അംബയെരുശലേം അമ്പരിൻ കാഴ്ചയിൽ
എന്നവിടെ വന്നു ചേരും ഞാൻ മമ കാന്താ നിന്നെ
എൻ പേർക്കായ് ജീവൻ വെയ്ക്കും പ്രഭോ
ഏറ്റം ചെറിയ ജ്യോതിസേ ലോകത്തിനു മുകളിൽ നീ
തിരു ചരണ സേവ ചെയ്യും നരരിലതി പ്രേമമാർന്ന
തേനിലും മധുരം വേദമല്ലാതില്ലാതിന്നേതുണ്ടു ചൊൽ തോഴാ
പരമ കരുണാ രസരാശെ
പാടും നിനക്കു നിത്യവും പരമേശാ
പാപികളിൻ രക്ഷകൻ താൻ
പാഹിമാം ദേവ ദേവാ പാവനരൂപാ
പുത്തൻ യെരുശലേമെ ദിവ്യ
യേശുനായക ശ്രീശാ നമോ
യേശുനായകാ വാഴ്ക ജീവ ദായകാ
വെളിച്ചത്തിൻ കതിരുകൾ വിളങ്ങുമീ സമയത്തു
സന്തതം സ്തുതി ചെയ്യുവിൻ പരനെ