എൻ പേർക്കായ് ജീവൻ വെയ്ക്കും പ്രഭോ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

എൻ പേർക്കായ് ജീവൻ വയ്ക്കും പ്രഭോ -
നിന്നെ എന്നുമീ ദാസനോർക്കും
നിൻ കൃപയേറിയ വാക്കിൻ പ്രകാര -
മിങ്ങത്യന്തം താഴ്മയോടെ
എന്റെ വൻ കടം തീർക്കാൻ മരിക്കും പ്രഭോ -
നിന്നെ എന്നുമീ ദാസനോർക്കും

എന്നുടെ കണ്ണുകൾ കാൽവരിയിങ്കലെ
ക്രൂശിനു നേർ തിരിക്കെ
എന്റെ പൊന്നു ബലിയായ ദൈവ കുഞ്ഞാടിനെ
ഓർക്കാതിരിക്കുമോ ഞാൻ

നിന്നെയും നിന്റെ വ്യഥകളെയും
നിന്റെ സ് നേഹമെല്ലാറ്റെയും ഞാൻ
എന്റെ അന്ത്യമാം ശ്വാസം എടുക്കും വരേയ്ക്കുമീ
സാധുവോർത്തിടുമെന്നും