ഉപയോക്താവ്:Manuspanicker/ദേവീമാനസപൂജാസ്തോത്രം/സ്തോത്രം/4

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ദേവീമാനസപൂജാസ്തോത്രം
രചന:ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
സ്തോത്രം-4മണി മക്തൗികനിർമിതം മഹാന്തം
കനകസ്തംഭചതു ഷ്ടയേന യുക്തം
കമനീയതമം ഭവാനി!തുഭ്യം
നവമുല്ലാസമഹം സമർപ്പയാമി (4)


വിഭക്തി -
മണിമക്തൗികനിർമിതം - അ. പു. ദ്വി. ഏ.
[ 8 ] മഹാന്തം - ത. പു. ദ്വി. ഏ.
കനകസ്തംഭചതു ഷ്ടയേന - അ. പു. തൃ. ഏ.
യുക്തം - അ. പു. ദ്വി. ഏ.
കമനീയതമം - അ. പു. ദ്വി. ഏ.
ഭവാനി! - ഈ. സ്ത്രീ. സംപ്ര. ഏ.
തുഭ്യം - യു‌ഷ്മ. ച്തു. ഏ.
നവം - അ. പു. ദ്വി. ഏ.
ഉലാസം - അ. പു. ദ്വി. ഏ.
അഹം - അസ്മ. പ്ര. ഏ.
സമർപ്പയാമി - ലട്ട്. പര. ഉത്ത. ഏ.
അന്വയം - ഹേ ഭവാനീ! അഹം മണിമക്തൗികനിർമിതം മഹാന്തം കനകസ്തംഭചതു ഷ്ടയേന യുക്തം കമനീയതമം നവം ഉല്ലാസം തുഭ്യം സമർപ്പയാമി.
അന്വയാർത്ഥം - അലയോ ഭവാനി, ഞാൻമണിമക്തൗിക നിർമിതമായി മഹത്തായി കനകസ്തംഭചതുഷ്ടയത്തോടു യുക്തമായി കനീയതമായി നവമായിരിക്കുന്ന ഉല്ലാസത്തെ ഭവതിക്കായികൊണ്ടു സമർപ്പിക്കുന്നുì.
പരിഭാ‌ഷ - ഭവാനി - പാർവ്വതി. മണിമക്തൗികനിർമിതം - മണിമക്തൗികങ്ങളാൽ നിർമിക്കപ്പെട്ടത്. മണിമക്തൗികങ്ങൾ - മണികളും മക്തൗികങ്ങളും. മണികൾ - രത്ങ്ങൾ. മക്തൗികങ്ങൾ - മുത്തുകൾ. നിർമിതം - നിർമിക്കപ്പെട്ടത്. മഹത് - വലിയത് (ശ്രæം). കനകസ്തംഭചതു ഷ്ടയം - കനകസ്തംഭങ്ങളുടെ ചതു ഷ്ടയം. കനകസ്തംഭങ്ങൾ - സ്വർണ്ണതൂണുകൾ. ചതുഷ്ടയം - നാല്. യുക്തം - യോജിചത് (കൂടിയത്). കമനീയതമം - ഏറ്റവും കമനീയം. കമനീയം - മനോഹരം. നവം - പുതിയത്. ഉല്ലാസം - മണ്ഡപം.
[ 9 ] ഭാവം - അല്ലയോ ഭവാനി! ഞാൻമുത്തുകളെകൊണ്ടും രøങ്ങളെകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കപെട്ടതും വലിയതും (ശ്രഷ്ഠവും) നാലു സ്വർണ്ണത്തൂണുകളോട് കൂടിയതും ഏറ്റവും മനൊഹരവും പുതിയതുമായിരിക്കുന്ന ഈ മണ്ഡപത്തെ ഭവതിക്കായി സമർപ്പിക്കുìന്നു.