ഈസോപ്പ് കഥകൾ/പാമ്പിനു പാലുകൊടുത്താലും...

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈസോപ്പ് കഥകൾ
രചന:ഈസോപ്പ്
പാമ്പിനു പാലുകൊടുത്താലും...

തണുപ്പത്ത് വിറങ്ങലിച്ചു ചുരുണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു പാമ്പിനെ കാണാനിടയായ കൃഷിക്കാരനു അതിനോട് ദയ തോന്നി. അയാൾ അതിനെയെടുത്ത് മാറോടണച്ചു. മരണത്തെ അതിജീവിച്ച സർപ്പം അതിന്റെ തനി സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ ഒട്ടും വൈകിയില്ല. തന്റെ രക്ഷകനെ അവൻ ആഞ്ഞു കൊത്തി. മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അയാൾ വിലപിച്ചു: "നന്ദികെട്ട വർഗ്ഗത്തെ സഹായിക്കാൻ മുതിർന്ന എന്നെവേണം പറയാൻ."

ഗുണപാഠം: പാമ്പിനു പാലുകൊടുത്തെന്നാകിലും കമ്പിരിയേറി വരാറേയുള്ളൂ - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ