ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് (പാഠസൂചി)

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് (പാഠസൂചി)
സന്ദേഹനിവാരണം
ഇത് ഒരു സന്ദേഹനിവാരണത്താളാണ്‌, ഈ താൾ ഒരേ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കൃതികളെ കുറിക്കുന്നു. ഒരു കൃതിയിലേക്കുള്ള കണ്ണി നിങ്ങളെ ഇവിടെ എത്തിച്ചതാണെങ്കിൽ ദയവായി പ്രസ്തുത കണ്ണിയെ ഉദ്ദിഷ്ടതാളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക.

ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് (പാഠസൂചി) എന്ന പേർ താഴെ പറയുന്ന കൃതികളെ വിവക്ഷിക്കാം:

വിവർത്തനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]