ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് (ഉപനിഷത്തുകൾ)

ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യതേ

പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ


ഓം ഈശാ വാസ്യമിദം സർവം യത്കിം ച ജഗത്യാം ജഗത്

തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീഥാ മാ ഗൃധഃ കസ്യ സ്വിദ്ധനം        കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛതം സമാഃ

ഏവം ത്വയി നാന്യഥേതോസ്തി ന കർമ ലിപ്യതേ നരേ        അസൂര്യാ നാമ തേ ലോകാ അന്ധേന തമസാവൃതാഃ

താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേ കേ ചാത്മഹനോ ജനഃ        അനേജദേകം മനസോ ജവീയോ നൈനദ്ദേവാ ആപ്നുവൻപൂർവമർഷത്

തദ്ധാവതോന്യാനത്യേതി തിഷ്ഠത്തസ്മിന്നപോ മാതരിശ്വാ ദധാതി        തദേജതി തന്നൈജതി തദ്ദൂരേ തദ്വന്തികേ

തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ        യസ്തു സർവാണി ഭൂതാന്യാത്മന്യേവാനുപശ്യതി

സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ        യസ്മിൻസർവാണി ഭൂതാന്യാത്മൈവാഭൂദ് വിജാനതഃ

തത്ര കോ മോഹഃ കഃ ശോക ഏകത്വമനുപശ്യതഃ        സ പര്യഗാച്ഛുക്രമകായമവ്രണമസ്നാവിരംശുദ്ധമപാപവിദ്ധം

കവിർമനീഷീ പരിഭൂഃ സ്വയംഭൂര്യാഥാതഥ്യതോർഥാൻവ്യദധാച്ഛാശ്വതീഭ്യഃ സമാഭ്യഃ        അന്ധന്തമഃ പ്രവിശന്തി യേവിദ്യാമുപാസതേ

തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യ ഉ വിദ്യായാം രതാഃ        അന്യദേവാഹുർവിദ്യയാന്യദാഹുരവിദ്യയാ

ഇതി ശുശ്രുമ ധീരാണാം യേ നസ്തദ്വിചചക്ഷിരേ        ൧൦വിദ്യാം ചാവിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോഭയം സഹ

അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ        ൧൧അന്ധന്തമഃ പ്രവിശന്തി യേസംഭൂതിമുപാസതേ

തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യ ഉ സംഭൂത്യാം രതാഃ        ൧൨അന്യദേവാഹുഃ സംഭവാദന്യദാഹുരസംഭവാത്

ഇതി ശുശ്രുമ ധീരാണാം യേ നസ്തദ്വിചചക്ഷിരേ        ൧൩സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ്വേദോഭയം സഹ

വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ        ൧൪ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപിഹിതം മുഖം

തത്ത്വം പൂഷന്നപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ        ൧൫പൂഷന്നേകർഷേ യമ സൂര്യ പ്രാജാപത്യ വ്യൂഹ രശ്മിൻസമൂഹ തേജഃ

യത്തേ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോസാവസൌ പുരുഷഃ സോഹമസ്മി        ൧൬വായുരനിലമമൃതമഥേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം

ഓം ക്രമോ സ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര        ൧൭അഗ്നേ നയ സുപഥാ രായേ അസ്മാന്വിശ്വാനി ദേവ വയുനാനി വിദ്വാൻ

യുയോധ്യസ്മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ഠാം തേ നമഉക്തിം വിധേമ        ൧൮ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യതേ

പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ


ഇതി വാജസനേയസംഹിതായാം ഈശാവാസ്യോപനിഷദ് സന്പൂർണാ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്&oldid=58689" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്