സംവാദം:ഭാഷാഷ്ടപദി/സർഗം നാല്/9

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
   മുലകളിലണിഞ്ഞൊരു മൌക്തികമാലയെ
   മലയെന്നു മലയെന്നു കരുതുന്നു കനംകൊണ്ടു കാമിനി
   രാധികാ, കൃഷ്ണാ, രാധികാ വിരഹേ തവ കേശവ , രാധികാ

“മലയെന്നു” ആവർത്തിച്ചീരിക്കുന്നത് അച്ചടിപ്പിശകാവും.