സംവാദം:ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും/അധ്യായം 7

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും എന്ന വിക്കിമീഡിയയിലെ താൾ മുഴുവനായും അർത്ഥശൂന്യം. ഒരു ഉദാഹരണം "ജനന സമയത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തും എന്ന് ധരിക്കുന്നത് അബദ്ധമാണ്". ഫലഭാഗജ്യോതിഷം "ഭാവി അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല "ജനന സമയത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തും എന്ന് ധരിക്കുന്നത് അബദ്ധമാണ്.—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് 116.68.121.166 (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ) 22:56, ജൂൺ 10, 2017‎