ശാസ്ഥാംകഥ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശാസ്ഥാംകഥ (1880)


[ 3 ] ശാസ്ഥാംകഥ

വില്ലടിച്ചാൻപാട്ട

കൊച്ചിയിൽ
മുതലിയാർ ഭാഗത്തിരിക്കും
നടുവിലെവീട്ടിൽ സുബ്രഹ്മ്യൻ
പെരുമാൾപിള്ളയാൽ
അച്ചടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത

കൊച്ചിയിൽ
സെന്തൊമ്മാസ അച്ചുക്കൂടത്തിൽ
അച്ചടിച്ചത.

൧൮൮൦ [ 5 ] ശാസ്ഥാം കഥ

ഹരിശ്രീ ഗണപതയെ നമ:
അവിഘ്നമസ്തു.

ഇരുപത്തിനാലുമെട്ടുംഈരാറുമഞ്ചുർണ്ടുംഒരുമി
ത്തഅക്ഷരത്തൈ ഉക്കന്തനക്കുവദെശിത്തുനി
രുപിത്തനൂൽകളെല്ലാമെൻ നെഞ്ചകത്തിൽ ആക്ക
വൈത്ത കുരുപിന്തൈമലർപാദത്തെകുമ്പിട്ടെൻ
കുമ്പിട്ടെനെതെന്തിനന്നായ്ത്തെന്നാനാതെന്നത്തി
നൈതെന്നാതെന്നാനാഅ ന്തിപ്പിറൈചൂടുഅര
നാരരുമറയൊൻതൊന്തിക്കരമുകവാമ്മയിലെറും
വെലവരുന്തുണയാംതുണയാകെപ്പാലനുണ്ടുംഅ
നന്തയിൽതൊൻറിനമായൊനെചൊലക്കിളിമൊ
ളിവാച്ചെസരസ്വതിമാതാവെനാൻമറവെൻ—മ
റവെൻകുരുപാത—വായ്ത്തതെൻമിടാലപ്പതിയിൽ മ
യ്ത്തനുംചുടലൈ മുത്തുപ്പുലവരൈവാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടെ
ൻമനതായ് ഒരുവൎക്കൊരുവ രെകരും വയെൻപാ
ർ ഉലകത്തിൽ ആനവെരുമുംകുരുവെനക്കു കുരുവാ
യ്ത്തരിത്തതൊൎക്കരുക്കുഴിയിൽകുരുവായ്പിറപ്പിത്തമാ
[ 6 ] താവിനെ ഉലകം അരുൾചെയ്തകുരുവെമാതാ പൂ
കളുംകവിമാതും പൊരുന്തിനിൻറലക്ഷ്മിയും എ
ൻനാവതിലെകുടികൊള്ളമ്മാ നാൾതൊറുംകതൈ
പാട കൊട്ടാറ്റുനാകരമ്മാകന്നികമരിവാൾപകവ
തിയും മുത്തളക്കുംവള്ളിയൂരിൽമൂൻറുമുകംകൊണ്ട
മാതാവെഅരക്കനുടൻപാരാടിമധുരഊർതന്നില
മർന്തവളെരിരുപട്ടാറ്റുആത കെശവനും തിരുമ
ലയിൽവാഴും ഭഗവതിയും മണക്കാട്ടുഅയ്യരുടെമല
രടിയെനാൻമറവെൻ വെട്ടുപന്നിഅയ്യനെൻറാ
ൽപെറുവിനയൊന്റുംവാറാതു വട്ടമാറകൊട്ടൈ
ക്കകംതിലകവുംശാവടിയും ഇഷ്ടമുടൻപൊന്നി
ൻകൊടിമരവും ഇശൈന്തഒ റക്കാൽമണ്ടപവും
മണ്ടപത്തിൽ ഇരുപീഠമും വായ്ത്തിനല്ലപാണ്ഡവരും
തെക്കെനല്ലതിരുമുടിയുംതൃക്കാൽവടക്കുമതാൕ മെ
ക്കെനല്ലഇരുപിറമും തിരുമെഞ്ഞാനനിത്തിരെയും
പാൽക്കടലിൽപള്ളികൊള്ളും അനന്ത പത്മനാഭ
പെരുമാളെ ഒരുവാക്കുത്താരുമടിയനുക്കു വാൾ
വെശ്വരിതായെവന്തുതവാൕ വന്തുതകാച്ചെന്തി
ൽ വൈലൊനെവാനർകൊവിലിൽ വാൾമുരൂകാ
എന്തെന്നാവാലൊരുപിഴൈവരാമൽ നാവിൽന
ടമാടുമമ്മാനായകമെ– ഇടതിരി. മൾമുകിൽവൎണ്ണ
നുതുണൈവണിമാർവന്മാരനുടെതിരുമരുകാ മ
തകരിമുകവരകതയുതകീടും മലർപൊരിയടൈയ
വലുംപഴമിളനീരും ചുളൈനല്ലകനിയുംവരിയുടെ
നമർചെയ്യപാരിനിൽ ഒരുപരൈവാഴ്പെറുംപുതൽ
യിരം ഒരുനൊടിയിൽ ഉൾമതുവരുവാ
[ 7 ] യ് വരൈവെറുംഅശുരർകൾഉറുവശിഅനവെർ
കൾ ഉരമുടനവരുടെമലരടി എന്നുമെടമനതിലുംനാ
ൻമറവെപെരുമയിൽമാൻതയർമറവിനിൽവാഴും
പെരുങ്കാടമതിലമരുംപെശിലതിയതരാമംചീൽ
മതുരമൊഴി വെണിനിറൈവറിന്തും കുരുവരനാ
കിയമണിമകുലതിലകൻചുടലമുത്തുപ്പുലവർപ്പാതം
കൊഞ്ചിനമലരടിനെഞ്ചിലുംനിനവിലുംകൊണ്ടെ
ൻവിനൈയകലാഅരവണിന്തശിവനും ശിവ
കാമിആയിളെയും വിരവായടവിതനിൽപ്പുകുന്തുഇ
രുപെരുംആനവടിവാകി വടിവാകിഅന്നാളിൽമ
തനക്കളിപെരുകിതുടിടൈയാൾവയറ്റിൽകെ
ൎപ്പംതൂങ്കിഞെനിത്തതൂവെജെനിത്തഗുരുവുതന്നെ
ഇതമുടൻതായാരുംഈൻറകെൎപ്പം മനതുടൻതാ
ൻപെരുകൈഇരുപെരും മായ്കയായ്യാൻനടന്താർ ന
നടന്തങ്കവർപോകെ നല്ലാരാരൻമുതലനപെർക
ളെല്ലാംഇശൈന്തവടിവുതന്നൈപിള്ളെഇയൽവ
ടിവാകിനതും ഇയൽവടിവാകിനതും കിണപതി
ക്കെറ്റവണ്ടംആശൈഉടന്തരുവെൻ അൻപാ
യ്ക്കതൈക്കുതവായ് കതക്കുതകവെണം ചെന്തി
ൽക്കാനനകുറമകളെ ചെന്തിനിൽമാലയിട്ടാവടമു
കാ ചെന്തിനിലറുമുകനെ ഈശ്ചരിതന്മകനെ
ഇയൽവായ്ക്കതൈപാട പാടാഇനൈവളൎത്തവ
യ്ത്തകൊല്ലനകരപ്പതിയിൽമയ്ത്തനുംചുടലൈമുത്തു
പ്പുലവരൈവാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാൻ മനതായിവരിശ
ചെർപ്പുകൾപാണ്ടിയൻമെയ്ക്കവെവനത്തിൽവാ
ഴുംപുലികൊണ്ടുവന്തതും പരിയവാനവാർമുനി
[ 8 ] വരൈവെൻറതും വെതലൊകംതളൈത്തൊങ്കി
നിൻറതും അരിയചെർപുകൾ ആരിയങ്കാവിനി
ൽ അമ്പരീടൊറാരികരായ്യനെ കരിയമാലു
ക്കുംഅരനാരുക്കം അൻപനെകാതലെഉൻതയെ
വില്ലിനിൽപാടിന്റെനെ – താനാകിയപൊനം
കൈലാശത്തിൽതക്കതിരമാലുംവിത്തിരുന്താർ മെ
നിയുടന്തതെവരെല്ലാമിക്കയിമൈയൊരും തുതി
ത്തുനിൻറാർ ഇരുന്തപൊഴുതിലെഅസുരമെല്ലാം
ഇരുൾചെർമുകിൽകൊണ്ടൂകിനുപെറാ പുകളുമ്പുകൾ
വല്ലരക്കനുക്കെ അരക്കൻപിറന്തന്തപാതാളത്തി
ൽ അതികവിലത്തൊടെയവൻവവളര തരിക്കുംപു
വിയാളെവെന്നുമെൻറുരാനെനിനൈന്താനെ
വല്ലരക്കൻ വരിക്കും പുവയാളെവെണുമെൻറു
വാഴുംപുവിതന്നിൽവന്തിറകി വാരിലലെചൂഴും
ഉലകമെല്ലാം— വരിശൈയുടനാണ്ടാൻവല്ലരക്ക
ൻ പാരിലതിവൃത്തിക്കതൈപ്പശുമൈ പകഴിയുട
നാണ്ടാൻ പരശ്രരൻ ആണ്ടങ്കിരിക്കിൻറനാളതി
ലെഅരക്കനെറിമുറൈചെയ്യാമൽവെണ്ടുന്തവ
ങ്കളൈചെയ്യാമൽ വിരന്തകടൽചൂഴുമുലകമാണ്ടാ
ൻ ഉലകന്തനിലുള്ള അരശരെല്ലാം ഉറുകിയവൻ
മെലെപടയെടുത്താൻ തുലയാപരികരിതനയിള
ന്തു തൂക്കംപെരുത്താനെവല്ലരക്കൻ വല്ലപ്പരികരി
കാലാളില്ലൈ വാങ്കപ്പുരവിനമക്കുതവിയില്ലൈ യി
ല്ലൈപ്പടൈനമക്കെൻറുചൊല്ലി ഇരിന്തുനിനൈ
ന്താനെവല്ലരക്കൻ കല്ലപ്പടമെലെവല്ലരക്കൻ
[ 9 ] കടിയതവംചെയ്യാഉന്നുവനാം ഉന്നുംകരുമങ്കൾ
മുകിപ്പതൎക്കു ഊമൈയാൾതിരുപ്പാതം ഉള്ളിൽവൈ
ത്താർമിന്നിനതിവളർ ഊചിനാട്ടി മെൽകാൽകിഴു
തലൈതന്നെയൂൻറി വന്നിതനൈമൂട്ടിലഞ്ചൽ
വൈത്തു വാഴുംവഴിയൊടെപാൎത്തപൊതെ പാ
ൎത്തൻ-തനൈക്കണ്ടുവരംകൊടുക്ക പച്ചമാൽചി
വനറിയാമൽ കൊത്തെകുടുമ്പയാമ്പൂണുനൂലാം
കൊലപ്പിരമ്പെന്തും-നന്തിന്നൈ വാൎത്തൈപ
ലചൊല്ലിശിവനാളൈക്ക വയ്യംതനിലുള്ളപുതുമ
യെല്ലാം പു തിയമലർപ്പുനൽമത്തും കൊണ്ടുപുങ്കൊ
ടവരവണച്ചകരൎക്കു മതിയംതിരുമ്പുംമുൻഅറിനന്തു
കൊണ്ടു വാടായെനയങ്കെയെവൽചെയ്യാ യെവ
ൽപ്പലകാലംവഴിനടന്തു യെരിയു മയിൽപ്പീലിപാ
ലമിട്ടർ പാലങ്കടന്തക്കരയിലെറി വാനവർ
നാട്ടിലെചെൻറുപുക്കാർ വാനവർനാട്ടിലുള്ളപു
തുമയെല്ലാം മകിൾന്തുകൊണ്ടടിയെവല്ലരക്കൻ
താനവരാകിയബ്രഹ്മലൊകംഇന്തിരലൊകത്തി
ൻപുതുമൈകണ്ടാൻമാനുമ്മഴുവെന്തുംശിവലൊക
ത്തിൽ വാഴംകൈലാശമലയെനൊക്ക നൊക്കമൂ
ൻറുകണ്ണുടയാനന്തി നൊടിക്കുള്ളവിലെകാണ
ട്ടെൻറാൻ പാൎ ക്കുംപൊഴുതന്തവല്ലരക്കൻ പരമ
നിരിക്കിൻറഒഴിവൈക്കണ്ടാൻ ആക്കംപിറവ
ന്തവല്ലരക്കൻ ആനകൈലാശമയെക്കണ്ടാൻ

കണ്ടാരെനല്ലശിവകൈലാശന്തന്നിൽ കാല
ത്തിലാറുപൊൽ ഓലക്കലെന്തി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട
[ 10 ] പുതുമകളെല്ലാം ഉലകത്തിലുള്ള പെർകെളുമെന്നാ
നാരണവാൾമുഖനാരദവാൾമുനി നലമാനമൈ
ലെറിതിശൈപൊനഗണപതി കാരണികലയെ
റിനാന്മകൾപൂമകൾ കഞ്ചനെവെൻറമലരഞ്ചന
ക്കുമരി – പാരിളന്തൊനുമ്പരമാശിവനും പണി
ന്താനരക്കനിരിന്താനുടനെ ആരണമതാകവെ
ശാത്തിരത്തുടനെ ആയുധവെൾവികൾപൂജക
ൾചെയ്യാ പൂരണകുംഭകുടങ്കൾതവിക്ക പൂശുവാ
ർവാശിനൈകൾപെശിനില്പൊരും തിപ്പരണാ
കൊട്ടവെകയ്മണിതാളം തിമിലെയിടയ്ക്കയുംവീരാ
ണകൊമ്പും മെയ്പാനവിരുതുണ്ടികിടുപിടികൾമെ
ളം വകവകവാത്തിയംപലമുളങ്കിടവെ – മുളങ്കിടും
വാത്തിയത്തതിനുടെയഓശൈ നീരെഴുന്താടിനി
രെശിവനാരും വിളങ്കിയെദീപംകൊളുത്തിയെകാ
ട്ടായ് മെനിതളവിളവെപണികൾമാറ പണിമാ
റവെതിരുമെനിയെല്ലാന്താൻ പമ്പാടുംമെത്തപ്പ
ണിമെൽചടയാൻ അണിമാലകൊണ്ടൊരുരുദ്രാ
ക്ഷമാലൈ ആനതിരുവെണ്ണീറൊളിപ്പെട്ടിലങ്ക
യെതിർകതിരാദിത്യനെങ്കുംതുലങ്ക യിരുകഴല്ക്കാക
വെചാത്തിയിലക മറുപൊഴുതുമച്ചുനകൾ ഏന്തും
കരത്തൊൻ – മട്ടളത്തിൽത്തൊളിലൊത്തിലൊങ്കപ്പ
ച്ചൈകുത്തിലങ്കപച്ചൈവടിവുടയമാതും ഉമെയാ
ളുംവടിവാകവെതാൻ ചിത്തരത്തിക്കുരുതി തെന്മ
ലൎത്താമരൈ തിരുമുഖ-അണലരിതിരുമുഖത്തെരി
യാം-പത്തിമുത്തിപെറ്റടിയാരംഭ പാടിയാടച്ചങ്ക
ഒമാടിയാടീടുമാ ശങ്കീതനാതനാർമറൈവെതമൊ
[ 11 ] തതമ്പുരാനെമ്പിരാന്മുമ്പിലെചെല്ല കുങ്കിലിയാമ
പംകുമിഴ്ന്താനുടനെ– കൊലപ്പുകവാശംമീതിറ്റില
ങ്കശങ്കരനാരുംശറുവെശ്വരനും ശമയങ്കളാറിലും
തിണ്ടാടിനിൻറാർ കങ്കാളനാതനാർകൈലാശംത
ന്നിൽ കാരണമതെല്ലാംപൊരുന്തെയിലങ്ക ചിങ്ക
നാർപെരൊശൈയെങ്കുംമുളങ്ക തെയ്വപ്പെരുമാളി
രുന്തകൈലാശമെ തെയ്വപ്പെരുമാളിരുന്തകൈലീ
ശമെ

(താളം മാറി)

അന്തഒറ്റക്കാൽമണ്ടപത്തിൽ അരനാരിരിക്കി
ൻറവെളയിലെ അമ്പിളിതെല്ലും-അണിഞ്ഞൊ
നെ അരനെഎന്നുംചെമ്പുലിത്തൊലും ഉടുത്തൊ
നെ ചിവനാധനെ അൻപിനാലെപറൎക്കതവു
വൊനെ അമ്പൎക്കളിമ്പനെആതിചൊതിയാന
പെരിയോനെ അരനരുളാൽ-വരംമകിളവെതിരു
വരുൾതന്തെന്നൈക്കാരും ആതിഅന്തമും-പെരുക
വെഒരുവരം ചടുതിയിൽ അനുതിനംചെരും പിറ
രൈവെല്ല കരുതിടുംവരമതുപടകളൈവെല്ല വ
രന്തൊരും കരിവായി കൂറുന്തുകാവലരരുളവെ കന
വൊടുനിനവിലുംപാരും കാൎത്തുരക്ഷിത്തുകട്ടിനപ
ടകളൈ മട്ടിനിൽ-വെല്ലവെ കാലാൾപുര വി
യുംതടമതിൽമടിയെ കനമുടനുരമൊടുനിനവിലും
വരമതുതരവെണംഅടിയനുതിരുവിളികളിരവെ
ന്തുപുകുന്താനെവല്ലരക്കൻ മങ്കൈഉമൈപങ്കൻ
[ 12 ] ചിരപാതത്തിൽ തെടക്കരിയതൊർശീർപാതത്തി
ൽ തെടംപടിക്കിങ്കെവന്തുനിൻറാർ നാടപ്പടൈ
യാണ്ടങ്കിരുപ്പതൎക്കു നല്ലപ്പരികരികാലാളില്ലെ ഓ
ഓട്ടത്തുരുത്തിയെയെനൈവിരട്ടും ഓട്ടുംഅരചർക
ൾപലവെരുണ്ടും ഉണ്ടും അവരുടെഉയിർമുടിയ്ക്ക
ഉറ്റവരംവെണമെനൈത്തൊദിതാൻ തൊഴിത
പൊഴിതന്തശിവനാരും തുലങ്കമുടിഅശൈത്തെ
കൊചൊൽവാർ പഴിതുവാരമൽതവങ്കൾചെ
ചെയ്കായ് പരമകെതിയുനക്കുതരവിരുന്തെൻ തുള
സിമണിമാലൈതരവിരുന്തെൻ തുമ്പരതൻപാ
തംതരവിരുന്തെൻ ചളതമടിയിണൈപൊടിപട
വേതന്തെൻ നീകെട്ടവരങ്കളെല്ലാം കെട്ടവരംത
ന്തചിവനാരും കിറുപൈമനതൊടെകളിപകുന്തു
വെട്ടമ്പായിന്തതൊർപുലിയെപ്പൊലെ വെകു
ൻറീകഴിന്താനെമെയുളന്തൊൻ മാട്ടിലെറിഓട്ടി
ലെയിരന്തുണ്ണുമഹാ തെവരമെൎലെവരംചൊതി
ക്കതീടുമ്മരംതവനൈകൂൎമ്മംപാറക്ക തിറത്താലി
നിൎക്കാണവെണുമെൻറും നീട്ടിനാൻമൂൻറുവിര
ൽതനൈത്താൻ നിമലനാരുടെകഴുത്തതിലെ ക
ഴുത്തില്ക്കൈനീട്ടുംവകൈകെളെല്ലാംകാശിനിയെയൊ
രെകെളുമെന്നാ വളൎത്തകിലാ യ്യിൽപായ്വതൂപൊ
ൽ മറുത്തങ്കുരൈത്താനെവല്ലരക്കൻ ചളത്തില
കപ്പെട്ടമഹാതെവരുംതനിത്തങ്കമരരുംയിരുഷിക
ളും തളൈത്തമതയാനൈതൊടലറുത്തു തക്കമാനുട
ൻവിരട്ടിനാംപ്പാൽ ഇനിത്താൻപൊവതുകരുമ
മെൻറു യെൻറുശിവനാരുംഓടലുറ്റാർ വാന
[ 13 ] പെർകളൊടിനാർ മറെയവർകൾ ഓടിനാൾ മങ്ക
യെച്ചടൈമിതിൽവയ്ത്തപുരാൻ വല്ലർക്കനുതങ്കിടാ
തെവരംകൊടുത്തതിനാൽ സൎവ്വലൊകമെങ്കുമൊ
ഓക്കയിക്കുമെമ്പതിനാൽ ഈശനൊടുചിങ്കമാ
കയെതിൎത്തുചെൻറതിനാൽ ശിവനുമുമയുംചെ
കരം,വിഴിന്തൊടുവാനതു കാരണംവന്നതുമൂലം
തിട്ടമൊടുനവ ചട്ടമാക്കവെ യിഷ്ടമൊടുയുരണി
യനൈവതൈ യെനമൊടുബാലന്മാർ യിരുഷി
കളുമൊടിനാർ യീടുപട്ടതിനാൽമൂൎത്തികളുമിറയവ
വരും ഓടിനാർ തുൻപരിയവിണ്ണവരും യിന്നപര
മുതലായ താടയാമുനിയായ കാരണരുംപതറിയൊ
ട ചീരൈതൊട്ടനൎക്കനാക്കിയ അവർചെന്നുകൊ
ടുവര നാരണൽമരുകനാകിയ പൂരണാഹരി
ച്ചന്ദ്രരാജൻ യിന്തിരൻകന്തനൊടുരന്തിമുക
നൊടിനാർ താനവർകളൊടിനാർ തവമുനിവർ
ഓടിനാർ തടമിടിന്തിരിവിഴകെട്ടുപയന്തൊടിനാ
ർ മാനുന്മഴുവെന്തീടും മഹാതെവരാൻറും വരുംന
ഞ്ചുതനൈയുണ്ട പൊൎന്നഞ്ചുനകൈചെയ്യാർ അ
ഞ്ചിനാരെഅരനാർമെത്തമലങ്കി ആരുംഒരുവ
രൈക്കണ്ടീരമന്നാ നഞ്ചിനാലമൃതുണ്ടനാതനാ
ർതാമും നാടിനാർപാടിനാരൊടിനാർകാട്ടിൽ ഓടി
നീരെനീരുംതന്തവരത്തൊടെ യുന്മെയറിന്തൊഴി
യയാൻപൊവതില്ലെ കൂടിനാനെയരന്മെലടന്തെ
റി കൊതിത്തകടൽപൊലെകൊവിത്തെഴിന്താർ
ആടിനാർപതിനാലുപുവനമ്പൊടിപടിവെ അല
യെഴുംമലയെഴുമുലകെഴുംചിതറ കുലമാതുപങ്കി
[ 14 ] ലിരുന്തുമലങ്ക കലഗിരികളട്ടതിശൈഎട്ടുംനടുങ്ക
ഉലകെഴുമുള്ളപെരൊക്കെമലങ്ക ഉമൈപങ്കനാർ
വിഴുന്തൊടിവിട്ടാരെയിട്ടാരിക്കിട്ടപലനെൻറുചൊ
ല്ലി യിരുവരുംഅവർപിറകെ എൻറൊടിച്ചെല്ല
പട്ടാങ്കുചൊല്ലപ്പഴവും പൊരുന്തും വട്ടാടുംചെക്കു
ത്തിരുവായമ്പൊലെ വളയവളയയിരുപെരുമാ
ക തട്ടാടിയെതിട്ടുമുട്ടാടിനാരാം കൂത്താടുമീശനാർ
പാത്താടിനാരെ പട്ടാങ്കുചൊല്ലപ്പഴമുമ്പൊരുന്തും
പാൎത്താടികൂത്തനാരെക്കണ്ടുതില്ലെ കണ്ടുതില്ലെ
യെൻറരന്മിണ്ടുനില്ക്ക കാലനൈക്കാലാൽവത
യ്ക്കവർതാമുകപെൺന്തലയൊട്ടിലിരന്തുണ്ണുമാണ്ടി
വിരിത്തചടയുമുടുത്തപുലിത്തൊലും തണ്ടെശല
ങ്കൈശിലമ്പുപുലമ്പ തള്ളാടിതള്ളാടിമെള്ളെനട
ന്താർ മെള്ളെനന്തങ്കരനാർവരവെ മെച്ചീനീ
രെവിട്ട കാച്ചിനപാലൈ കൾവനാരെന്റു മുര
ലൊകട്ടുടുണ്ട കാശിനിയൊരടി യാലളന്തൊനെ
പിളൈയാകച്ചൻറുപെച്ചിലമുലയുണ്ടു പെർപെറ
വെയിരണിയനെപ്പിണമാലചൂടി തുള്ളവെരാ
വണൻ‌മണിമുടികൾപത്തും തുണിന്തനാരായ
ണൻതിരുമുമ്പിൽവന്താടി വന്തവന്തശിവനുടെ
യവ്വളപ്പമെല്ലാംകെട്ടപൊതെ മാനിടവൻചൂണ്ടൊ
തരൻ തനക്കുവെൽവിനൈയാക വരങ്കളൈകൊടു
ത്തും മറുപടിചൂണ്ടിനവെർകളെ ജയിത്തും വടി
വടിവിനിലഴകിയവരങ്കളൈകൊടുത്തും ചിന്തയെ
ല്ലാംമികതളർന്തുതിരുമാലുംയെതൊചൊൽവാർ ക
യിന്തനൈപെറ്റെടുത്തൊനെ കലൈമഴുവൈത
[ 15 ] രിത്തൊനെ തരിയലർകൾമുപ്പരത്തൈതണലറ
വെയെരിത്താനെ നരിചെരപ്പരിയാക്കിനല്ല
തെന്നമതിരിലെ പെരിതാകതെന്നവൎക്കുപ്പിരിയ
മരാക്ഷിതത്തൈഅഴിത്തൊനെ തെനാരുംചടയ
രനെതിരുപ്പാതംനൊവാനെമാനാടുംചീർകരങ്കൾ
മാറുപട്ടുംകിടപ്പാനെ മാറുപടാവയ്യമെല്ലാംമൺചു
മന്തുതിരുമെനി ആറുകൊണ്ടചടകളെല്ലാം അവി
റ്റന്തുലന്തും കിടപ്പാനെ നാക്കുണർന്തൂവരുവാനെനാ
യമെശിനാരെ ഉലകിൽമെഴുകെനയുരുകി ഉട
യവനാർനിലമൈകണ്ടു തലമരുടിപുനലാടിതാൾ
വരുടിനിൻറപൊതു മുലൈമരുടിയവൻപാലൈ
മുളൈക്കനയാൽതനിൽകറന്തു കറന്തുവന്ത അവ
ൻപാലൈക്കരൈക്കണ്ടവനാർതിരുമുടിക്കെ ചിറന്ത
അവിഷെകംചെയ്തു തുയ്യത്തിരുമെനിവിളക്കിനി
ൻറാർ അന്തളക്കവന്തവരെഅറ്റടിപണിയക്കണ്ടി
രുന്തു അരനാരുംഅന്നെരം മുടിയകറ്റും പെരുമാ
ളെ മെയ്പുടയമൈത്തുനാരെ പടിയകത്തിത്തവ
ങ്കചെയ്യ പക്കുവൻവല്ലരക്കനുക്കെ മുടിയകറ്റ
വെണുമെൻറുമൂൻറുവിരൽതന്നാലെ മുന്തിവന്ത
പെരെയെല്ലാംകണ്ടതുണ്ടപ്പടവനെവെ കണ്ടതു
ണ്ടപ്പടവെനവെകടിയവരം വെണുമെൻറാർ
വെണുമെൻറവാൎത്തയെല്ലാം വിതിവാതറിയാമ
ൽ ആണുവാഞ്ചെർവല്ലരക്കൻ അവൻകയ്യിലെ
കൊടുത്തുവിട്ടാർ കൊടുത്തുവിട്ടനെരത്തിലെകുമ
റിയെഴുംതീയതുപൊൽ അടുത്തിരന്തുംയെൻമെ
ലെ അടന്തെറിവരുമളവിൽതൊടുത്തിരുന്തു അമ
[ 16 ] രരെല്ലംതൊടുകടല ന്താടിവിട്ടാർ യെല്ലാ
രും ഓടിവിട്ടാർ യാൻ ത്തങ്കയിലെ
വല്ലാളൻനിലമൈകണ്ടുവാനമട്ടുംഓടിവിട്ടാർ ഓ
ടിവിട്ടയിടങ്കളെല്ലാംഒരുപല്ലറുകുംപറ്റാമൽ പാടി
വിട്ടെൻനാനുംമെത്ത മയിങ്കിവിട്ടെൻമയിത്തുന
രെ മയിത്തുനനാവാൎത്തയെല്ലാംപണ്ടച്ചുതനാർ
കെട്ടപൊത കൊച്ചെയെല്ലൊനീരുംപണ്ടുകൊടു
ത്തനംങ്കൊട്ടുണ്ണിയെല്ലാം അച്ചമില്ലാരാവണൎക്കു
അൻറഴിയാതവരംകൊടുത്തീർ നിച്ചയമായിവാ
നവരൈനിറയഴിയായ്പാത്തീരൊ പാത്തിരുന്തും
പൊറുപ്പെനൊപണിമ്മല്ലർചെഞ്ചടയൊനെ ആ
ത്തിരത്തിലവന്നിലയൊഴിത്തൊടി വരുമളവും
കാത്തുനില്ലുംപശുക്കളയും കടയാലുംതടിപെരമ്പും
യെത്തിയതൊർചീർപാതംയിറങ്കിനമസ്കാരംചെ
യ്താർ നമസ്കാരംപലതുംചെയ്തു നാനവരെഅടി
തൊഴുതു ഉമക്കാകക്കൊടിയരക്കൻ ഒരുപരുക്കം
മാകാമൽ ചമൎക്കളത്തിനാലെകൊൻറുതാൻ ഓടി
വാറനെനമൊഴിന്താർ — കൊണ്ടൽവൎണ്ണൻത
ന്നുടലൈർസാരുപാമാറിയെ പുടൽകൊവ്വൈക്ക
നിയിതളൊ പൎവ്വൈറതിൎമ്മയിലൊ കൂവുംകുയില
ന്നമൊമെറുമലർപിന്നമൊ കൊങ്കുലനാരിയർ
ചെർചിലരൂപമായി കൊൎത്തമുത്തതിലുമഴകൊ
വെകുവാത്തചെപ്പതിലുംവടിവഴകി കൊശല
യാൾ ആചൈവെഷംകൊലങ്കൊള്ളുവരാം അണ്ട
രുമയൊർകൾകണ്ടുആനന്തമാക അന്നനടൈമാ
തർകൾപൊന്നുംമണിമെടയിൽ അഞ്ഞനവിളി
[ 17 ] എഴുതിആതിരൂപമാതു പൊൻഅലമ്പൈതണ്ടൈ
ചലങ്കൈചിലമ്പുപുലമ്പു ആവടക്കമില്ലാമലെഉ
നതുടെ നാവടക്കുമൊരായിരംപൊൻപെറും അ
ച്ചുതനാച്ചുപെറപെൺമ്പരുപമാനാർ പെണ്പ
രുവമാനാളിന്തപെതൈനല്ലാൾക്കു പിശവുത
ലൈപാരാമൽപ്പെൺമണികൾമൂണവരാ മൺ
പരവുകൽതനക്കുപീലികടുവും മയിലടികാൽമൊ
തിരങ്കൾ മാണിക്കത്തിനാൽ തുടിയവഞ്ചിക്കൊ
ടിയൊ ചൊല്ലുടുപ്പുത്താൻ പടമൊടടിമറൈയി
ടൈചുരുങ്കവെ പാരപ്പട്ടിനെനെരൊടുചെലഒൻറുക
ട്ട ഉരത്താൾ ഉടുത്താൾ ചെലഉരുകികൊച്ചകംവ
യ്ത്താൾ വെത്തികൊപ്പസിന്താളവപൊഴുതെ കൊ
വൈപായിനാൾ കൊവൈക്കനിയൊമുരിക്കിൻ
പൂവിനിതളൊ കൊൎത്തുവയ്ത്തമുല്ലയൊ കരുനക
യൊതാൻ വെവ്വെയൊറ്റവടമിരുക്കും വെൽവി
ളിക്കുന്താൻ മിക്കഅഞ്ഞണമെഴുതി വിൎപ്പുരുപ
ത്താൾ പുരുവത്തിനാളിന്തു മുതൽപരിക്കുറിതൊ
ട്ടാൾ പൂതപ്പാളയമെഴുംതിരുവുമ്പിറമായ ചരുവ
ത്താലെവല്ലരക്കൻ തന്നെവെല്ലവെ ചായകൊ
ണ്ടമീതിലുച്ചിപ്പൂവെയുംവയ്ത്താൾ ഉച്ചിപ്പൂവുമുത്തി
നലെകൊൎത്തുമാലയാം ഉലാവിവിട്ടാൾകതിരവ
നാരൊഴിവതുപൊൽ തിത്തിത്തിത്തിയെൻറകാ
ലിൽചിലമ്പുപുലമ്പ ചെയ്യിളെയുംകാനനത്തിൽ
കയ്യും വീശിയെ പത്തിവെറആടുവരൈയിടുചെ
യ്യവെ പാക്കുവെത്തിലയുംവായില്പതംവരുത്തി
മൂർത്തിപെറ്റവാനവർകൾയീടുചെയ്യവെ മൊകം
[ 18 ] കൊള്ളവെനടന്താർരാകംകൊള്ളവെ നടന്താരി
ടൈതുവളനല്ലവൎണ്ണമതായകൊണ്ടൽവൎണ്ണൻ ന
ലമുടനെചൊല്ല പങ്കയമൂത്തതെയ്വകൃഷ്ണൻ ചിയി
ലതാക അല്ലിയൎക്കായമൃതുകൃഷ്ണൻ വിളങ്കവെ വ
ല്ലരക്കനെവെന്നുവരുവതിനായി വകപ്പടിമട്ടല
ൎക്കഴകായ്പൊട്ടതു തൊട്ടുനെറ്റിയിലിട്ടുതിട്ടന അ
ങ്കൈകൊങ്കൈകുലുങ്കിട തരിതനചിലമ്പുപുലമ്പി
ട ശവ്വാതു പുഴുകതു പിന്തിടാ ചന്ദ്രബിംമ്പംഉതി
ത്തപൊലെ നടന്താനവൾപിറകെ നല്ലനാതൻ
മുതലാനപെർകളെല്ലാം നടൈകൊണ്ടതുടിയിട
യാൾ നാതന്മുതലാനപെർകളെല്ലാം തുടന്താൾ
യിവൾപിറകെ നല്ലതൊകൈയിവളാരൊപൊറ
തെമ്പാർ മടന്തൈയിവൾവടിവൊ നല്ലൎമായ
വുരുക്കാണുംപൊറതെൻപാർ കൊമ്പായിന്തപൂ
ങ്കുലാൾ കൊലവിഴിപ്പുരൂപങ്കളെല്ലാം അമ്പൊ
ചിലയിതെൻപാർ മടൈയന്നവുംമിന്നിടൈയാ
ളൊതാൻ ഉൻപാതകത്തിയാർകൾചെയ്യും ഹൊ
മങ്കൾവെൾവികുലന്തുപര യെൻതായെ യെതുട്ട
ർന്തുതനയെയിതുമുടിപ്പെനെ യെകിമുടിമാരമ്പൊ
ൎക്കാനല്ല മൊകനനൽക്കഴുമീതെറി വടൈയാള
വെണുമെൻറു തന്തൈയിടത്തിൽവന്തുവണങ്കു
വരാം വണങ്കുംമതവെളൈനല്ലമായ പുരുത്താ
നെതൊചൊൽവാൻ അണങ്കുംകൺകടശിയെ
ളിയായിളയും ചന്തകാനകത്തിൽകൈവീശിയെ
നടന്ത കാരണമെതെൻറുംചൊല്ലായൊ ചൊല്ലാ
യൊവായ്തുറന്തു യിമ്പതൊകയരെയിളമയിലെ നി
[ 19 ] ല്ലായ്നിലയന്നമെയെന്നെനെ ഞ്ചിലെകവൈത്തുത
ള്ളാതെതള്ളാടിഉള്ളുടൈന്തുനീയുംതാനെനടന്തതന
മയെല്ലാം. പിള്ളായൊയെന്നൊടെനാനുംമെത്ത
മയങ്കവിയഴാതവണ്യാ വള്ളെന്തുംപൂങ്കുഴലാൾ ക
മന്തമലർന്തപൂതൊങ്കലുമായി തൊങ്കാരൎക്കണ്മലാ
രെചുരുട്ട യെറിന്തവളാതിനവൊ ആങ്കാരമെപി
ടിത്തുമലയാനക്കിരയാകയിട്ടുവെൻ രിങ്കൾനുത
ൽമടവാർകടുംകുലൈയിടൈതുവള മാനമരതക
മെയിറൈമാന്തിളിർപൊലൊത്തമെനയരെ തെ
നെപ്പശുങ്കിളിയെനല്ല ചെന്തിരുവെനക്കെന്തരു
വെൻ നാനൊയിതുപടുവെൻനളിനത്തിരുമുക
ത്തെറ്റിടുമാം ചത്തയെൻറാലാകതൊ ചത
നെയെയ്യാതവണ്ണംമെനൈപ്പാരായി

വെറു

കാട്ടിലുമെത്തക്കടിഅരക്കൻ കനകമുറ്റനതന
ങ്കളും വിൽവളകളൊത്തനപുരുപമും തിരുപി
റ്റൈപൊലൊത്തനെറ്റിയും തിറമാനവടിവരി
നഴകുകണ്ടു കണ്മൎക്കുപ്പെട്ടെനെ കൂറ്റുവ
നൊറ്റവിളിമടവാർ കുൻറെടുത്തൊരുവില്ലതാകി
യാഅൻറുതിരുവുരാചെൻറരിത്തനകൂത്തനാരുടെ
കല്പനപ്പടികെട്ടുപെണ്ണുരുവാകനാനും കൊച്ചുവെ
നൻറണ്ണിമനതുണിന്തു ആത്താരത്തൊടെതിരു
മ്പിനിൻറു ആൺപിള്ളാനീപൊറകാരിയമെയെ
ടാകൂടാമാകയെന്ത നൊടായിന്തവനന്തന്നിൽപി
[ 20 ] ൻതുടർന്തായി മൊടാകളിപറയാതപൊടാ മൊതാ
തെആൺപിള്ളായെന്തന്മലെ ആൺപിള്ളനി
തെൻറുംപെണ്ണെൻറുചൊല്ലി നടന്തെതന വഴി
കാനനത്തിൽ അകമ്പടയാനൊട്ടാക്കത്തിക്കൊണ്ടു
അകമ്പടയാനില്ലെയെൻറപൊതു അന്ത വാ
ത്തൈമടങ്കചൊല്ല ചെന്തൈതെളിന്തുമനന്തുണി
ന്തു ചെപ്പുവകൈകെളായിപെണ്ണരശെ യെന്ത
നു ൻ പെണ്ടിരുന്തയാനാൽ യെല്ലാപ്പതവിയുമു
ണ്ടുനക്കു ഉന്തൻമനതുക്കുയെത്തതെല്ലാം ഒക്ക
വെതന്തുന്നെവൈത്തിരിപ്പെൻ വൈത്തിരുന്താ
ലിവൻതാനിലെയൊ പാഴൊണ്ടുംചൊറൊണ്ടും
പൊറുമൊണ്ടും കച്ചപണംകാശുപൊന്നുംമുത്തും
കണ്ടതെല്ലാമുന്തൻ കൈവശവും പച്ചമാർപെ
ണ്ണാകെകൊലംകൊണ്ടു പാതകംപറ്റുമറിയാമൽ
ഇച്ചപെറവെതഴുകിക്കൊണ്ടു യെതാപുരിക്കുനാ
ൻപെയ്യുമെൻറാർ ഏൻറവാത്തൈക്കെട്ടപൊതു
ഏന്തിളയുമെതുചൊൽവാൾ നൻറുനൻറുചൊ
ന്നവാൎത്തൈ നല്ലകാരിയങ്കളത്തനയും പണ്ടുമെ
ന്നെവൈത്തിരുന്ത പഞ്ചപാതകനുമപ്പടിതാൻ
കൊണ്ടിരുന്തുഎന്നെയുംതാൻ കുമണ്ടയിട്ടുയിട്ടുതള്ളീ
വിട്ടാൻ കണ്ടിരുന്തുപടുകുളിയിൽ കവിഴവുംനാവി
വിഴുവനൊ വിഴുവെനൊനാനുമിനി പച്ചൻ
ണാനീപൊയ്പിടെടാ കഴുവായക്കരന്തിടിലും കൊ
ണ്ടകണവനിരിക്കുംവെണ്ടാമെ വെണ്ടാങ്കാൺ
പെണ്ടിരിപ്പു പട്ട വെദനയുംമെത്തയുണ്ടു പട്ടശ
ളമെത്തയുണ്ടു അന്തപ്പടിയെല്ലൊയെല്ലൊരും

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ശാസ്ഥാംകഥ&oldid=210295" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്