വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംവാദം:യന്ത്രങ്ങൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

Important: maintenance operation on September 1st[തിരുത്തുക]

User:Trizek (WMF) (talk) 10:30, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

Important: maintenance operation on October 27[തിരുത്തുക]

Please help translate to your language Thank you.

This is a reminder of a message already sent to your wiki.

On Tuesday, October 27 2020, all wikis will be in read-only mode for a short period of time.

You will not be able to edit for up to an hour on Tuesday, October 27. The test will start at 14:00 UTC (14:00 WET, 15:00 CET, 10:00 EDT, 19:30 IST, 07:00 PDT, 23:00 JST, and in New Zealand at 03:00 NZDT on Wednesday October 28).

Background jobs will be slower and some may be dropped. This may have an impact on some bots work.

Know more about this operation.

-- User:Trizek (WMF) (talk) 09:25, 26 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)