വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:യന്ത്രങ്ങൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഈ താൾ മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയുടെ ഔദ്യോഗിക നയമായി കണക്കാക്കുന്നു. വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ ഇതിനെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളും പിന്തുടരേണ്ട മാനദണ്ഡമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇവിടുത്തെ പ്രതിപാദ്യങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാത്തതല്ല. സാമാന്യബുദ്ധിക്കും സന്ദർഭത്തിനും ഇണങ്ങുംവിധം വേണം ഇവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈ താൾ തിരുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആ പ്രവൃത്തി സർവ്വസമ്മതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. സംശയം തോന്നിയാൽ സംവാദം താളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.
ബോട്ടുകളെ സംബന്ധിച്ച നയവും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും
This page outlines standards and guidelines related to bots, automated scripts that edit pages autonomously or semi-autonomously.

If you'd like to request a task to be performed by a bot, see Wikisource:Bot requests.

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല തിരുത്തലുകൾ നടത്താനായി സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ, നിയന്ത്രിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ആയ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് യന്ത്രങ്ങൾ അഥവാ ബോട്ടുകൾ. അക്ഷരത്തെറ്റ് തിരുത്തൽ, മറുഭാഷാകണ്ണികൾ നൽകൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായി യന്ത്രങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

പൈവിക്കിപീഡിയ യന്ത്രം[തിരുത്തുക]

പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ് ഭാഷ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിക്കിപീഡിയ യന്ത്രമാണ്‌ പൈവിക്കിപീഡിയ. വിക്കിപീഡിയയിൽ മാത്രമല്ല, വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലും ഇതര മീഡിയാവിക്കി സം‌രംഭങ്ങളിലും ഈ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് യാന്ത്രികമായി തിരുത്തലുകൾ നടത്താം. ഇവിടെ ഞെക്കി പൈവിക്കിപീഡിയ യന്ത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്‌. പൈവിക്കിപീഡിയ യന്ത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പാഠാവലി വിക്കി പാഠശാലയിൽ ഉണ്ട്.

ഓട്ടോ വിക്കി ബ്രൗസർ (എ.ഡബ്ല്യു.ബി.)[തിരുത്തുക]

വിൻഡോസ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഡോട്ട് നെറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലളിതമായ ഒരു യന്ത്രചട്ടക്കൂടാണ് w:ഓട്ടോ വിക്കി ബ്രൗസർ (എ.ഡബ്ല്യു.ബി.). ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലെ Wikipedia:AutoWikiBrowser എന്ന താളിൽ ഈ യന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുണ്ട്.