രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം60

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം60


1 വിശ്വാമിത്രോ മഹാത്മാഥ പ്രസ്ഥിതാൻ പ്രേക്ഷ്യ താൻ ഋഷീൻ
 അബ്രവീൻ നരശാർദൂല സർവാംസ് താൻ വനവാസിനഃ
2 മഹാവിഘ്നഃ പ്രവൃത്തോ ഽയം ദക്ഷിണാം ആസ്ഥിതോ ദിശം
 ദിശം അന്യാം പ്രപത്സ്യാമസ് തത്ര തപ്സ്യാമഹേ തപഃ
3 പശ്ചിമായാം വിശാലായാം പുഷ്കരേഷു മഹാത്മനഃ
 സുഖം തപശ് ചരിഷ്യാമഃ പരം തദ് ധി തപോവനം
4 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാതേജാഃ പുഷ്കരേഷു മഹാമുനിഃ
 തപ ഉഗ്രം ദുരാധർഷം തേപേ മൂലഫലാശനഃ
5 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാലേ തു അയോധ്യാധിപതിർ നൃപഃ
 അംബരീഷ ഇതി ഖ്യാതോ യഷ്ടും സമുപചക്രമേ
6 തസ്യ വൈ യജമാനസ്യ പശും ഇന്ദ്രോ ജഹാര ഹ
 പ്രനഷ്ടേ തു പശൗ വിപ്രോ രാജാനം ഇദം അബ്രവീത്
7 പശുർ അദ്യ ഹൃതോ രാജൻ പ്രനഷ്ടസ് തവ ദുർനയാത്
 അരക്ഷിതാരം രാജാനം ഘ്നന്തി ദോഷാ നരേശ്വര
8 പ്രായശ്ചിത്തം മഹദ് ധ്യ് ഏതൻ നരം വാ പുരുഷർഷഭ
 ആനയസ്വ പശും ശീഘ്രം യാവത് കർമ പ്രവർതതേ
9 ഉപാധ്യായ വചഃ ശ്രുത്വാ സ രാജാ പുരുഷർഷഭ
 അന്വിയേഷ മഹാബുദ്ധിഃ പശും ഗോഭിഃ സഹസ്രശഃ
10 ദേശാഞ് ജനപദാംസ് താംസ് താൻ നഗരാണി വനാനി ച
  ആശ്രമാണി ച പുണ്യാനി മാർഗമാണോ മഹീപതിഃ
11 സ പുത്രസഹിതം താത സഭാര്യം രഘുനന്ദന
  ഭൃഗുതുന്ദേ സമാസീനം ഋചീകം സന്ദദർശ ഹ
12 തം ഉവാച മഹാതേജാഃ പ്രണമ്യാഭിപ്രസാദ്യ ച
  ബ്രഹ്മർഷിം തപസാ ദീപ്തം രാജർഷിർ അമിതപ്രഭഃ
  പൃഷ്ട്വാ സർവത്ര കുശലം ഋചീകം തം ഇദം വചഃ
13 ഗവാം ശതസഹസ്രേണ വിക്രിണീഷേ സുതം യദി
  പശോർ അർഥേ മഹാഭാഗ കൃതകൃത്യോ ഽസ്മി ഭാർഗവ
14 സർവേ പരിസൃതാ ദേശാ യജ്ഞിയം ന ലഭേ പശും
  ദാതും അർഹസി മൂല്യേന സുതം ഏകം ഇതോ മമ
15 ഏവം ഉക്തോ മഹാതേജാ ഋചീകസ് ത്വ് അബ്രവീദ് വചഃ
  നാഹം ജ്യേഷ്ഠം നരശ്രേഷ്ഠം വിക്രീണീയാം കഥം ചന
16 ഋചീകസ്യ വചഃ ശ്രുത്വാ തേഷാം മാതാ മഹാത്മനാം
  ഉവാച നരശാർദൂലം അംബരീഷം തപസ്വിനീ
17 മമാപി ദയിതം വിദ്ധി കനിഷ്ഠം ശുനകം നൃപ
18 പ്രായേണ ഹി നരശ്രേഷ്ഠ ജ്യേഷ്ഠാഃ പിതൃഷു വല്ലഭാഃ
  മാതൄണാം ച കനീയാംസസ് തസ്മാദ് രക്ഷേ കനീയസം
19 ഉക്തവാക്യേ മുനൗ തസ്മിൻ മുനിപത്ന്യാം തഥൈവ ച
  ശുനഃശേപഃ സ്വയം രാമ മധ്യമോ വാക്യം അബ്രവീത്
20 പിതാ ജ്യേഷ്ഠം അവിക്രേയം മാതാ ചാഹ കനീയസം
  വിക്രീതം മധ്യമം മന്യേ രാജൻ പുത്രം നയസ്വ മാം
21 ഗവാം ശതസഹസ്രേണ ശുനഃശേപം നരേശ്വരഃ
  ഗൃഹീത്വാ പരമപ്രീതോ ജഗാമ രഘുനന്ദന
22 അംബരീഷസ് തു രാജർഷീ രഥം ആരോപ്യ സത്വരഃ
  ശുനഃശേപം മഹാതേജാ ജഗാമാശു മഹായശാഃ