രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം53

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം53

1 കാമധേനും വസിഷ്ഠോ ഽപി യദാ ന ത്യജതേ മുനിഃ
 തദാസ്യ ശബലാം രാമ വിശ്വാമിത്രോ ഽന്വകർഷത
2 നീയമാനാ തു ശബലാ രാമ രാജ്ഞാ മഹാത്മനാ
 ദുഃഖിതാ ചിന്തയാം ആസ രുദന്തീ ശോകകർശിതാ
3 പരിത്യക്താ വസിഷ്ഠേന കിം അഹം സുമഹാത്മനാ
 യാഹം രാജഭൃതൈർ ദീനാ ഹ്രിയേയം ഭൃശദുഃഖിതാ
4 കിം മയാപകൃതം തസ്യ മഹർഷേർ ഭാവിതാത്മനഃ
 യൻ മാം അനാഗസം ഭക്താം ഇഷ്ടാം ത്യജതി ധാർമികഃ
5 ഇതി സാ ചിന്തയിത്വാ തു നിഃശ്വസ്യ ച പുനഃ പുനഃ
 ജഗാമ വേഗേന തദാ വസിഷ്ഠം പരമൗജസം
6 നിർധൂയ താംസ് തദാ ഭൃത്യാഞ് ശതശഃ ശത്രുസൂദന
 ജഗാമാനിലവേഗേന പാദമൂലം മഹാത്മനഃ
7 ശബലാ സാ രുദന്തീ ച ക്രോശന്തീ ചേദം അബ്രവീത്
 വസിഷ്ഠസ്യാഗ്രതഃ സ്ഥിത്വാ മേഘദുന്ദുഭിരാവിണീ
8 ഭഗവൻ കിം പരിത്യക്താ ത്വയാഹം ബ്രഹ്മണഃ സുത
 യസ്മാദ് രാജഭൃതാ മാം ഹി നയന്തേ ത്വത്സകാശതഃ
9 ഏവം ഉക്തസ് തു ബ്രഹ്മർഷിർ ഇദം വചനം അബ്രവീത്
 ശോകസന്തപ്തഹൃദയാം സ്വസാരം ഇവ ദുഃഖിതാം
10 ന ത്വാം ത്യജാമി ശബലേ നാപി മേ ഽപകൃതം ത്വയാ
  ഏഷ ത്വാം നയതേ രാജാ ബലാൻ മത്തോ മഹാബലഃ
11 ന ഹി തുല്യം ബലം മഹ്യം രാജാ ത്വ് അദ്യ വിശേഷതഃ
  ബലീ രാജാ ക്ഷത്രിയശ് ച പൃഥിവ്യാഃ പതിർ ഏവ ച
12 ഇയം അക്ഷൗഹിണീപൂർണാ സവാജിരഥസങ്കുലാ
  ഹസ്തിധ്വജസമാകീർണാ തേനാസൗ ബലവത്തരഃ
13 ഏവം ഉക്താ വസിഷ്ഠേന പ്രത്യുവാച വിനീതവത്
  വചനം വചനജ്ഞാ സാ ബ്രഹ്മർഷിം അമിതപ്രഭം
14 ന ബലം ക്ഷത്രിയസ്യാഹുർ ബ്രാഹ്മണോ ബലവത്തരഃ
  ബ്രഹ്മൻ ബ്രഹ്മബലം ദിവ്യം ക്ഷത്രാത് തു ബലവത്തരം
15 അപ്രമേയബലം തുഭ്യം ന ത്വയാ ബലവത്തരഃ
  വിശ്വാമിത്രോ മഹാവീര്യസ് തേജസ് തവ ദുരാസദം
16 നിയുങ്ക്ഷ്വ മാം മഹാതേജസ് ത്വദ്ബ്രഹ്മബലസംഭൃതാം
  തസ്യ ദർപം ബലം യത് തൻ നാശയാമി ദുരാത്മനഃ
17 ഇത്യ് ഉക്തസ് തു തയാ രാമ വസിഷ്ഠഃ സുമഹായശാഃ
  സൃജസ്വേതി തദോവാച ബലം പരബലാരുജം
18 തസ്യാ ഹുംഭാരവോത്സൃഷ്ടാഃ പഹ്ലവാഃ ശതശോ നൃപ
  നാശയന്തി ബലം സർവം വിശ്വാമിത്രസ്യ പശ്യതഃ
19 സ രാജാ പരമക്രുദ്ധഃ ക്രോധവിസ്ഫാരിതേക്ഷണഃ
  പഹ്ലവാൻ നാശയാം ആസ ശസ്ത്രൈർ ഉച്ചാവചൈർ അപി
20 വിശ്വാമിത്രാർദിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ പഹ്ലവാഞ് ശതശസ് തദാ
  ഭൂയ ഏവാസൃജദ് ഘോരാഞ് ശകാൻ യവനമിശ്രിതാൻ
21 തൈർ ആസീത് സംവൃതാ ഭൂമിഃ ശകൈർ യവനമിശ്രിതൈഃ
  പ്രഭാവദ്ഭിർ മഹാവീര്യൈർ ഹേമകിഞ്ജൽകസംനിഭൈഃ
22 ദീർഘാസിപട്ടിശധരൈർ ഹേമവർണാംബരാവൃതൈഃ
  നിർദഗ്ധം തദ് ബലം സർവം പ്രദീപ്തൈർ ഇവ പാവകൈഃ
23 തതോ ഽസ്ത്രാണി മഹാതേജാ വിശ്വാമിത്രോ മുമോച ഹ